Milloin yrittäjä tarvitsee YEL-vakuutuksen?

​​​YEL on lyhennys yrittäjän eläkelaista. YEL turvaa yrittäjän toimeentulon eläkkeellä sekä sairauden, vanhempainvapaan, työttömyyden aikana.

Milloin? YEL-vakuutus on otettava viimeistään kuuden kuukauden sisällä, kun yrittäjä on aloittanut yrittäjätoimintansa. Vakuutus kannattaa järjestää kuntoon heti, sillä maksut peritään takautuvasti yrittäjätoiminnan alkamisesta lukien ja maksu korotetaan perustekorolla. Myöhässä otetusta vakuutuksesta peritään laiminlyöntikorotusta.

Vakuuttamisvelvollisuus alkaa 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta ja päättyy viimeistään 68 vuoden iän täyttämiskuukauden lopussa

Entä jos yrittäjällä on jo YEL-vakuutus? Jos yrittäjällä jo on YEL-vakuutus toisesta yrittäjätoiminnasta, uutta YEL-vakuutusta ei tarvitse ottaa. YEL-vakuutus on henkilökohtainen ja kattaa kaiken yrittäjätoiminnan. YEL-työtuloa määriteltäessä pitää kuitenkin laskea mukaan kaikki yrittäjänä tehdyn työpanoksen arvo.

Vapaaehtoinen YEL-vakuutus

Yrittäjä voi ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen, jos hän on vanhuuseläkkeellä tai työtulo ei ylitä YEL-työtulon minimiä.


Usein kysyttyä

Mitä YEL-vakuutuksella saa?

YEL-työtulon perusteella lasketaan

 • vanhuus-, työkyvyttömyys- ja osittainen varhennettu vanhuuseläke
 • sairauspäiväraha
 • äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainpäiväraha sekä osittainen vanhempainpäiväraha
 • oikeus työttömyysturvaan ja ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan
 • tapaturmavakuutuksen korvaukset
 • perheellesi maksettava perhe-eläke kuolemantapauksen yhteydessä.

Mikä on YEL:n mukaan vakuutettavaa yrittäjätoimintaa?

YEL:n mukaan vakuutetaan

 • Ammatin- ja elinkeinonharjoittaja
 • Avoimen yhtiön yhtiömies
 • Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
 • Osakeyhtiön johtavassa asemassa oleva osakas, joka omistaa yksin yli 30% tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % osakkeista tai äänimääristä ja itse vähintään yhden osakkeen tai äänen.
 • Muun yhteisön, esim. osuuskunnassa, johtavassa asemassa työskentelevä henkilö. Yleensä osuuskunnassa työskentelevät, vakuutetaan työsuhteen perusteella TyEL:n mukaan.
 • Ammatin- ja elinkeinonharjoittajan perheenjäsenet, jos he työskentelevät yrityksessä palkatta ja asuvat vakituisesti samassa taloudessa.

YEL:n mukaan ei vakuuteta

 • Maatalousyrittäjät vakuutetaan maatalousyrittäjien (MyEL) mukaan.
 • Osakeyhtiön johtavassa asemassa oleva osakas, joka omistaa yksin tasan tai alle 30 % tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa tasaan tai alle 50 % osakkeista tai äänimääristä.
 • Yrittäjää, joka ei työskentele yrityksessään.
 • Osakeyhtiön osakas, joka ei ole johtavassa asemassa.
 • Äänetön yhiömies
 • Kommandiittiyhtiön tai avoimen yhtiön perheenjäsenet. 

Yrittäjän TyEL-vakuuttaminen

Jos yrittäjä tai yrittäjän perheenjäsen ei kuulu YEL:n piiriin, mutta on työsuhteessa ja nostaa palkkaa, tulee yritykselle ottaa TyEL-vakuutus. Eläke- ja muu sosiaaliturva määräytyy silloin palkan ja luontoisetujen mukaan. 

YEL:n mukaan johtavassa asemassa ovat

 • toimitusjohtaja
 • hallituksen jäsen
 • muut vastaavassa asemassa olevat. Pienessä perheyrityksessä työskentelevä omistajaperheenjäsen on yleensä muodollisesta asemasta riippumatta yrityksessä johtavassa asemassa, jos yrityksessä ei ole työsuhteeseen palkattua henkilökuntaa.

Myös hallituksen varajäsen vakuutetaan YEL:n mukaan, jos hänellä on yhtiön nimenkirjoitusoikeus tai jos hän toimii pitkään varsinaisen jäsenen tilalla ja muuten täyttää YEL:n edellytykset.

