Ändringar i företagsverksamheten

​​​​Om det sker förändringar i din företagarverksamhet står också FöPL och ArPL på din lista över saker som måste skötas. Det lönar sig alltid att reda ut hur det är bäst att sköta den fond som ArPL-försäkringen är förknippad med.

Nedan hittar du instruktioner för hur du kan hantera de viktigaste förändringarna. Din kontaktperson på Etera eller vår kundtjänst kan svara på alla dina frågor om FöPL- och ArPL-försäkringarna.

Meddela alltid oss på Etera om förändringar i företagets verksamhet. Sänd oss också en kopia på ett utdrag ur handels- eller föreningsregistret, näringsanmälan och andra motsvarande dokument.

  


Hur påverkas ArPL-försäkringarna om bolagsformen ändras?

FO-numret avgör. Om företagets FO-nummer inte ändras fortsätter ArPL-försäkringen som förr. Om FO-numret ändras ska en ny ArPL-försäkring tecknas.

 • Om en innehavare av en firma omvandlar sitt företag till ett aktiebolag, ett öppet bolag eller ett kommanditbolag avslutas den gamla ArPL-försäkringen. Det nya bolaget tecknar en ny försäkring för sina arbetstagare.
 • Om ett kommanditbolag eller ett öppet bolag omvandlas till ett aktiebolag fortsätter ArPL-försäkringen utan förändringar. 

Bibehålls fonden?

Den fond som företaget har samlat kan överföras till det nya företagets försäkring. I frågor som gäller fonden kan du ta kontakt med din kontaktperson på Etera eller vår kundtjänst.

Hur arrangeras ArPL-försäkringen om ett företag fusioneras med ett eller flera andra?

 • Om ett av företagen fortsätter sin verksamhet och de övriga företagen fusioneras med det kan arbetstagarna i de fusionerade företagen överföras till ArPL-försäkringen för det företag som fortsätter sin verksamhet. Om företaget inte har någon ArPL-försäkring kan det teckna en ny ArPL-försäkring. ArPL-försäkringen för de fusionerade företagen kan avslutas.
 • Om företagen tillsammans bildar ett nytt bolag och fusionerar sin verksamhet inom det ska företagens ArPL-försäkring avslutas. För det nya bolaget tecknas en ny försäkring. 

Vad händer med de fusionerade bolagens fonder?

Fonden för ett bolag som fusioneras med ett annat kan överföras till det mottagande bolaget. I frågor som gäller fonden kan du ta kontakt med din kontaktperson på Etera eller vår kundtjänst.

Hur hanteras ArPL-försäkringen då ett företag delas upp?

 • Om det gamla företaget fortsätter sin verksamhet efter uppdelningen förblir dess ArPL-försäkring i kraft om företaget har kvar arbetstagare som har försäkrats i den aktuella försäkringen. Det nya bolaget tecknar en ArPL-försäkring om det har arbetstagare.
 • Om det gamla företagets verksamhet upphör i och med uppdelningen avslutas försäkringen. De nya företagen tecknar ArPL-försäkringar för sina arbetstagare.  

Hur fördelas fonderna?

Då ett företag delas upp kommer man överens om hur företagets fond ska överföras från fall till fall. Ofta kan fonden i sin helhet överföras till försäkringen för ett av företagen som fortsätter verksamheten.

I frågor som gäller fonden kan du ta kontakt med din kontaktperson på Etera eller vår kundtjänst.

Vad sker med ArPL-försäkringarna om företagets verksamhet avbryts?

Om företagsverksamheten avbryts för mindre än ett år stannar ArPL-försäkringen i kraft. 

Meddela i alla fall Etera om ditt företag inte längre har anställda arbetstagare och du inte vet om du i framtiden kommer att anställa nya. Då begär vi inte i onödan att företaget ska lämna in utredningar över ArPL-försäkringarna. Din försäkring fortsätter då att vara i kraft som en så kallad vilande försäkring.

Om företagsverksamheten avbryts för mer än ett år ska ArPL-försäkringen avslutas.

När ska FöPL-försäkringen avslutas?

ArPL-försäkringen kan vara i kraft i ett år även om företaget inte har några arbetstagare eller om det förekommer avbrott i företagsverksamheten.

Meddela Etera att ArPL-försäkringen avslutas om

 • företagsverksamheten helt har avslutats
 • alla dina arbetstagare har slutat arbeta och du inte kommer att anställa nya arbetstagare inom ett år
 • företagets FO-nummer ändras

Hur går det med fonden?
Om företaget senare på nytt anställer arbetstagare ska det teckna en ny ArPL-försäkring. Den fond som hos Etera har samlats på företagets FO-nummer kopplas till den nya försäkringen. Kommande kundåterbäringar räknas även utifrån den tidigare samlade fonden. 

Vad ska man göra då försäkringen avslutas?

Då försäkringen avslutas ska man lämna in en skriftlig anmälan till Etera som räknar ut den slutliga ArPL-avgiften för försäkringen.

Den som använder månadsanmälan ska försäkra sig om att alla arbetstagaruppgifter har anmälts till Etera och alla avgifter har betalats. Anmälan om att företagsverksamheten avslutas kan göras genom Eteras webbtjänst eller skriftligen till vår kundtjänst.

Den som använder års- eller Nopsa-anmälan ska meddela Etera om att företagsverksamheten avslutas. Vidare ska man göra en delårsanmälan om anställnings- och löneuppgifterna för innevarande år.

Om Eteras beräkningar visar att företaget har betalat in för mycket i förskottsavgifter återbetalar vi skillnaden på försäkringstagarens konto. Om företaget har betalat för lite förskottsavgifter sänder vi en tilläggsfaktura.

Arbetstagarna får uppgifterna om sin ArPL-försäkring i pensionsutdraget. Efter att försäkringen har avslutats kan det ibland uppdagas saker som behöver korrigeras i anställnings- eller löneuppgifterna. Så kan det gå exempelvis då arbetstagarna gör korrigeringar i pensionsutdraget som utgör grunden för pensionsskyddet. Då utreder vi saken och sänder vid behov en korrigeringsberäkning.

Hur gör man med ArPL-försäkringarna vid företagsaffärer?

Hela företagsverksamheten säljs

 • Om hela affärsverksamheten säljs ska den gamla ArPL-försäkringen avslutas.
 • Om den nya ägaren inte har någon försäkring ska den nya ägaren teckna en ArPL-försäkring för de arbetstagare som överförs. Om den nya ägaren har en försäkring kan de nya arbetstagarna inkluderas i den.
 • Den fond som försäkringen har genererat kan under vissa förutsättningar i sin helhet överföras till det mottagande företagets ArPL-försäkring, om försäkringarna är tecknade i samma arbetspensionsbolag.

En del av företagsverksamheten säljs

Då bara en del av företagsverksamheten säljs kan en del av arbetstagarna också stanna kvar hos säljaren. Då förblir säljarens ArPL-försäkring i kraft.

Den nya ägaren till den sålda delen tecknar en ny försäkring för sina arbetstagare eller överför dem till sin befintliga försäkring. 

Att bolagsandelar i ett öppet bolag eller ett kommanditbolag, eller aktier i ett aktiebolag säljs inverkar inte på arbetstagarnas ArPL-försäkring.

På företagarens eller företagarnas egna FöPL-försäkringar kan det ha inverkan.

Vi står till din tjänst
I frågor som gäller fonden kan du ta kontakt med din kontaktperson på Etera eller vår kundtjänst.