Att försäkra arbete utomlands

​​​​​Planerar du att åka utomlands för att jobba som företagare? Det lönar sig att i god tid reda ut  hur du ska arrangera ditt pensionsskydd och din sociala trygghet.

Finland har ett gemensamt regelverk för den sociala tryggheten tillsammans med de övriga EU- och EES-länderna och Schweiz. I dessa länder omfattas du som företagare i allmänhet av den sociala tryggheten i det land där du arbetar. Du kan också välja att fortsätta höra till systemet för social trygghet i Finland.

Med USA, Kanada, Quebec, Israel, Indien och Chile har Finland ett avtal om social trygghet som också omfattar reglerna för företagarens sociala trygghet.

Även då det gäller andra länder än de ovan nämnda lönar det sig för dig att noga reda ut hur reglerna fungerar, då du planerar din företagarverksamhet utomlands. Pensionsskyddscentralen och FPA är bäst på att ge dig råd om de internationella reglerna för social trygghet. 


Finsk företagare

Vilka länder hör till EU- och EES-länderna?

Gemensamt regelverk för social trygghet

EU-länderna  Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Holland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike

EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge

Utom i dessa länder tillämpas samma regler för den sociala tryggheten också i Schweiz.

Finländsk företagare i EU- och EES-länderna eller Schweiz

Huvudregeln är att företagaren omfattas av den sociala tryggheten i det land där hon eller han arbetar. Var företagaren bor eller vad företagaren har för nationalitet spelar ingen roll. Företagsformen saknar också betydelse, samma regler tillämpas på ett aktiebolag, en firma och en yrkesutövare.
Lagstiftningen i det land där företagaren arbetar avgör vilka avgifter företagaren ska betala och vilka socialskyddsförmåner företagaren har rätt till.

Företagaren kan också fortsätta att höra till systemet för social trygghet i Finland
Det viktigaste undantaget från huvudregeln gäller företagare som tillfälligt arbetar i ett annat land eller flera andra länder. De kan välja att stanna inom det finländska systemet för social trygghet. Villkoren är att:

  • arbetet räcker högst 12 månader
  • företagarens eller företagets hemort är i Finland
  • företagaren har ansökt om ett intyg för utsänd företagare av Pensionsskyddscentralen
  • FöPL-försäkringen har varit i kraft i minst fyra månader innan företagaren flyttar utomlands.

Med dispens är det möjligt att förlänga arbetsiden utomlands, i allmänhet med högst fem år. Myndigheterna i avtalsländerna avtalar om undantagen.

Pensionsskyddscentralen ger intyget
Intyget för utsänd företagare befriar företagaren från de lagstadgade försäkringsavgifterna i landet där företagaren arbetar. En företagare som omfattas av det finländska systemet för social trygghet betalar alltså de lagstadgade socialskyddsavgifterna i Finland trots att hon eller han arbetar utomlands

» Ansökan om intyg för utsänd företagare
» Dispens

Finländsk företagare i andra länder

​Om en företagare tillfälligt arbetar i ett land som Finland inte har ett avtal om social trygghet med kan företagaren hålla sin FöPL-försäkring i kraft.  Villkoren är att utlandsarbetet räcker mindre än ett år och företagaren har för avsikt att återvända till Finland efter det.

Om företagaren vet att utlandsarbetet kommer att räcka längre än ett år ska FöPL-försäkringen avslutas.  

Om Finland inte har ett avtal om social trygghet 
Att ansöka om pension från länder som Finland inte har ett avtal med ligger på den sökandes eget ansvar. Pension betalas inte nödvändigtvis ut till utlandet om det inte finns ett avtal mellan länderna.

Finländsk företagare i USA, Kanada, Quebec, Israel eller Chile

​Finland har bilaterala avtal om social trygghet med Australien, Chile, Israel, Kanada, Quebec och USA. 
I de bilaterala avtalen finns inte många bestämmelser som gäller företagare. Företagare som börjar arbeta i dessa länder omfattas därför nästan alltid av socialförsäkringslagstiftningen i arbetslandet, enligt huvudregeln i avtalen.
 
