Utlandsarbete och ArPL

Ska du arrangera en utlandskommendering för en arbetstagare? Anställa en utländsk arbetstagare? Allra först lönar det sig att reda ut om Finland och det andra landet har ett gemensamt regelverk för social trygghet.

I EU- och EES-länderna, Schweiz och de länder Finland har ett avtal om social trygghet med omfattas arbetstagaren av den sociala tryggheten i bara ett land, oftast det land där hon eller han arbetar. Då det inte finns ett avtal om social trygghet mellan länderna kan det vara möjligt att man tvingas ha socialförsäkringar i båda länderna.

ArPL-försäkringen i EU- och EES-länderna, Schweiz och länderna med avtal om social trygghet

En arbetstagare försäkras i det land där arbetet utförs, enligt det landets lagar. Det är huvudregeln, men det finns några undantag. Personer som arbetar i Finland försäkras alltså i allmänhet i Finland, och personer som arbetar utomlands försäkras i det land där de arbetar.

 EU- och EES-länderna, Schweiz och länderna med avtal om social trygghet

 • arbetstagaren får social trygghet i det land där hon eller han arbetar, under samma villkor som landets medborgare
 • arbetstagaren försäkras bara i ett land
 • normalt behöver avgifter inte betalas i två länder
 • de intjänade pensionsrättigheterna följer med en om man flyttar från landet
 • då man räknar försäkringsår och väntetider beaktas vid behov arbete i andra avtalsländer.

Undantagen gäller exempelvis så kallade utsända arbetstagare och personer som samtidigt arbetar i flera länder.

ArPL-försäkringen och länder utan avtal 

En finländsk arbetsgivare försäkrar i allmänhet också arbetstagare som arbetar utomlands. Om anställningen räcker längre än två år kan arbetsgivaren under vissa förutsättningar ansöka om att bli befriad från ArPL-avgifterna.


Etera står till din tjänst i frågor om utlandsarbete

Om du behöver mera information om den sociala tryggheten i olika länder, om personförsäkringar och förmåner, ska du ta kontakt med vår kundtjänst.

Etera är medlem i den internationella organisationen Maxis Global Benefits Network. Genom medlemsbolagen i nätverket erbjuder vi våra kunder information och service i mer än 100 länder runt om i världen.


 Finländare utomlands

Finländare utomlands

I EU- och EES-länderna, Schweiz och de länder med vilka Finland har en överenskommelse om social trygghet  försäkras en finländsk arbetstagare i regel i det land där hon eller han arbetar. Arbetstagaren och hennes eller hans familj får sin sociala trygghet i det land där arbetet utförs.
Arbetstagaren kan också fortsätta omfattas av den sociala tryggheten i Finland genom att arbeta som en så kallad utsänd arbetstagare.

Om Finland inte har ett avtal om social trygghet med det land där arbetet utförs försäkras arbetstagaren i allmänhet utom i Finland också i det land där arbetet utförs.
Man kan också teckna en frivillig ArPL-försäkring för arbetstagaren. 

I ett nötskal

 • Om man vill försäkra en finländsk arbetstagare i Finland behöver arbetstagaren ett intyg för utsänd arbetstagare.
 • För arbete i EU- och EES-länderna ansöker man om intyget på Pensionsskyddscentralens blankett ETK 2133. För varje land som Finland har ett avtal om social trygghet med har Pensionsskyddscentralen en egen motsvarande blankett.
 • För arbete i andra länder kan man av Etera beställa ett To whom it may concern-utlåtande som visar att den finländska arbetspensionsförsäkringen är i kraft.

Ett To whom it may concern-utlåtande innebär emellertid inte nödvändigtvis att man slipper dubbla avgifter.

En utsänd arbetstagare omfattas fortfarande av den sociala tryggheten i Finland

Om en arbetstagare fortsätter att omfattas av den sociala tryggheten i Finland trots att arbetstagaren arbetar utomlands handlar det om en så kallad utsänd arbetstagare. Med ett intyg för utsänd arbetstagare kan arbetsgivaren undvika att betala dubbla socialskyddsavgifter i Finland och i det landet där arbetstagaren arbetar.

En utsänd arbetstagare ska arbeta antingen för en finländsk arbetsgivare, för en finländsk arbetsgivares koncernbolag eller för ett företag där ett finländskt företag har bestämmanderätt, exempelvis genom representation i bolagets styrelse eller aktieinnehav.

