Vad kostar FöPL?

​​​Din FöPL-avgift beräknas utifrån din FöPL-arbetsinkomst. Avgiften är flexibel, om du vill kan du temporärt sänka eller höja den. Du kan dra av hela FöPL-avgiften i beskattningen.

FöPL-avgiften är den samma i alla pensionsförsäkringsbolag. Avgiften fastställs av social- och hälsovårdsministeriet.

År 2017 FöPL-avgift av arbetsinkomsten
18–52 år 24,10%
53–62 år 25,60 %
​62–67 år24,10 %
Rabatt för ny företagare 22 %
Ny företagare 18–52 år 18,80 %
Ny företagare 53–62 år 19,97 %
​Ny företagare ​62–67 år18,80 %
Försäkringsavgiftsränta 2,0 %

Hur många betalningar? Du kan betala FöPL-avgiften i 1-4, 6 eller 12 delbetalningar. Hälften av avgifterna ska i alla fall förfalla till betalning före augusti. Förfallodagen för FöPL-avgiften är alltid den 20:e eller följande vardag. Du kan enkelt ändra betalningsmånaderna i Eteras webbtjänst.

Betalningssvårigheter? Om betalningen försenas höjs den med dröjsmålsränta från förfallodagen till betalningsdagen. År 2017 är dröjsmålsräntan 8,00 procent.

Om du inte kan betala din FöPL-försäkringsavgift i tid ska du ta kontakt med vår kundtjänst. Vid behov kan vi göra upp en betalningsplan. Obetalda FöPL-försäkringsavgifter sänker din pension.


Visste du det här om FöPL-avgiften?

Nya företagare får rabatt

Personer som arbetar som företagare för första gången får rabatt på försäkringsavgifterna. Rabatten gäller under de fyra första åren av företagsverksamhet. Om företagaren har kvar en del av rabattperioden på 48 månader kan den också användas för att inleda en ny företagarverksamhet. Även då företagaren övergår från ArPL till FöPL för första gången ses företagaren som en ny företagare och verksamheten som företagare anses ha inletts då försäkringen har överförts.

Rabatt för ny företagare beviljas inte om,

 • företagaren har varit försäkrad enligt FöPL redan före år 2001
 • Pensionsskyddscentralen har tvingats teckna en tvångsförsäkring för företagaren.

Det lönar sig att hålla arbetsinkomsten på en så hög nivå som möjligt under den tid man får rabatt som ny företagare. Företagaren tjänar in pension enligt arbetsinkomsten, trots den sänkta avgiften.

Vad inverkar FöPL-arbetsinkomsten på?

FöPL-arbetsinkomsten utgör grunden för företagarens sociala trygghet. Utifrån den beräknas

 • ålders-, invalid- och deltidspensionen
 • sjukdagpenningen
 • moderskaps-, specialmoderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningen samt den partiella föräldrapenningen
 • rehabiliteringspenningen
 • arbetslöshetsdagpenningen
 • familjepensionen som betalas till familjen om företagaren avlider.

Mera information på Eteras webbplats

Använd Eteras räknare för att räkna ut vad försäkringen kostar vid olika nivåer på arbetsinkomsten, och vilket pensionsskydd man får för den.

FöPL-avgiften är flexibel

Vid behov kan företagaren flexibelt betala en lägre eller högre FöPL-avgift, enligt sitt ekonomiska läge. Du kan meddela om att du vill utnyttja flexibel avgift genom att logga in till Eteras försäkringstjänst, eller genom att ringa vår kundtjänst. Anmälan ska lämnas in till Etera under det kalenderår då du vill utnyttja flexibel premie.

Höjd FöPL-avgift
Genom att betala en högre pensionsavgift kan du förbättra det pensionsskydd du tjänar in det aktuella året.

 • Du kan betala 10–100 % mer i grundavgift.
 • Den höjda FöPL-avgiften får emellertid inte överskrida den övre gränsen för FöPL-arbetsinkomsten.
 • Det går att utnyttja flexibel avgift bara en gång per kalenderår.
 • Tilläggsavgiften kan man dra av i företagarens, företagarens äkta hälfts eller företagets beskattning, på samma sätt som den vanliga FöPL-avgiften. 
 • Det går att betala tilläggsavgift varje år om man så vill.

