Stora arbetsgivares ArPL-premie

Vilka företag som klassas som stora arbetsgivare beror på lönesumman. En stor arbetsgivare kan påverka sin egen ArPL-premie genom att satsa på arbetshälsa och förebygga arbetsoförmåga.

Ju större företagets lönesumma är, desto mer påverkar antalet invalidpensioner dess ArPL-försäkringspremie.

Faktorer som påverkar stora arbetsgivares ArPL-premier

ArPL-premiens delar beräknas i alla pensionsbolag enligt samma regler som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet. ArPL-premiernas beräkningsmetod bygger på företagets lönesumma under de två föregående åren.


Premiens delar för stora arbetsgivare med partiell självrisk

Lönesumman för stora arbetsgivare med partiell självrisk är 2 044 500 € - 32,712 milj. € under år  ​2015.

​Premiens delarBestämningsgrund för
premiens delar
2017
Icke nedsatt premie​Fast
Ingår i förskottspremien
​​25,1 %        
KundåterbäringFörsäkringsspecifik
Ingår i förskottspremien
I genomsnitt -0,5  % (uppskattning)
Premieklassens inverkanFörsäkringsspecifik
Enligt separat kalkyl
​Premieförlustrabatt​Fast
​-0,176 %
​​Rabatt för stora arbetsgivare *​0,0 % –0,0924 %

*Beräknas i årsavräkningen om lönesumman för alla försäkrade inom koncernen överstiger 5 milj. euro


 Premiens delar för stora arbetsgivare med självrisk

Lönesumman för stora arbetsgivare med självrisk är över 32,712  milj. € under år ​2015.

​Premiens delarBestämningsgrund för
premiens delar
2017
​Icke nedsatt premie​Fast
Ingår i förskottspremien
​​25,1 %
Kundåterbäring​​Försäkringsspecifik
Ingår i förskottspremien
​I genomsnitt ​​-0,50 % (uppskattning)
Premieklassens inverkan​Försäkringsspecifik​​Enligt separat kalkyl
​Premieförlustrabatt​Fast​-0,207 %
​​Rabatt för stora arbetsgivare *​0,0 % – -0,02962 %

*Beräknas i årsavräkningen om lönesumman för alla försäkrade inom koncernen överstiger 5 milj. euro

 


Läs mer

När företaget växer och klassas som en stor arbetsgivare

​När ditt företags lönesumma ökar och företaget börjar klassas som en stor arbetsgivare enligt ArPL är dess premieklass till en början grundklassen 4. När företaget varit en stor arbetsgivare i tre år börjar den företagsspecifika premieklassen att påverka premien.

Detta beror på att premieklassen fastställs utifrån invalidpensionsrisken för två och tre år sedan.

Premieförlustrabatt

Med ArPL-premiens premieförlustdel skyddar man sig mot risken att företaget försummar sina försäkringspremier.

Premieförluster inträffar i genomsnitt mer sällan bland stora arbetsgivare än bland små. Därför får de en premieförlustrabatt.

Hur fastställs premieklassen?

Företagets premieklass påverkas av permanenta invalidpensioner som beviljats företagets anställda, personalens åldersstruktur samt lönesumman.
 Utifrån dessa faktorer fastställs en premieklass som påverkar invalidpensionspremien. Syftet med premieklasserna är att uppmuntra arbetsgivare att satsa på personalens arbetsförmåga.
Företagets premieklass fastställs genom att jämföra företagets invalidpensioners pensionsutgifter med genomsnittet.

Pensionsutgifter är de kostnader som i genomsnitt orsakas från det att en anställd blir invalidpensionerad tills dess att den anställdas ålderspension börjar.

En hög åldersstruktur betyder inte nödvändigtvis en högre försäkringspremie om invalidpensionsrisken inte är högre än genomsnittet med hänsyn till åldersstrukturen.

 Premieklassen beräknas årligen för ett år framåt. Etera fastställer premieklasserna separat för varje företag och informerar kunderna i slutet av hösten.

Det finns elva premieklasser. Premieklass 1 har de minsta premierna och 11 de största. Premieklass 4 är basklassen som motsvarar den genomsnittliga invalidpensionspremien.

Ju större företagets lönesumma är, desto mer påverkas försäkringspremien av företagets premieklass.

De minsta arbetsgivarna betalar invalidpensionspremiens grunddel. De allra största arbetsgivarna betalar endast den enligt premieklassen fastställda delen.

Rabatt för stora arbetsgivare och omkostnadsdelen

Omkostnadsdelen är den rörelsekostnad som täcker försäkringarnas och pensionernas förvaltning och behandling.

För stora arbetsgivare ökar inte försäkringarnas och pensionsärendenas kostnader inte i förhållande till lönesumman. Därför får man större rabatt ju större man är som arbetsgivare.

Storleksrabatten gäller arbetsgivare med en hos Etera försäkrad lönesumma på minst fem miljoner euro samt arbetsgivare som ingår i koncerner med en hos Etera försäkrad ArPL-lönesumma på minst fem miljoner.

Arbetsgivarens ansvar för invalidpensionens pensionsutgifter

För varje invalidpension fastställs ett pensionsfallsår och en pensionsutgift.

Pensionsfallsåret är det år då pensionstagaren insjuknat.

Pensionsutgifter är de kostnader som i genomsnitt orsakas från det att en anställd blir invalidpensionerad tills dess att den anställdas ålderspension börjar. Utgiften beror på pensionstagarens ålder och inkomster.

Pensionsfallsåret avgör vilka arbetsgivare som ansvarar för pensionsutgiften. Arbetsgivarens ansvar för pensionsutgiften fastställs utifrån den lön som betalats ut till pensionstagaren under de två sista kalenderåren före pensionsfallsåret. De arbetsgivare som har betalat lön till pensionstagaren under dessa två år ansvarar för pensionsutgiften. Pensionsutgiften fördelas mellan olika arbetsgivare i förhållande till lönen som betalats ut till pensionstagaren.

Pensionsutgiften debiteras inte av arbetsgivaren utan beaktas vid fastställandet av arbetsgivarens premieklass.

Nya företag och företag som bytt bolagsform

​Premieklassen för nya företag är alltid grundklassen 4. Den företagsspecifika premieklassen beräknas under det tredje verksamhetsåret. Detta beror på att premieklassen fastställs utifrån invalidpensionsrisken för två och tre år sedan.

Beräkning av koncerners försäkringspremier ​

Koncerner kan välja antingen bolagsspecifik eller koncernspecifik beräkningsmetod för fastställande av ArPL-premier. Den koncernspecifika beräkningsmetoden kan väljas om koncernens försäkrade totala lönesumma hos Etera överstiger 30 miljoner euro.

Premieprocenten för samtliga arbetsgivare som omfattas av den koncernspecifika metoden fastställs dock som om lönesumman vore över 30 miljoner euro. Det innebär att även mindre arbetsgivare kan få full premieförlustrabatt. Eftersom premieförlustdelen minskar när lönesumman växer lönar sig ett koncernavtal alltid när det gäller premieförlustdelen.

I den koncernspecifika premiemetoden påverkar premieklassen premieprocenten för samtliga arbetsgivare som ingår i koncernen med maximal effekt. Om koncernmetoden lönar sig beror på om arbetsgivarens premieklass är högre eller lägre än grundklassen.

Du kan be din kontaktperson på Etera om en jämförelse mellan de olika beräkningsmetoderna.