Intyg för utsänd arbetstagare utfärdas av Pensionsskyddscentralen
Om en utsänd arbetstagares arbetskommendering räcker minst en månad ska man hos Pensionsskyddscentralen ansöka om ett intyg om tillämplig lagstiftning (ansökningsblankett ETK 2133) för myndigheterna i arbetslandet, förutsatt att kommenderingen antas bli kortare än den i EU-förordningen eller avtalen fastställda maximitiden. Myndigheterna i Norge kan kräva ett intyg för arbetskommenderingar på bara 1–2 dagar.

Ansökningsblankett
» Intyg för utsänd arbetstagare (ansökningsblankett ETK 2133)

Hur länge är intyget för utsänd arbetstagare i kraft?

Ett intyg för utsänd arbetstagare till ett EU- eller EES-land eller Schweiz beviljas för 24månader. De olika länderna som Finland har avtal om social trygghet tillämpar olika maximitider.

Land   Maxtid
​U-, EES-länderna och Schweiz​2 år
​Israel ​3 år
​Kanada​3 år
​Quebec​3 år
​USA​5 år
​Australien​5 år


Man kan ansöka om förlängd tid hos Pensionsskyddscentralen

Om arbetstagaren ska arbeta längre utomlands än den tid intyget medger kan man ansöka om en förlängning hos Pensionsskyddscentralen. För förlängning krävs tillstånd av myndigheterna i arbetslandet. Förlängningen gäller högst 12 månader.

» Ansökan om förlängning av avtalet om utsänd arbetstagare (ansökningsblankett ETK 2133)

Dispens för maximitiderna för utsända arbetstagare
Myndigheterna i avtalsländerna har möjlighet att sinsemellan avtala om undantag från reglerna om försäkring. För en arbetstagare vars utlandsarbete fortgår längre än den tid som fastställs i avtalet kan man ansöka om dispens så att arbetstagaren fortsättningsvis omfattas av den sociala tryggheten i Finland.  Dispensen kan gälla högst fem år. För att dispens ska beviljas krävs samtycke av myndigheterna i arbetslandet. Man ansöker om dispens hos Pensionsskyddscentralen.

Mera information på webben
» Ansökan om förlängning av avtalet om utsänd arbetstagare (ansökningsblankett ETK 2133)

Hur försäkras de som arbetar i flera avtalsländer?

​En arbetstagare som arbetar i två eller flera länder försäkras i allmänhet i det land där arbetstagaren bor, om hon eller han utför en betydande del av sitt arbete där.

Om arbetstagaren inte utför en betydande del av sitt arbete i det land där hon eller han är bosatt försäkras arbetstagaren i allmänhet i arbetsgivarens hemland. 

Hur sköts försäkringarna i andra länder än avtalsländerna?

​Arbetstagare som arbetar i andra länder än avtalsländerna försäkras i Finland om alla följande förutsättningar uppfylls: arbetstagaren är anställd av en finsk arbetsgivare eller av ett utländskt företag inom samma ekonomiska helhet,  arbetstagarens anställning i det utsändande finska företaget fortgår under den tid arbetstagaren arbetar utomlands och arbetstagaren omfattas av den finska lagstiftningen om social trygghet när han eller hon börjar arbeta utomlands.
Företaget betalar i allmänhet också arbetspensions- och socialskyddsavgifter i enlighet med lagstiftningen i det land där arbetet utförs.

Av Etera kan du beställa ett utlåtande om att arbetstagaren omfattas av arbetspensionssystemet i Finland  (ett så kallat to whom it may concern-utlåtande). Med hjälp av utlåtandet kan det vara möjligt att undvika dubbla försäkringsavgifter.

Vilka länder hör till EU-länderna, EES-länderna och länderna med avtal social trygghet?

På arbetstagare från EU-länderna, EES-länderna och länderna med avtal social trygghet tillämpas enhetliga regelverk om social trygghet.