Landet där företagaren bor avgör
Om en företagare arbetar i två länder avgör landet där företagaren är bosatt:

USA: En företagare som är bosatt i Finland och bedriver sin företagsverksamhet i Finland försäkras enligt FöPL även för företagsverksamhet som bedrivs i USA. Då FöPL-arbetsinkomsten fastställs beaktas också företagsverksamheten i USA. En förutsättning är att företagaren har haft en FöPL-försäkring i kraft i minst 4 månader före utresan till USA. Hos Pensionsskyddscentralen får företagaren ett intyg om att hon eller han omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Ansökan lämnas in på blankett FI/USA 1A .

Kanada och Quebec: En företagare som bor i Finland försäkras enligt FöPL, men endast för den del av arbetet som utförs i Finland.

Landet där företagaren arbetar avgör
Om en företagare arbetar i två länder avgör landet där företagaren arbetar:
Israel: Företagaren försäkras i arbetslandet.
Chile: Företagaren försäkras i arbetslandet.

Arbete i flera EU- eller EES-länder, eller i Schweiz

​Företagare som arbetar i flera länder omfattas av den sociala tryggheten antingen i landet där de bor eller i det land där företaget har sin hemort, beroende på i vilket land verksamheten är mer omfattande. 

Största delen av verksamheten i landet där företagaren bor
Företagaren omfattas av den sociala tryggheten i landet där han eller hon bor om en betydande del av verksamheten bedrivs där. Med det avses att en kvantitativt betydande del (minst 25 %) av all verksamhet sker i landet där företagaren bor. I definitionen av företagarverksamhet beaktas bland annat företagarens omsättning, arbetstid, antalet utförda tjänster och/eller inkomsten.
 
Största delen av verksamheten på företagets hemort
Om största delen av företagets verksamhet inte bedrivs i det land där företagaren är bosatt kan företagaren också omfattas av den sociala tryggheten i det land där företaget har sin hemort.

I definitionen av huvudorten för företagets verksamhet beaktas företagarens fasta och stadigvarande stationeringsort, verksamhetens natur eller längd samt antalet tjänster. 

Intyg från Pensionsskyddscentralen

En företagare som arbetar i två eller flera EU-länder behöver ett intyg från Pensionsskyddscentralen över att hon eller han omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Intyget befriar företagaren från de lagstadgade försäkringsavgifterna i arbetslandet. En företagare som omfattas av den sociala tryggheten i Finland betalar alltså sina lagstadgade socialskyddsavgifter i Finland, även under den tid hon eller han arbetar utomlands. 

» Pensionsskyddscentralens webbplats


Utländsk företagare i Finland

Pensionsskyddet och utländska företagare från EU- och EES-länder eller Schweiz

​Huvudregeln är att en företagare omfattas av den sociala tryggheten i det land där hon eller han arbetar, oavsett företagarens hemort eller nationalitet. Personer som flyttar till Finland från dessa länder för att verka som företagare ska alltså teckna en FöPL-försäkring i Finland.


Företagarens socialskyddsavgifter betalas enligt Finlands lagstiftning, och socialskyddsförmånerna beviljas enligt den. Då företagaren uppnår pensionsålder kan hon eller han ansöka om pension från Finland genom pensionssystemet i det land där företagaren bor.


Företagarens socialskyddsavgifter i Finland
>>FöPL-försäkring enligt lagen om pension för företagare
>> Socialskyddsavgifter och gränsbelopp, pdf


Företagaren kan också fortsätta att höra till systemet för social trygghet i utgångslandet
Det viktigaste undantaget från huvudregeln gäller företagare som tillfälligt arbetar i ett annat land eller i flera länder. De kan fortfarande omfattas av den sociala tryggheten i utgångslandet. Då måste alla villkor nedan uppfyllas:

  • arbetet ska räcka högst 12 månader
  • företagaren eller företaget har sin hemort i utgångslandet och
  • företagaren har ett intyg över att pensionsskyddet sköts i utgångslandet (ett så kallat intyg för utsänd arbetstagare).


Med dispens är det möjligt att förlänga arbetstiden med i allmänhet högst fem år. Myndigheterna i de respektive avtalsländerna kommer tillsammans överens om undantag från grundregeln.

Pensionsskyddet och utländska företagare från andra länder?

​Pensionsskyddet sköts alltid enligt lagstiftningen i det land där företagaren arbetar. Denna regel tillämpas också på företagare som kommer från andra länder än EU- och EES-länderna eller länderna med avtal om social trygghet.

Mera information på webben