Entä jos minulla on jo YEL-vakuutus?

 Jos sinulla jo on YEL-vakuutus toisesta yrittäjätoiminnasta, uutta YEL-vakuutusta ei tarvitse ottaa. YEL-vakuutus on henkilökohtainen ja kattaa kaiken yrittäjätoiminnan. YEL-työtuloa määriteltäessä pitää laskea mukaan kaikki yrittäjänä tehdyn työpanoksen arvo.​

Jos YEL-vakuutuksesi on toisessa vakuutusyhtiössä, voit siirtää sen helposti Eteraan. Me huolehdimme vakuutuksen irtisanomisesta puolestasi.

» YEL-vakuutushakemus

Tarvitseeko sivutoiminen yrittäjä YEL:n?

Myös sivutoimisen yrittäjän tulee hankkia YEL-vakuutus, jos

 • työpanoksen arvo ylittää YEL-työtulon
 • yrittäjätoiminta kestää yhtäjaksoisesti yli neljä kuukautta.

Jos yrittäjällä jo on YEL-vakuutus, uutta vakuutusta ei tarvitse ottaa. YEL-vakuutus on henkilökohtainen ja kattaa kaiken yrittäjätoiminnan.  Useammassa yrityksessä yrittäjänä työskenteleminen otetaan huomioon YEL-työtuloa määriteltäessä.

Entä jos olen freelancer?

Freelancerina toimiva henkilö voi työskennellä joko yrittäjänä tai työntekijänä ja kuulua siten joko TyEL:n tai YEL:n piiriin. Henkilö voi olla samaan aikaan työsuhteessa yhteen ja toimeksiantosuhteessa toiseen työnteettäjään nähden.

YEL:n piiriin kuuluminen ei edellytä, että henkilöllä olisi toimintaansa varten yritys tai toiminimi.

Kuuluuko henkilö TyEL:n vai YEL:n piiriin riippuu siitä, tehdäänkö työ työsuhteessa vai ei. Jos työ tehdään työsuhteessa, vakuutetaan freelancer TyEL:n mukaan. Tällöin työnantajan vastuulla on hoitaa eläketurva.

Työsuhteen tunnusmerkkejä mm.

 • saa palkkaa
 • työsopimus
 • ei voi palkata itselleen sijaista
 • työtä valvotaan tai johdetaan.

Jos taas työsuhteen tunnusmerkit puuttuvat, freelancerin tulee itse järjestää ja maksaa eläketurvansa YEL:n mukaan.

Myös työkorvauksia saavien freelancereiden tulee hankkia itselleen YEL-vakuutus. Työkorvaus tarkoittaa muuta kuin palkkana maksettavaa korvausta. Oleellista tässä on se, että työsuhteen tunnusmerkit puuttuvat.

Tarvitsenko YEL-vakuutuksen eläkeaikana?

YEL-vakuuttaminen on vapaaehtoista, jos yrittäjä on työeläkelakien mukaisella vanhuuseläkkeellä.

Vapaaehtoisesta eläkkeestä karttuu uutta eläkettä 1,5% YEL-työtulosta.

YEL-vakuuttaminen on pakollista, kun YEL-vakuuttamisen ehdot täyttyvät ja yrittäjä on

 • osa-aikaeläkkeellä tai
 • osittaisella vanhuuseläkkeellä
 • työkyvyttömyyseläkkeellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä.

Jos omistusosuus kasvaa, tuleeko TyEL-vakuutuksen sijaan ottaa YEL-vakuutus?

Jos osakeyhtiössä työskentelevän omistajan omistusosuus kasvaa siten, että hän omistaa itse yli 30 % tai perheenjäsenten kanssa yli 50 %, hänet on vakuutettava TyEL:n sijaan YEL:ssä.

Ensimmäistä kertaa yrittäjänä?
Jos TyEL:stä YEL:iin siirtyvä omistaja toimii ensimmäistä kertaa YEL:n alaisena yrittäjänä, hän saa vakuutusmaksuista 22% aloittavan yrittäjän alennuksen 48 kuukauden ajalta.

Entä jos osakeyhtiön omistus on välillinen?

