Työkyvyttömyyseläke

​​​​​​​Työkyvyttömyyseläkkeen voit saada, jos työkykysi on heikentynyt sairauden tai vamman takia.

Työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki voidaan myöntää 18–62-vuotiaalle henkilölle, jonka työkyky on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajaksi.  

Hoitava lääkärisi toteaa aina ensi työkyvyn heikentymisen ja kirjoittaa
B-lääkärintodistuksen työkyvyttömyyseläkettä varten. Eläkeyhtiö ratkaisee työkyvyttömyyseläkehakemuksen ottaen huomioon kaikki eläkkeen saamiseen vaikuttavat asiat. Edellytykset ammatilliseen kuntoutukseen selvitetään aina ennen työkyvyttömyyseläkkeen myöntämistä.

Työkyvyttömyyseläkkeen voi saada joko täytenä eläkkeenä (työkyky heikentynyt vähintään 3/5) tai osaeläkkeenä (työkyky heikentynyt vähintään 2/5). Osaeläke on puolet täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä. Voit hakea ennakkopäätöstä oikeudestasi osaeläkkeeseen. Samalla saat arviolaskelman osaeläkkeen määrästä ja tiedon, kuinka paljon voit ansaita osaeläkkeen aikana.  

Työkykyäsi arvioitaessa otetaan terveydentilan lisäksi huomioon ikä, aikaisempi toiminta, koulutus, asuinpaikka ja muut vastaavat seikat.

Työkyvyttömyyseläkkeitä ovat

  • kuntoutustuki (määräaikainen työkyvyttömyyseläke)
  • osakuntoutustuki
  • työkyvyttömyyseläke
  • osatyökyvyttömyyseläke.

Uuden työkyvyttömyyseläkehakemuksen keskimääräinen käsittelyaika Eterassa on noin kaksi kuukautta. Jos olet työskennellyt ulkomailla, eläkehakemuksesi käsittelyaika saattaa olla pidempi. Jos hakemus on käsittelyssä sekä Eterassa että Kelassa, käsittelyaika pitenee noin kuukaudella eläkeratkaisua koskevan yhteisen neuvottelun takia.

  

Kuntoutustuki

Jos työkyvyttömyytesi ei ole pysyvää, sinulle voidaan myöntää
kuntoutustuki määräajaksi. Kuntoutustuen tarkoitus on auttaa
sinua palaamaan kuntoutuksen jälkeen takaisin työelämään.
Selvitämme kuntoutustarpeesi eläkehakemuksen ratkaisun yhteydessä ja kehotamme tarvittaessa hakemaan ammatillista kuntoutusta.
Kuntoutustuki on samansuuruinen kuin täysi työkyvyttömyyseläke.

Työkyvyttömyyseläkkeen lakkaaminen

Työkyvyttömyyseläke lakkaa, jos työkykysi palautuu. Täytettyäsi vanhuuseläkeiän työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu samansuuruiseksi vanhuuseläkkeeksi.

Yli 60-vuotiailla on mahdollisuus siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle lievemmin ehdoin. Työkyvyttömyyden harkinnassa painotetaan tällöin työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta, kun työura on pitkä ja työ on aiheuttanut rasittuneisuutta ja kuluneisuutta.

Työkyvyttömän paluu työhön

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain mukaan työkyvyttömyyseläkkeen saajalla on oikeus ansaita eläkkeensä rinnalla aina vähintään ​737,45 euroa kuukaudessa (v. ​2017) sen vaikuttamatta maksetun eläkkeen määrään tai maksuun. Jos eläkkeensaajan henkilökohtainen ansioraja on tätä suurempi (täyden eläkkeen saajalla 40 % ja osaeläkkeen saajalla 60 % eläkettä edeltävien vuosien vakiintuneesta keskiansiosta), ansioraja säilyy kuitenkin ennallaan.   

Työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen voidaan keskeyttää eli jättää lepäämään työssäkäynnin ajaksi. Työkyvyttömyyseläke voi olla tällä tavoin lepäävänä kolmesta kuukaudesta kahteen vuoteen. Työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen jatkuu, kun ilmoitat työntekosi päättymisestä.   

Jos et vaadi eläkettä kahden vuoden aikana uudelleen maksuun, se lakkautetaan lepäämään jättämisestä alkaen.

Kertakorotus

Vuodesta 2010 alkaen nuorena työkyvyttömiksi tulleiden eläkkeitä korotetaan iästä riippuvalla kertoimella, kun eläkkeen alkamisesta on kulunut viisi täyttä kalenterivuotta. Kertakorotus määräytyy sen mukaan, minkä ikäinen eläkkeensaaja on korotushetkellä eli 1. tammikuuta.

Korotuksen suuruus määräytyy saajan iän mukaan
Kertakorotus tehdään yhden kerran ja se nostaa eläkkeen määrää pysyvästi. Korotuksen voi saada aikaisintaan 24-vuotiaana, eikä sitä myönnetä, jos eläke alkaa seuraavana vuonna kun henkilö on täyttänyt 50 vuotta.

Täysi korotus on 25 prosenttia eläkkeen määrästä ja sen saa 24–31-vuotiaana. Korotus pienenee yhdellä prosenttiyksiköllä kutakin ikävuotta kohden, eikä sitä saa enää yli 55-vuotiaana.
Kertakorotus tehdään kaikkien niiden alle 55-vuotiaiden eläkkeensaajien työkyvyttömyyseläkkeisiin, joiden eläke on jatkunut viisi vuotta. He saavat tiedon eläkkeen kertakorotuksesta vuoden vaihteessa.