Ammatillisen kuntoutuksen keinot

​Eteran tukema kuntoutus on työhön liittyvää ammatillista kuntoutusta.

Kuntoutuksen keinoja ovat:

  • henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus kuntoutusasioissa
  • työkokeilut entisessä tai uudessa työssä
  • työhönvalmennus uuteen työhön
  • ammatillinen uudelleenkoulutus
  • oppisopimuskoulutus ja kurssit
  • alkavan yritystoiminnan taloudellinen tukeminen.  


Ammatilliseen kuntoutukseen eivät kuulu lääkinnällinen kuntoutus, työkyvyn arviointi tai kuntoutustutkimukset.

Ammatillisen kuntoutuksen keinot

Työkokeilu

Jos sinulla on todettu oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, selvitetään ensin mahdollisuudet työjärjestelyihin tai työtehtävien muutoksiin omalla työpaikalla. Työkokeilun tarkoituksena on selvittää, miten uudet työtehtävät sopivat terveydentilaasi ja ammatillisiin valmiuksiisi.

Työkokeilua voidaan käyttää myös tukemaan työhön paluutasi pitkän sairasloman tai työkyvyttömyysjakson jälkeen.
Työkokeilun pituus sovitaan yksilöllisesti kussakin tilanteessa. Yleensä se kestää 1-3 kuukautta, ja voi tarvittaessa jatkua työhönvalmennuksena. Työkokeilu myönnetään korkeintaan 6 kuukaudeksi kerrallaan.

Työhön paluusi tukemiseksi saattaa olla tarpeellista, että teet lyhennettyä työpäivää tai kevennettyjä työtehtäviä.
Työkokeilusta sovitaan yhteistyössä kuntoutusasiantuntijan, työpaikan edustajan ja mahdollisen työterveyshuollon edustajan kanssa.

Työkokeilua varten on sovittava
• tavoite
• miten tarvitsemasi ohjaus järjestetään
• miten sen sujumista seurataan
• kuka toimii yhdyshenkilönäsi (esim. esimies)
• miten työyhteisöä informoidaan asiasta.

· Työkokeilu sairausloman jälkeen: työkokeilu voidaan järjestää myös silloin kun olet sairausloman jälkeen palaamassa työhösi.
· Työkokeilu uudelleensijoittumistilanteessa: työkokeilu voidaan toteuttaa, kun siirryt tehtävään, josta sinulla ei ole aikaisempaa kokemusta.
· Työkokeilu uudelleenkoulutusta suunniteltaessa: työkokeilulla voidaan myös varmentaa uudelleenkoulutussuunnitelmia. Työkokeilun aikana voit työskennellä sinua kiinnostavan alan työtehtävissä kokeiluluonteisesti.


Työkokeilusi päätyttyä työkokeilupaikan edustaja arvioi kirjallisesti työkokeilun sujumistasi ja toimittaa siitä kirjallisen lausunnon Eteraan.

Toimeentulo työkokeilun aikana
Työkokeilusi aikana Etera maksaa sinulle kuntoutusrahaa tai kuntoutustukea ja sen lisäksi 33 % kuntoutuskorotuksen.
Palkattoman työkokeilusi aikana sinun on mahdollista saada Eteralta korvauksia esimerkiksi matkakustannuksista. Etera ottaa sinulle työkokeilun ajaksi tapaturma- ja vastuuvakuutuksen.​

Työhönvalmennus

​Työhönvalmennus on työpaikalla ja työssä tarvittavien ammatillisten taitojen hankkimista yksilöllisen ohjelman avulla. Työhönvalmennuksen tarkoituksena on auttaa kuntoutujaa uuden työtehtävän oppimisessa. Käytännön harjoittelun ohella työhönvalmennukseen voi liittyä työpaikan ulkopuolella annettavaa tietopuolista opetusta. Työhönvalmennusta edeltää usein työkokeilu. Jo työkokeilun aikana on yleensä selvitetty, sopiiko uusi tehtävä terveydentilaasi.
Sinulle laaditaan yksilöllinen suunnitelma työhönvalmennuksesi ajaksi työhönvalmennuspaikallasi. Työhönvalmennuksen kesto sovitaan yksilöllisesti kussakin tilanteessa. Tavallisesti se kestää kuudesta kuukaudesta puoleentoista vuoteen.

Eteran kuntoutusasiantuntijan, työnantajan ja mahdollisesti työterveyshuollon kanssa sovitaan ennen työhönvalmennuksen alkamista seuraavista asioista:

• työnkuvasi
• mitä tietoja ja taitoja uudessa tehtävässäsi tarvitaan
• kuka toimii työpaikalla yhdyshenkilönäsi ja opastajanasi
• mikä on mahdollisten teoriaopintojesi tarve ja missä sopivaa koulutusta järjestetään
• mahdollisten väliarvioiden tekemisestä. 

