Hur hög är en lämplig FöPL-arbetsinkomst?

​​​​Enligt FöPL-arbetsinkomsten beräknas ditt pensionsskydd och din sociala trygghet samt din FöPL-avgift. Därför lönar det sig för dig att redan från början välja en tillräcklig nivå för arbetsinkomsten.

Hur mycket pension det trillar in på ditt konto beror på den FöPL-arbetsinkomst du själv har valt. Om du blir sjuk eller får tillökning i familjen används FöPL-arbetsinkomsten som grund för att räkna ut din dagpenning.

Det är företagaren själv som ansvarar för att arbetsinkomsten ligger på en tillräckligt hög nivå. Det går inte att ändra arbetsinkomsten retroaktivt.

Hur ska du välja FöPL-arbetsinkomst? Arbetsinkomsten ska motsvara din arbetsinsats. Den ska motsvara lönen för en anställd med samma yrkeskunskap som du har. Det lönar sig att hålla arbetsinkomsten på rätt nivå. På det sättet tryggar du din utkomst i olika livssituationer. Det går inte att ändra arbetsinkomsten retroaktivt.

År 2017                / år
Verksamheten som företagare ska försäkras om värdet på företagarens arbetsinsats överskrider 7 645,25
Den övre gränsen för företagarens arbetsinkomst är ​173 625,00
Företagaren har rätt till arbetslöshetsskydd om arbetsinkomsten är minst ​12 564,00
Medelarbetsinkomst i Finland22 000

FöPL-arbetsinkomsten och pensionen

Företagaren tjänar in pension utifrån FöPL-arbetsinkomsten för varje år företagsverksamheten pågår. Arbetsinkomsten utgör grunden för storleken på ålders-, invalid- och familjepensionen. Jämfört med frivilliga pensioner erbjuder FöPL-försäkringen dig en livslång trygghet under ålderspensionen. 

Pensionstillväxt
Från och med början av 2017 tjänar företagare in 1,5 procent av arbetsinkomsten i pension. På grund av övergångsperioden är pensionstillväxten 1,7 procent av arbetsinkomsten för 53–62-åringar. För denna åldersklass är också FÖPL-avgiften 1,5 procentenheter högre.

Pensionstillväxt fram till den 31 december 2016
Fram till slutet av 2016 har företagares årliga pensionstillväxt varit

  • 1,5 % i åldern 18–52
  • 1,9 % i åldern 53–62
  • 4,5 % i åldern 63–67

I tjänsten Din pension kan du se ur mycket pension du själv har tjänat in
I tjänsten Din pension kan Eteras kunder kontrollera hur mycket pension de har tjänat in och beräkna hur en justering av arbetsinkomsten skulle påverka pensionen.

FöPL-arbetsinkomsten och FPA-förmånerna

FöPL-arbetsinkomsten inverkar bland annat på följande förmåner som FPA beviljar:

  • sjukdagpenningen
  • moderskaps-, specialmoderskaps-, faderskaps-, och föräldrapenningen samt den partiella föräldrapenningen
  • specialvårdspenningen
  • rehabiliteringspenningen

Som grund för sjukdagpenningar, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningar eller rehabiliteringspenningar som betalas ut år 2017 används den genomsnittliga FöPL-arbetsinkomsten år 2015, justerad med en lönekoefficient.

Om du har inkomster också från annat än verksamheten som företagare räknas även dessa inkomster in i arbetsinkomsten som dagpenningen bygger på.

Om din FöPL-arbetsinkomst har stigit med minst 20 % sedan år 2015 kan du ansöka om att dagpenningen ska beräknas utifrån arbetsinkomsten för de sex månader som föregår tiden med dagpenning. Om du vill använda arbetsinkomsterna under det senaste halvåret som grund för dagpenningen måste du ge FPA ett intyg över arbetsinkomsten.

FöPL-arbetsinkomstintyg genom Eteras försäkringstjänst

Du får behändigt ett arbetsinkomstintyg för FPA genom Eteras försäkringstjänst eller genom att ringa vår kundtjänst.

FöPL-arbetsinkomsten och sjukförsäkringsavgiften

FöPL-arbetsinkomsten används som utgångspunkt då man fastställer företagarens sjukförsäkringsavgift. Sjukförsäkringsavgiften ingår i företagarens förskottsskatt.

FöPL-arbetsinkomsten och arbetslöshetsskyddet

En företagare som har blivit arbetslös kan få arbetslöshetsdagpenning från FPA eller inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning ur företagarnas arbetslöshetskassa.

Villkoren är att

  • FöPL-arbetsinkomsten är minst ​12 564 euro per år
  • företagaren har verkat som företagare i minst två år under de fyra år som har föregått arbetslösheten.
  • Rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning förutsätter att företagaren hör till företagarnas arbetslöshetskassa och har varit medlem i 15 månader.

Om företagaren är medlem av arbetslöshetskassan bygger den inkomstrelaterade dagpenningen och medlemsavgiften på FöPL-arbetsinkomsten.

Om FöPL-arbetsinkomsten är lägre än ​12 564 euro per år faller företagaren utanför arbetslöshetsskyddet och kan inte ansluta sig till arbetslöshetskassan.

Mera information på webben

» FPA 
» Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa 
» Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Företagarnas arbetsinkomster ofta alltför låga

Den försäkrade arbetsinkomsten är ofta alltför låg i förhållande till det verkliga värdet på företagarens arbetsinsats. Jämfört med den genomsnittliga lönen är arbetsinkomsterna ungefär en tredjedel lägre.

Med tanke på företagarens sociala trygghet är en felaktig nivå på arbetsinkomsten ett stort problem, eftersom den leder till en låg pension och låga dagpenningar.