När beaktas inte en höjning av FöPL-avgiften

 • Förhöjningen påverkar inte övriga socialskyddsförmåner, exempelvis sjukdagpenningen och föräldrapenningen.
 • Då man beräknar den stabiliserade inkomsten som utgör grunden för deltidspensionen beaktas tilläggsavgiften inte under året som föregår det år då pensionen inleds.
 • I beräkningen av återstående tid för invalidpensionen beaktas inte tilläggsavgifter under det år som föregår arbetsoförmågan.

Sänkt FöPL-avgift
Om du betalar en lägre pensionsavgift minskar ditt pensionsskydd på motsvarande sätt.

Den sänkta avgiften påverkar inte dina övriga socialskyddsförmåner, exempelvis sjukdagpenningen och föräldrapenningen.

 • Du kan betala en 10–20 % lägre FöPL-avgift.
 • Den sänkta FöPL-avgiften får emellertid inte underskrida avgiften för en FöPL-arbetsinkomst enligt minimigränsen.
 • Det går att använda flexibel avgift en gång per kalenderår.
 • Du kan betala sänkt avgift tre gånger under sju efter varandra följande kalenderår.

När beviljas inte sänkt avgift?

 • om företagaren får rabatt som ny företagare
 • om FöPL-försäkringen inte har varit i kraft hos Etera under hela kalenderåret
 • efter det år då företagaren fyller 62 år
 • om företagaren har obetalda försäkringsavgifter
 • om företagaren lyfter arbetspension i Finland

FöPL-avgiften är i sin helhet avdragsgill i beskattningen

FöPL-avgifterna kan i sin helhet dras av i beskattningen. Avdraget kan göras av företagarens inkomst eller företagets beskattningsbara resultat.

Om försäkringen betalas av företaget dras avgifterna av från företagets beskattningsbara resultat.

Om det är företagaren som betalar försäkringen görs avdraget i företagarens inkomstbeskattning.

Eftersom avdraget gäller företagarens familj kan också företagarens maka eller make göra avdraget i sina inkomster.

I Eteras försäkringstjänst kan du få ett intyg över dina FöPL-avgifter

Genom att logga in i Eteras försäkringstjänst kan du behändigt skriva ut FöPL-intyg:

 • över betalda FöPL-avgifter att bifoga till dina anbud
 • över betalda FöPL-avgifter för skattemyndigheterna
 • över FöPL-arbetsinkomsten för FPA.

Vanliga frågor

Vad är försäkringsavgiftsräntan?

FöPL-avgiften justeras enligt betalningsdag genom att den antingen sänks med en ränteåterbäring eller höjs med ett räntetillägg enligt beräkningsräntan. Räntan räknas för tiden mellan förfallodagen och avgiftsperiodens mitt. I kalkylen används försäkringsavgiftsränta.

Social- och hälsovårdsministeriet slår fast beräkningsräntan för ett kalenderår i taget.

Försäkringsavgiftsränta sänker avgiften i början av året och höjer avgiften efter den 1.7. Mest nytta av räntan har du om du betalar hela försäkringsavgiften i en betalning, i januari.

Finns det skillnader mellan de olika pensionsbolagens FöPL-försäkringsavgifter?

FöPL-avgiften är den samma i alla bolag. Etera har många tjänster riktade till företagare.

» Läs mera om Eteras tjänster ​​

Inverkar antalet delbetalningar på avgiften? Lönar det sig att betala hela avgiften på en gång?

En företagare kan betala FöPL-avgiften i 1–4, 6 eller 12 delbetalningar.

Valet av betalningsmånader inverkar på den FöPL-avgift som ska betalas på grund av räntan.

Tips! FöPL-avgiften är lägst om du betalar hela avgiften med en gång i januari. Avgiften är högst om tyngdpunkten för betalningarna ligger mot slutet av året och de förfaller två gånger per år, exempelvis i juni och december.