EU-direktiv 883/2004 tillämpas på

 •  EU-länderna: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike
 • EES-länderna
  Island, Liechtenstein och Norge
 • Schweiz

Avtal om social trygghet tillämpas på

 • Australien, Chile, Israel, Indien, Kanada, Quebec och USA

Man kan ansöka hos FPA om att omfattas av den sociala tryggheten i Finland

​Om arbetet utomlands räcker längre än ett år ska man separat ansöka hos FPA om att omfattas av den bosättningsbaserade sociala tryggheten i Finland. 
FPA:s blankett Y 38

Man måste avtala om arbetstagarens försäkringslön innan utlandsarbetet inleds

​Arbetstagarens försäkringslön är den arbetsinkomst som utgör grunden för pensionen och pensionsavgiften. Den ska ligga på samma nivå som den lön man i Finland skulle betala för motsvarande arbete. Försäkringslönen ska inkludera de bonusar, naturaförmåner och semesterpenningar som avlöningen av motsvarande arbete i Finland är förknippad med.

Kan arbetsgivaren befrias från försäkringsskyldigheten?

​Med tanke på intjäningen av pensionsskydd uppstår det inga problem för arbetstagaren om hon eller han fortsätter omfattas av ArPL. I ett land som saknar avtal om social trygghet med Finland kan arbetsgivaren emellertid tvingas betala försäkringsavgifter såväl i Finland som i arbetslandet.

Arbetsgivaren kan hos Pensionsskyddscentralen ansöka om befrielse från ArPL-avgifterna, om arbetet utomlands fortgår mer än två år och arbetsgivaren kan visa att arbetstagaren har ett arbetspensionsskydd som motsvarar ArPL.
Ansökan finns på Pensionsskyddscentralens webbplats

Mera information på webben

» Pensionsskyddscentralen (PSC)

Kan försäkringsavgiften sänkas under utlandskommenderingens gång?

​Även om arbetsgivaren inte befrias från försäkringsskyldigheten kan försäkringslönen som utgör grunden för försäkringsavgiften sänkas för den tid som överskrider två år. Det förutsätter att man har arrangerat annat pensionsskydd för arbetstagaren, för samma arbete.

Etera kundtjänst ger dig mera information om sänkningen av försäkringslönen.


 Utländsk arbetstagare i Finland

Att försäkra utländska arbetstagare

En utländsk arbetstagare försäkras i allmänhet i Finland enligt den finländska arbetspensionslagen. Då sköts också arbetspensionsavgifterna enligt det normala mönstret. Arbetstagaren tjänar in pension i Finland, och kan då pensionsåldern uppnås ansöka om pensionen i det land där hon eller han är bosatt.
Men det finns undantag. Det viktigaste undantaget är arbetstagare från EU- och EES-länderna, Schweiz och länderna med ett avtal om social trygghet, och som har ett så kallat intyg för utsänd arbetstagare. De försäkras i utgångslandet.
Om en arbetstagare inte försäkras i Finland ska företaget be arbetstagaren uppvisa ett intyg för utsänd arbetstagare.

 I ett nötskal

 • Utländska arbetstagares anställnings- och löneuppgifter anmäls i samband med att de övriga arbetstagarnas löner anmäls.
 • Arbetstagarens andel av försäkringsavgiften innehålls ur arbetstagarens lön.
 • I stället för personbeteckning kan man anmäla bara födelsedatum och kön. 
 • Arbetstagaren kan ansöka om en personbeteckning hos magistraten eller skattebyrån. 

Då arbetstagaren uppnår pensionsålder betalas den pension som har fonderats i Finland ut som en del av arbetstagarens totala pension, oavsett medborgarskap eller boningsland.

Då arbetstagaren har ett intyg för utsänd arbetstagare

Om en arbetstagare kommer från EU- eller EES-länderna, Schweiz eller ett av länderna med ett avtal om social trygghet  och har ett intyg för utsänd arbetstagare försäkras arbetstagaren i utgångslandet om alla villkor nedan uppfylls.

Arbetstagaren

 • arbetar i Finland i högst 12–24 månader eller den tid som avtalats i avtalet om social trygghet,
 • omfattas av den sociala tryggheten i utgångslandet då arbetstagaren lämnar det,

i utgångslandet får ett intyg för utsänd arbetstagare som visar att arbetstagaren omfattas av den sociala tryggheten i utgångslandet.

I vilket land försäkras personer som arbetar i flera länder?

​Om en arbetstagare arbetar i fler än ett av EU- eller EES-länderna eller Schweiz försäkras arbetstagaren i allmänhet i det land där hon eller han bor.

