Työuraeläke

Työuraeläkkeen voi saada vuonna 1955 ja sen jälkeen syntynyt henkilö, ja eläke voi alkaa aikaisintaan 1.2.2018.

Työntekijällä ja yrittäjällä on oikeus työuraeläkkeeseen 63 vuotta täytettyään, jos hän on työskennellyt vähintään 38 vuoden ajan rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä ja hänen työkykynsä on sairauden, vian tai vamman vuoksi heikentynyt.

Työuraeläkkeen hakeminen

Työuraeläkehakemuksen liitteeksi tarvitaan työterveyshuollon lausunto sekä työnantajan kuvaus työstä ja työolosuhteista. Oma eläkelaitos tekee ratkaisun hakemuksen perusteella.

Työsuhteen tai yrittäjätoiminnan päättymisen ja eläkkeen hakemisen välinen aika on enimmillään 1 vuosi. Työuraeläkkeen määrä on työuraeläkkeen alkamista edeltävän kuukauden loppuun mennessä ansaittu eläke.

Työuran pituus katsotaan työeläkerekisterin tietojen ja eläkkeen hakijan toimittamien selvitysten perusteella. Työskentelyajaksi luetaan myös äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudet enintään kolmen vuoden ajalta.


Mikä on rasittavaa ja kuluttavaa työtä?

Työn rasittavuutta ja kuluttavuutta arvioitaessa edellytetään, että työ on sisältänyt yhtä tai useampaa seuraavista tekijöistä:

  1. suurta lihasvoimaa edellyttäviä tai lihaksia pitkäkestoisesti kuormittavia työliikkeitä;
  2. hengitys- ja verenkiertoelimistön erityisen voimakasta kuormittumista;
  3. kuormittavia ja hankalia työasentoja;
  4. voimaa tai suurta nopeutta vaativia toistuvia työliikkeitä taikka työliikkeitä, jotka sisältävät samanaikaisesti käsien puristusta, kiertoa ja voimaa;
  5. työskentelyä erityisen vaativassa ja poikkeuksellista henkistä kuormitusta aiheuttavassa vuorovaikutteisessa työssä; taikka
  6. työskentelyä jatkuvaa varuillaan oloa tai erityistä tarkkaavaisuutta edellyttävässä tehtävässä, jossa on korkea tapaturman tai onnettomuuden riski taikka ilmeinen väkivallan uhka.

Rasittavuutta ja kuluttavuutta lisäävänä tekijänä otetaan huomioon työn poikkeukselliset fysikaaliset tekijät, kuormitusta lisäävien suojavarusteiden käyttö, toistuvaa yötyötä sisältävä tai muutoin kuormittava vuorotyö sekä toistuvat pitkät työvuorot.