Työeläkkeet uudistuivat vuonna 2017

​​​Vuoden 2017 alusta tuli voimaan isoja uudistuksia, jotka vaikuttavat sekä työntekijöiden että yrittäjien työeläkkeisiin. Lainmuutos koskee vuonna 2017 tai sen jälkeen myönnettyjä eläkkeitä tai maksettuja palkkoja kuten myös yrittäjän YEL-vakuutettuja työtuloja. Eläkeikärajat nousevat vaiheittain, eläkettä karttuu yhtäläisesti eri-ikäisille ja käyttöön tulee uusia eläkemuotoja.

 

 

 

Mitä uutta?

 • Eläkeikä nousee vähitellen.
 • Eläkekarttumat yhtenäistyvät.
 • Eläkemaksu kaikille työntekijöille sama. Myös yrittäjien eläkemaksu yhtenäistyy.
 • Eläke karttuu koko palkasta.
 • Lykkäyskorotus kannustaa jatkamaan töissä pidempään.
 • Tavoite-eläkeikä määritellään jokaiselle ikäluokalle.
 • Eläkeikä sidotaan elinikään vuonna 2030.
 • Eläkkeen voi ottaa osittaisena.
 • Pitkästä ja raskaasta työurasta voi saada työuraeläkkeen.
 • Tavoitteena on pidentää työuria ja pienentää julkisen talouden kestävyysvajetta.

Eläkeikä nousee vähitellen

Vanhuuseläkeikä nousee asteittain vuodesta 2018 alkaen. Uudet ikärajat koskevat 1955 tai sen jälkeen syntyneitä. Vanhuuseläkkeen alaikärajaa nostetaan kolmella kuukaudella vuodessa, kunnes vanhuuseläkeiän alaraja on 65 vuotta.

Vanhuuseläkkeen yläikäraja nousee myös asteittain. Vuosina 1955–57 syntyneillä vanhuuseläkkeen yläikäraja on 68 vuotta, vuonna 1958–61 syntyneillä 69 ja 1962 syntyneillä ja sitä nuoremmilla 70 vuotta.

Eläkeikä nousee vähitellen.png 

 

Eläkekarttumat yhtenäistyvät

Eläkettä karttuu 17-vuotiaasta lähtien kaikenikäisille työntekijöille 1,5 prosenttia palkasta vuodessa. Eläke karttuu aiempaa suuremmista ansioista, kun työntekijän eläkemaksua ei enää vähennetä palkasta eläkettä laskettaessa. Yrittäjillä eläkettä karttuu 18-vuotiaasta lähtien 1,5 prosenttia YEL-työtulosta vuodessa. Siirtymäajalla vuoden 2025 loppuun saakka eläkettä karttuu 53–62-vuotiaille 1,7 prosenttia palkasta tai yrittäjille YEL-vakuutetusta työtulosta vuodessa.

Samat eläkemaksut

17-vuotiaasta lähtien työntekijän eläkemaksuprosentti on samansuuruinen riippumatta siitä, minkä ikäinen työntekijä on. Myös yrittäjien maksu on jatkossa iästä riippumaton. Poikkeuksena ovat siirtymäaikana vuoden 2025 loppuun saakka 53–62-vuotiaat, joilta peritään 1,5 prosenttia suurempi maksu.

Lykkäyskorotus kannustaa pidempään työuraan

Jos jatkaa työssä yli vanhuuseläkeiän alarajan, saa peruskarttuman lisäksi 0,4 prosentin lykkäyskorotuksen eläkkeeseen jokaista lykkäyskuukautta kohden. 

Tavoite-eläkeikä jokaiselle ikäluokalle

Jokaiselle ikäluokalle määritellään vanhuuseläkeiän alaraja ja tätä myöhempi tavoite-eläkeikä. Tavoite-eläkeiässä eläkettä saa täysimääräisenä eli sen suuruisena kuin sitä olisi karttunut ilman elinaikakertoimen tekemää vähennystä. Elinaikakerroin sopeuttaa eläkkeitä eliniän noustessa.

Eläkeikä sidotaan elinikään

Suomalaisten eliniän pidetessä eläkeikäraja liitetään elinajan keskimääräiseen kehitykseen. Muutoksen myötä vuodesta 2030 alkaen jokaisella vuonna 1965 tai sen jälkeen syntyneellä ikäluokalla on oma eläkeikänsä. Eläkeikäraja nousee vuosittain enintään kahdella kuukaudella kerrallaan.

Uusi eläke: Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Osa-aikaeläke poistuu ja tilalle tulee osittainen varhennettu vanhuuseläke. Se antaa mahdollisuuden nostaa osa eläkkeestä jo hieman ennen varsinaista vanhuuseläkeikää riippumatta siitä, jatkaako työntekoa vai ei. Vuonna 2017 vanhuuseläkettä voi nostaa osittaisena aikaisintaan 61-vuotiaana. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen voi ottaa myös lykättynä eli alimman vanhuuseläkeiän jälkeen.

Kertyneestä eläkkeestä voi ottaa ennen varsinaista vanhuuseläkeikää maksuun 25 tai 50 prosenttia. Osittainen vanhuuseläke pienentää lopullista kuukausieläkettä 0,4 prosenttia jokaiselta varhennetulta kuukaudelta. Varhennusaika lasketaan omasta alimmasta eläkeiästä. Vastaavasti lykätty eläke korottaa 0,4 prosenttia.

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen saaminen ei edellytä työsuhteen päättymistä tai työnteon vähentämistä. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttuu uutta eläkettä, jonka saa vanhuuseläkettä hakiessa.

Uusi eläke: Työuraeläke

Pitkän työuran eli vähintään 38 vuotta työtä tehneillä ja 63 vuotta täyttäneillä on mahdollisuus työuraeläkkeeseen, jos työtä on tehty rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä. Työuraeläkkeen hakijan on toimitettava eläkettä haettaessa työterveyshuollon ja työnantajan lausunnot työn sisällöstä tai vastaava muu selvitys. Ensimmäiset työuraeläkkeet voidaan myöntää vuonna 2018.

 

Eläkeuudistus 2017 pähkinänkuoressa

 • Uudet vanhuuseläkkeen eläkeikärajat koskevat vuonna 1955 syntyneitä ja nuorempia.
 • Ikärajoja nostetaan vuodesta 2018 lukien 3 kuukautta jokaista syntymävuosiluokkaa kohti, kunnes vanhuuseläkeiän alaraja on 65 vuotta. Ensimmäinen tällainen ikäluokka  on vuonna 1962 syntyneet.

 Eläkeuudistus-2017_graafi_fi.png