Työhönvalmennuksesi päätyttyä työhönvalmennuspaikan edustaja arvioi kirjallisesti työhönvalmennuksesi sujumista ja toimittaa siitä kirjallisen lausunnon Eteraan.
 
Toimeentulo työhönvalmennuksen aikana
Työhönvalmennuksesi aikana Etera maksaa sinulle kuntoutusrahaa tai kuntoutustukea ja sen lisäksi 33 % kuntoutuskorotuksen. Työhönvalmennuksesi aikana sinun on mahdollista saada Eteralta korvauksia esimerkiksi matkakustannuksista. Etera ottaa sinulle valmennuksesi ajaksi tapaturma- ja vastuuvakuutuksen.

Ammatillinen uudelleenkoulutus

​Jos omalla työpaikallasi ei ole mahdollisuutta järjestää terveydentilaasi sopivaa työtä, Etera voi tukea uuteen työhön sijoittumistasi  myös ammatillisen uudelleenkoulutuksen avulla. Ammatillisen uudelleenkoulutuksen vaihtoehtoja ovat ammatillinen perustutkinto, ammatti- ja erikoisammattitutkinto, ammattikorkeakoulututkinto sekä oppisopimuskoulutus.


Ammatillinen kuntoutus voi sisältää myös muulla tavalla järjestettävää uudelleenkoulutusta, jos uudet työtehtävät sitä vaativat. Koulutusmuodon valinta riippuu kokonaistilanteesta ja tarpeistasi.

Myös erilaiset täydennyskoulutukset ja ammatillista osaamista lisäävät kurssit voivat tulla kyseeseen. Kuitenkaan pohjakoulutus (peruskoulu tai lukio) ei kuulu ammatillisen uudelleenkoulutuksen piiriin. Tuettavan koulutuksen tulee olla pääsääntöisesti maksutonta ja tutkintoon johtavaa.

Oppisopimuskoulutus

​Oppisopimus edellyttää aina oppisopimuspaikan tarjoavaa työnantajaa. Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan opiskelua käytännön työtehtävissä. Opiskelua täydennetään ammattioppilaitoksissa tai aikuiskoulutuskeskuksissa järjestettävillä tietopuolisilla kursseilla.

Oppisopimuskoulutus perustuu työnantajan, oppisopimustoimiston ja kuntoutujan väliseen sopimukseen. Oppisopimuskoulutukseen liittyvissä asioissa sinun tulee olla yhteydessä kotipaikkakunnan oppisopimustoimistoon.
Oppisopimuksella voit opiskella ammatillisia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, jolloin opintojen kesto on yleensä 2–4 vuotta.
Oppisopimuskoulutuksena voit hankkia myös ammatillista lisäkoulutusta, jolloin koulutusaika on 4–12 kuukautta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma, jossa aikaisempi työkokemuksesi ja koulutuksesi voidaan ottaa huomioon. Lisäksi sinulle nimetään työpaikalta vastuullinen kouluttaja, joka vastaa käytännössä työssä oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta työtehtäviin.

Toimeentulo oppisopimuksen aikana

Oppisopimuksen perustana on määräaikainen työsopimus. Työnantaja maksaa sinulle työehtosopimuksen mukaista palkkaa opiskelun ajalta. Eteran sinulle myöntämä kuntoutusetuus maksetaan työnantajalle palkkaa vastaavalta osalta hakemuksen perusteella.


Oppisopimuskoulutukseen liittyviä päivittäisiä matkakuluja ei korvata, koska ne ovat verotuksessa vähennettäviä kuluja. Tietopuolisen opiskelun ajalta kuluista vastaa yleensä oppisopimustoimisto.​ 

Alkavan yritystoiminnan taloudellinen tukeminen

​​Jos olet aikeissa ryhtyä itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi tai yrittäjäksi, voit saada korotonta kuntoutuslainaa. Sitä haetaan perustellulla hakemuksella, jonka liitteenä on esimerkiksi ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä laadittu liiketoimintasuunnitelma.

Elinkeinotuki
Työeläkekuntoutuksena voidaan myöntää elinkeinotukea, joka on korotonta lainaa tai rahallista avustusta. Elinkeinotukea voit saada oman yrityksen perustamista, yritystoiminnan kehittämistä tai ammatin harjoittamista varten. Avustusta voi hakea ammatin harjoittamiseen liittyvien työvälineiden ja
työkoneiden hankintakustannusten kattamiseksi.
Lainaa tai avustusta myönnettäessä selvitetään henkilön yrittäjäominaisuuksia ja varmistetaan yrityshankkeen toimintaedellytykset.      

​Lainan myöntämisen ehtona on yleensä pankkitakaus tai muu vastaava hyväksyttävä vakuus. Elinkeinolainan osuuden tulisi olla yrityshankkeen kokonaisrahoituksesta kolmannes tai korkeintaan puolet.