Om arbetstagaren däremot inte utför en betydande del av sitt arbete i det land där hon eller han är bosatt försäkras arbetstagaren i allmänhet enligt lagstiftningen i arbetsgivarens hemland.

Hur är det med ArPL-försäkringarna för uthyrd arbetskraft?

​Huvudregeln är den samma. Då det gäller socialskyddsförsäkringarna följs lagarna i det land där arbetet utförs.

Om ett bemanningsföretag i ett EU- eller EES-land hyr ut sina arbetstagare till Finland och anställningen hos det utländska företaget fortsätter ska bemanningsföretaget försäkra sina arbetstagare i Finland.

Om ett företag i ett EU- eller EES-land förmedlar arbetstagare till anställningar i et finländskt företag ska det finländska företaget försäkra arbetstagarna i Finland.

Men det finns ett undantag. Arbetstagare som har ett intyg för utsänd arbetstagare försäkras i det utsändande landet.

Hur är det med arbete som görs på underentreprenad?

​Huvudregeln är den samma. Då det gäller socialförsäkringarna tillämpas lagstiftningen i det land där arbetet utförs.

Arbetstagare som är anställda av ett underentreprenadsföretag i ett EU- eller EES-land försäkras i Finland för arbete som utförs i Finland.

Undantaget är arbetstagare som har ett intyg för utsänd arbetstagare från utgångslandet.
Enligt lagen om beställaransvar är det företag som beställer en entreprenad skyldigt att reda ut bland annat att arbetstagarnas arbetspensionsförsäkring har skötts på lagstadgat sätt.

Hur försäkras arbetstagare från andra länder än EU- och EES-länderna, Schweiz eller länder med avtal om social trygghet?

Då arbetstagaren är anställd av en finländsk arbetsgivare
Om arbetstagaren ingår ett arbetsavtal med en finländsk arbetsgivare omfattas arbetstagaren av den finländska arbetspensions- och olycksfallsförsäkringen så fort arbetet inleds. 

Den finländska arbetsgivaren betalar socialförsäkringsavgifterna, och arbetstagaren omfattas av Finlands alla arbetsrättsliga bestämmelser på samma sätt som finländska arbetstagare. 

Då arbetstagaren är anställd av ett utländskt företag
Om en utländsk arbetsgivare sänder en arbetstagare till Finland från ett annat land än EU- och EES-länderna, Schweiz eller ett land med avtal om social trygghet behöver arbetstagaren inte försäkras enligt ArPL, förutsatt att

 • arbetet i Finland räcker högst två år
 • arbetstagaren arbetar för en och samma arbetsgivare.

Om dessa förutsättningar inte uppfylls ska arbetsgivaren teckna en ArPL-försäkring för sina arbetstagare i Finland.

Frivillig försäkring i andra länder

​En finländsk arbetsgivare kan på frivillig basis försäkra en arbetstagare enligt ArPL, exempelvis om arbetsgivaren anlitar arbetstagaren direkt från ett annat land som inte är ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett av länderna med ett avtal om social trygghet.
Förutsättningen är att arbetstagaren omfattas av den sociala tryggheten i Finland då arbetet inleds.

När ska arbete som utförs i Finland inte försäkras i Finland?

​Arbete som utförs i Finland behöver inte försäkras enligt ArPL om Pensionsskyddscentralen har beviljat den utsändande arbetsgivaren befrielse från försäkringsskyldigheten.
En förutsättning för befrielsen är att den utsändande arbetsgivaren visar att den för samma arbeta har arrangerat med ett rimligt pensionsskydd för arbetstagaren i det andra landet. Befrielsen beviljas för högst tvår år i taget.

Bra att veta om utlänningars arbete i Finland

Vid sidan av arbetspensionsförsäkringen finns det också andra saker som skötas om för utländska arbetstagare i Finland.

 • En utländsk arbetstagare behöver ett skattenummer. Det ansöker man om på skattebyrån.
 • På skattebyrån får den utländska arbetstagaren också en personbeteckning.
 • I frågor som gäller socialskyddsavgifterna och skatterna ger skattebyrån råd.
 • FPA ger information om arbetstagarens sjukförsäkringar. FPA:s förmåner bygger på att personen i fråga bor i Finland, och de träder i regel i kraft fyra månader efter flytten till Finland.

Olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringarna sköts av skadeförsäkringsbolagen.