Perhe-eläke

​Perhe-eläkettä voivat saada työntekijän, yrittäjän tai eläkkeensaajan kuolemantapauksessa hänen leskensä tai rekisteröity puolisonsa sekä alle 18-vuotiaat lapset.

Avoliitto ei anna puolisolle perhe-eläkeoikeutta. Perhe-eläke lasketaan edunjättäjän työeläkkeen perusteella. Sen yhteismäärä on enintään edunjättäjän oman työeläkkeen suuruinen.

Lesken perhe-eläke

Jos jäät leskeksi, sinulla on oikeus perhe-eläkkeeseen, mikäli avioliittonne on solmittu ennen kuin edunjättäjä oli täyttänyt 65 vuotta.

Leski voi saada leskeneläkettä, jos puolisoilla on tai on ollut yhteinen lapsi.

Lapseton leski voi saa leskeneläkettä, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • lesken pitää olla vähintään 50-vuotias puolison kuollessa tai lesken on täytynyt saada omaa työkyvyttömyyseläkettä vähintään kolme vuotta
  • avioliitto on solmittu ennen lesken 50 vuoden ikää
  • avioliitto on kestänyt vähintään viisi vuotta.

Leskeneläke on enimmillään puolet edunjättäjän eläkkeestä. Samaa sukupuolta olevan rekisteröidyn puolison eläkeoikeus vastaa lesken eläkeoikeutta. Entinen puoliso saa eläkkeen, jos edunjättäjä oli määrätty maksamaan hänelle elatusapua.

Lapsen perhe-eläke

Lapsi saa eläkkeen, jos hän on alle 18-vuotias. Eläkkeeseen on oikeus edunjättäjän omalla lapsella, ottolapsella  tai edunjättäjän ja lesken yhteisessä taloudessa kuolinhetkellä asuneella lesken lapsella. Rekisteröidyn parisuhteen toisen kumppanin kuoltua eloonjääneen lapsi saa lapseneläkkeen, jos lapsi asui kumppaneiden kanssa.

Perhe-eläkkeen hakeminen

Jokaisesta perhe-eläkkeen hakijasta täytetään oma hakemuslomake. Lapseneläkettä haettaessa täytetään jokaisesta lapsesta erikseen oma hakemuksensa.    

Perhe-eläkettä kannattaa hakea puolen vuoden kuluessa edunjättäjän kuolemasta, sillä ilman erityistä syytä perhe-eläkettä ei makseta pidemmältä ajalta takautuvasti.

Perhe-eläkehakemuksen keskimääräinen käsittelyaika Eterassa on noin 1,5 viikkoa (10 päivää). Jos olet työskennellyt ulkomailla, eläkehakemuksesi käsittelyaika saattaa olla pidempi.  

Lisätietoa perhe-eläkkeestä

Perhe-eläkkeen määrä

​Työeläkelakien mukaisen perhe-eläkkeen perusteena on edunjättäjän oma eläke, jos hän jo oli eläkkeellä, tai se eläke, johon hänellä kuolinhetkellä oli oikeus. Perhe-eläkkeen yhteismäärä voi olla enintään edunjättäjän oman työeläkkeen suuruinen.

Leskeneläkkeen määrä riippuu siitä, onko edunsaajina myös perhe-eläkkeeseen oikeutettuja lapsia.

Leskeneläke ja lapseneläkkeiden osuudet eläkkeestä

​Lapsia​0​1​2​3​4 tai yli
​Leskeneläke​6/12​6/12​5/12​3/122/12​
​Lapseneläkkeet yhteensä​-​4/12​7/129/12​10/12
​Yhteensä​6/12​10/12​12/12​12/12​12/12

 

Lapseneläke on seuraavan taulukon mukainen osa edunjättäjän eläkkeestä. Jos lapsia on useampi, perhe-eläke jaetaan lasten kesken tasan.

Jos edunsaajina on vain lapsia

​Vain lapsia​1​2​3​4 tai yli
​Lapseneläkkeet yhteensä​4/12​7/12​9/12​10/12

Leskeneläkkeen vähentäminen

​Lesken oma työeläke voi vaikuttaa hänelle maksettavaan perhe-eläkkeeseen. Vähentäminen tehdään heti eläkkeen alkaessa, jos leski on täyttänyt 65 vuotta tai saa omaa työeläkettä. Muuten leskellä on aina oikeus vähentämättömään perhe-eläkkeeseen kuuden kuukauden ajan, jonka jälkeen eläke tarkistetaan. Tällöin otetaan huomioon lesken oma eläke tai hänen laskennallinen eläkkeensä.

Leskeneläkkeen vähennyksen peruste muuttuu vuosittain palkkakertoimella. Vuonna 2017 vähennyksen peruste on 694,50 euroa/kk. Uutta vähennyksen perustetta käytetään niissä perhe-eläkkeissä, joissa leskeneläkkeen vähennys tehdään ensimmäisen kerran vuonna 2010 tai sen jälkeen. Leskeneläke on siis voinut alkaa jo aikaisemmin.

Leskellä on kuitenkin oikeus vähentämättömään eläkkeeseen niin kauan kun hänellä on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi. Nuorimman lapsen täytettyä 18 vuotta tarkistetaan uudelleen oikeus perhe-eläkkeeseen.

Erityistilanteet

Jos lesken todelliset tulot ovat pienemmät kuin eläkkeen vähentämisessä käytetty laskennallinen työeläke, voidaan vähentäminen tehdä lesken todellisten tulojen perusteella. Tällöin lasketaan lesken keskimääräinen tulo viimeiseltä kuudelta kuukaudelta. Ansiotuloista otetaan huomioon 60 % sekä mahdolliset muut etuudet täysimääräisinä. Tätä menettelyä sovelletaan hakemuksesta, jos näin lasketut tulot ovat vähintään 25 % pienemmät kuin laskennallinen työeläke.

Vapaamuotoinen hakemus, johon tulee liittää selvitys tuloista, on tehtävä viiden vuoden kuluessa edunjättäjän kuolemasta, tai kun perhe-eläkettä saavan nuorin lapsi täyttää 18 vuotta.

Perhe-eläkkeen lakkaaminen

​Lesken yli 50-vuotiaana solmima avioliitto ei lopeta perhe-eläkkeen maksamista. Jos alle 50-vuotias leski solmii uuden avioliiton, hänen leskeneläkkeensä lakkaa. Tällöin hänelle maksetaan kertasuorituksena kahden tai kolmen vuoden eläke riippuen eläkkeen alkamisajasta. 1.7.1990 tai aikaisemmin alkaneille eläkkeille maksetaan kertasuorituksena kahden vuoden eläke ja sen jälkeen alkaneille kolmen vuoden eläke.

Lapsen eläke lakkaa hänen täytettyään 18 vuotta tai jos hänet annetaan ottolapseksi. Lapsi ei saa perhe-eläkettä 18 ikävuoden jälkeen opiskelun, koulunkäynnin tai työkyvyttömyyden perusteellakaan.