Löneslagen och ArPL

​​​​ArPL-avgiften betalas utifrån ArPL-lönen. Det låter enkelt. Men vad är då den där ArPL-lönen?

ArPL-lönen är den ersättning som betalas för utfört arbete. Ofta är den det samma som arbetstagarens bruttolön som förskottsskatten innehålls ur. I den ingår penninglönen samt naturaförmåner enligt deras beskattningsvärde. Ur ArPL-lönen innehålls också arbetstagarens pensionsavgift.

Alltid är det ändå inte entydigt vad som ska räknas. I förteckningen nedan kan du enkelt kontrollera om en lön, ett arvode eller en ersättning är ArPL-lön eller inte.

Om du inte kan hitta det inkomstslag du letar efter kan du fråga vår kundtjänst. Vi står till din tjänst vardagar kl. 8–16, tfn 010 553 3060, kundtjanst@etera.fi.

Grundlön

GrundlönArPL-inkomst
​Månads-, tim-, entreprenad- eller arvodeslöner​Ja
​Löner som är så små att förskottsskatt inte innehålls (t.ex. studerande) ​Ja
​Löner för den lagstadgade uppsägningstiden ​Ja
* Lön för uppsägningstiden som betalas som skadestånd för en längre tid än den lagstadgade (avgångsvederlag, fallskärmsavtal) ​Nej
​* Ersättning på grund av uppsägning under permittering ​Nej
Arbetspraktik, läroavtal, arbetsprövning eller utbildningsavtal, om arbetstagaren är anställdJa
​Totallönen för en arbetstagare som har anställts med sysselsättningsstöd (sysselsättningsstöd, kombinationsstöd)​Ja
​Arbetspraktik, arbetsprövning med arbetsmarknadsstöd, om ingen anställning​Nej
​Försäkringslön som betalas för utlandsarbete ​Ja
​Lönefordringar som bevakats vid konkurs och som förfallit före konkursen ​Ja

 

Lönetillägg och förhöjningar

Lönetillägg och förhöjningarArPL-inkomst
​Arbetsmiljö-, kvälls-, natt- och veckoslutstillägg​Ja
​Söndagstillägg samt övertidsförhöjning ​Ja
​Ålders- eller tjänsteårstillägg ​Ja
​Ersättning för veckovila​Ja
​Ersättning för utryckningsarbete, nödarbete, övertidsarbete eller driftstopp ​Ja
​Arbetstidsutjämningstillägg​Ja
​Beredskapsersättning, söckenhelgersättning samt ersättning för Pekkanendagar ​Ja
​Gåvor
* extra löneposter, t.ex. julpeng, lön för 13:e månaden, tjänsteårsersättning eller -gåva
​Ja
​Gåvor
* sedvanligt gåvoföremål eller penninggåva given vid bemärkelsedag eller av annan motsvarande orsak
​Nej
Provision​Ja

 

Naturaförmåner

Naturaförmåner ArPL-inkomst
​Exempelvis bil-, lunch- eller telefonförmån och liknande​Ja
​Frivillig pensionsförsäkring och sparlivförsäkring
(Arbetsgivarens förskottsskattepliktiga andel av avgifterna för arbetstagarens frivilliga pensionsförsäkring och sparlivförsäkring)
​Ja

 

Semester

SemesterArPL-inkomst
​Semesterlön, semesterersättning, semesterpremie, förhöjning av semesterlönen ​Ja
​Semesterpremie då anställningen avslutas​Ja

 

Sjukfrånvaro

SjukfrånvaroArPL-inkomst
​Lön som arbetsgivaren betalar för sjukledighet eller partiell sjukledighet​Ja
​Lön som arbetsgivaren betalar för frånvaro på grund av olycksfall​Ja
​Kompletteringsdagpenning från en sjukkassa​Nej
​Dagpenning från FPA​Nej
​Dagpenning från olycksfallsförsäkring​Nej

 

Övrig frånvaro

Övrig frånvaroArPL-inkomst
​Lön för moderskapsledighet​Ja
​Övrig frånvaro med lön​Ja
​Frånvaro utan lön ​Nej

 

Arvoden

Arvoden

ArPL-inkomst
Provision, bonus, produktionsarvode eller -tillägg Ja
Aktiearvode då förmånens värde beror på aktiernas värdeutveckling och det går minst ett år mellan att arvodet utlovas och det erhålls Nej
Optionsrätt, aktieutdelning, vinstandel Nej
Arvoden i anställning
* Mötes- eller föreläsningsarvode Ja
* Initiativ-, rekryterings- eller tipsarvodeJa
* Skrivarvode eller arvode för lärdomsprov Ja
Arvoden utan anställning
* Mötes- eller föreläsningsarvode Nej
* InitiativarvodeNej
* Skrivarvode eller arvode för lärdomsprov Nej
Förtroendemannaarvode eller annat arvode för förtroendepost (i anställning eller utbetalt till en frivilligt försäkrad) Ja
Arvode för förtroendepost (ingen anställning och ingen frivillig försäkring) Nej

Övriga tillägg och ersättningar

Övriga tillägg och ersättningar

ArPL-inkomst
Lön för väntetid som ersättning för försenad löneutbetalning när en anställning upphört Nej
Ersättning för uppfinning i anslutning till anställningen Nej
Royalty, bruksersättning Nej

Övriga betalningar

Övriga betalningar

ArPL-inkomst
Betjäningsavgifter av allmänheten Ja
Idrottares arvoden eller pris Nej
Arbetsersättning till en som hör till förskottsuppbördsregistretNej
Arbetsersättning till en som inte hör till förskottsuppbördsregistretNej
Ersättning som betalas till vårdare i enlighet med lagen om handikappservice Nej

Kostnadsersättningar

Kostnadsersättningar

ArPL-inkomst
Ersättningar för kostnader som uppstår då arbetet utförs, enligt de belopp som skatteförvaltningens direktiv anger
(t.ex. dagtraktamente, redskaps-, kilometer-, måltids- och övernattningsersättningar, övriga resekostnader)
Nej
Skattepliktigt dagtraktamenteJa
Skattepliktigt dagtraktamente som har betalats ut i enlighet med kollektivavtalet och som är större än vad skattestyrelsens anvisningar angerNej
Personalbiljetter, den skattefria andelenNej
Personalbiljetter, den skattepliktiga andelen Ja

Personalförmån

PersonalförmånArPL-inkomst
​Personalförmåner, då de inte ges som ersättning för arbete       Nej
*motions- och kultursedlar
​Nej