Arbetspensionerna förnyades år 2017

​​​Stora förändringar som påverkar arbetspensionen för både arbetstagare och företagare trädde i kraft i början av 2017. Lagändringen gäller pensioner som beviljas, löner som betalas ut och ArPL-försäkrade arbetsinkomster för företagare från och med år 2017. Pensionsåldern höjs gradvis, alla tjänar in pension på samma sätt oavsett ålder och nya pensionsformer införs.

 

Vad är nytt?

  • Pensionsåldern höjs efterhand
  • Pensionstillväxten blir enhetligare
  • Samma pensionsavgift för alla arbetstagare, även företagarnas pensionsavgifter blir enhetligare
  • Pension tjänas in på hela lönen
  • Uppskovsförhöjning uppmuntrar till fortsatt arbete
  • Målsatta pensionsåldrar fastställs för alla åldersgrupper
  • Pensionsåldern kopplas till livslängden år 2030
  • Möjlighet till partiell pension
  • Möjlighet till arbetslivspension efter ansträngande och slitsamt arbete
  • Målet är att förlänga arbetskarriärerna och minska underskottet i statsfinanserna

Pensionsåldern höjs efterhand

Pensionsåldern höjs gradvis från och med år 2018. De nya åldersgränserna gäller personer födda år 1955 eller senare. Den nedre gränsen för ålderspension höjs med tre månader per år tills den blir 65 år.

Även den övre gränsen för ålderspension höjs gradvis. Den övre gränsen blir 68 år för personer födda 1955–1957, 69 år för personer födda 1958–1916 och 70 år för personer födda 1962 och senare.

eläkeiän-siirtymäajat_se.png 

 

Enhetlig pensionstillväxt

Pensionstillväxten är 1,5 procent av lönen per år för alla som fyllt 17 år. För företagare är den nedre gränsen 18 år. De pensionsgrundande inkomsterna ökar eftersom arbetsgivarens pensionsavgift inte längre dras av när pensionen beräknas. Under en övergångsperiod fram till slutet av år 2025 är intjäningsprocenten för 53–62-åringar 1,7 procent av lönen eller företagarens ArPL-försäkrade arbetsinkomst per år.

 

Samma pensionsavgift

Pensionsavgiften är lika stor från och med 17 års ålder oavsett arbetstagarens ålder. Företagarnas avgift är likaså oberoende av åldern. Ett undantag är 53–62-åringar, som under en övergångsperiod fram till slutet av år 2025 har en 1,5 procentenhet högre avgift.

 

Uppskovsförhöjning uppmuntrar till längre karriärer

Om man fortsätter arbeta efter att man nått den lägre åldersgränsen för ålderspension får man en uppskovsförhöjning på 0,4 procent per månad på sin pension. 

 

Målsatta pensionsåldrar för alla åldersklasser

En lägsta pensionsålder och en målsatt pensionsålder fastställs för varje åldersklass. När man uppnår den målsatta åldern får man full pension, det vill säga utan den minskning som orsakas av livslängdskoefficienten. Livslängdskoefficienten anpassar pensionerna till den ökande medellivslängden.

 

Pensionsåldern kopplas till livslängden

Medellivslängden i Finland stiger och pensionsåldern kopplas till livslängdens utveckling. Förändringen innebär att alla årskullar födda 1965 eller senare från och med år 2030 får en egen pensionsålder. Pensionsåldern stiger med högst två månader per år.

 

Ny pensionsform: Partiell förtida ålderspension

Deltidspensionen avskaffas och ersätts av en partiell förtida ålderspension. Den ger möjlighet att börja ta ut en del av pensionen före den egentliga pensionsåldern oavsett om man fortsätter arbeta eller inte. År 2017 kan man börja ta ut partiell ålderspension tidigast som 61-åring. Det är också möjligt att få partiell ålderspension senare, det vill säga efter att man nått den lägsta åldern för ålderspension.

Det är möjligt att få ut 25 eller 50 procent av sin intjänade ålderspension. Den partiella ålderspensionen minskar den slutgiltiga månatliga pensionen med 0,4 procent per månad. På motsvarande sätt höjer uppskjuten pension den slutgiltiga pensionen med 0,4 procent.

Partiell förtida ålderspension förutsätter inte att anställningsförhållandet upphör eller att man börjar jobba mindre. För arbete vid sidan av den partiella förtida ålderspensionen intjänas ny pension som betalas ut när man ansöker om ålderspension.

 

Ny pensionsform: Arbetslivspension

Personer som fyllt 63 år och arbetat minst 38 år i ett tungt och slitsamt yrke har möjlighet att ansöka om arbetslivspension. Personer som ansöker om arbetslivspension ska lämna in utlåtanden från företagshälsovården och arbetsgivaren som beskriver arbetet eller en annan motsvarande redogörelse. Arbetslivspension beviljas för första gången år 2018.

Pensionsreformen 2017 i ett nötskal

Eläkeuudistus-2017_graafi_se.png