Johtavassa asemassa työskentelevä henkilö kuuluu YEL:n piiriin esimerkiksi, jos

 • hän omistaa itse yli 50 prosenttia väliyhtiön osakepääomasta ja väliyhtiö omistaa yli 30 prosenttia työskentely-yhtiön osakepääomasta tai
 • hän omistaa yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia väliyhtiön osakepääomasta ja väliyhtiö omistaa yli 50 prosenttia työskentely-yhtiön osakepääomasta.

Tarvitsevatko elinkeinonharjoittajana työskentelevät perheenjäsenet YEL:n?

Elinkeinonharjoittajana toimivan yrittäjän perheenjäsenet vakuutetaan myös YEL:n mukaan, jos he työskentelevät palkatta yrityksessä.


Perheenjäsen YEL:n mukaan

 • yrittäjän aviopuoliso riippumatta siitä, asuvatko puolisot yhteistaloudessa vai eivät
 • vakinaisesti samassa taloudessa asuvat yrittäjän lapset, vanhemmat tai isovanhemmat
 • yrittäjän ottolapsi tai ottovanhempi
 • avopuoliso, jos avopari elää yhteisessä taloudessa
 • samaa sukupuolta olevat parisuhteensa rekisteröineet henkilöt riippumatta siitä, asuvatko he yhteistaloudessa vai eivät.

Ei perheenjäsen YEL:n mukaan

 • sisarukset, vaikka he asuisivatkin samassa taloudessa.
 • eri taloudessa asuva avopuoliso tai lapsi, vanhempi tai isovanhempi

Jos ammatin- tai liikkeenharjoittaja ja hänen puolisonsa harjoittavat yhdessä yrittäjätoimintaa, verotuksessa tulo jaetaan puolisoiden kesken työpanosten mukaan. Ilman erillistä selvitystä tulo puolitetaan. YEL-valvonnassa puolisolle jaetun tulon katsotaan yleensä osoittavan, että puoliso on myös vakuuttamisvelvollinen.

Milloin itsensätyöllistäjä tai ns. kevytyrittäjä tarvitsee työeläkevakuutuksen?

Työeläkelainsäädännössä kaikki ovat joko yrittäjiä tai työntekijöitä. Koska itsensätyöllistäjät eivät useinkaan työskentele työsuhteessa, heitä ei vakuuteta työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan.

Mikä on yrittäjätoimintaa?
Työeläkelainsäädännössä keskeistä yrittäjyydessä on se, että työ tehdään itsenäisesti, ilman johtoa ja valvontaa. Yrittäjyys ei edellytä sitä, että itsensätyöllistäjällä olisi toimintaansa varten yritys, y-tunnus tai toiminimi. Siten myös pienimuotoinen ja sivutyönä tehtävä työ on yrittäjätoimintaa.

Yrittäjä päättää, mitä töitä vastaanottaa ja kuka työn tekee. Yrittäjällä on tyypillisesti itsellään vastuu työsuorituksestaan ja työn tuloksesta. Yrittäjän työstään saama korvaus määräytyy usein valmiin työn tuloksen perusteella.

Milloin itsensätyöllistäjä tarvitsee YEL-vakuutuksen?
YEL-vakuutus tulee hankkia, jos yrittäjän työtulo on yli 7 645,25 euroa vuodessa (vuonna 2017) ja toiminta kestää vähintään neljä kuukautta. YEL-työtulo on yrittäjän itsensä määrittämä arvo työpanokselle, ei ansioiden tai laskutuksen määrä. Sen pitää vastata summaa, joka maksettaisiin palkkana vastaavasta työstä.
Jos työpanoksen arvo jää alle 7 645,25 vuodessa tai toiminta kestää alle neljä kuukautta, YEL-vakuutusta ei tarvita. Jos yrittäjätoiminta on sesonkiluonteista, mutta toistuvaa, YEL-vakuutus kuitenkin tarvitaan.

Milloin kyseessä on työsuhde?
Lyhyitä keikka- ja freelancer -töitä voi tehdä myös työsuhteessa.
Työsuhteen keskeinen merkki on suullinen tai kirjallinen työsopimus. Työntekijä tekee työtä ansiotarkoituksessa palkkaa tai muuta vastiketta vastaan työsopimuksen perusteella.
Työntekijä ei työsuhteessa ole yhtä itsenäinen kuin yrittäjä. Työsuhteen keskeinen piirre on työnantajan direktio-oikeus. Työnantaja määrittää kuka tekee sekä mitä, missä, miten ja milloin työtä tehdään. Työnantajalla on myös oikeus valvoa, että työ tehdään annettujen määräysten mukaisesti.