När behöver företagaren FöPL?

​​​​​FöPL är en förkortning för lagen om pension för företagare. FöPL-försäkringen är lagstadgad, och därför måste du teckna den om du uppfyller vissa villkor. FöPL tryggar företagarens utkomst under pensionsåren, men också och vid sjukdom, under föräldraledigheten eller vid arbetslöshet.

När? Du ska teckna FöPL-försäkringen senast inom sex månader från att du har inlett din verksamhet som företagare. Det lönar sig att se till att försäkringen är i skick genast eftersom försäkringsavgifterna debiteras retroaktivt från det datum då företagsverksamheten har inletts, och höjs med beräkningsräntan. Om försäkringen tecknas alltför sent debiteras en förhöjd avgift.

Du är skyldig att ha en försäkring från och med början av månaden efter att du har fyllt 18 år, och försäkringsskyldigheten upphör senast i slutet av den månad då du fyller 68 år.  

Vad får du för FöPL-försäkringen?

Utifrån FöPL-arbetsinkomsten beräknas

 • ålders-, invalid- och deltidspensionen
 • sjukdagpenningen
 • moderskaps-, specialmoderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningen samt den partiella föräldrapenningen
 • specialvårdspenningen
 • rehabiliteringspenningen
 • arbetslöshetsdagpenningen
 • familjepensionen som betalas till din familj om du avlider.

Om jag redan har en FöPL-försäkring? Om du redan har en FöPL-försäkring för en annan företagarverksamhet behöver du inte teckna en ny FöPL-försäkring. FöPL-försäkringen är personlig och täcker all din verksamhet som företagare. Då du slår fast din FöPL-arbetsinkomst ska du räkna med värdet på alla dina arbetsinsatser som företagare.


Vanliga frågor 

Vad är företagarverksamhet som ska försäkras enligt FöPL?

Enligt FöPL försäkras

 • Yrkes- och näringsidkare
 • Bolagsmän i öppna bolag
 • Ansvariga bolagsmän i kommanditbolag
 • Delägare som arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag och som ensamma äger mer än 30 % eller tillsammans med familjemedlemmar mer än 50 % av aktierna eller rösträtten i bolaget. Denna gräns justerades 1.1.2011. Tidigare omfattades en delägare av FöPL om han eller hon ensam eller tillsammans med familjemedlemmar ägde mer än 50 % i bolaget.
 • Personer som arbetar i ledande ställning i andra organisationer, exempelvis andelslag. I allmänhet försäkras personer som arbetar för andelslag som anställda, enligt ArPL.
 • Yrkes- och näringsidkares familjemedlemmar om de arbetar för företaget utan lön och bor stadigvarande i samma hushåll.

 Enligt FöPL försäkras inte

 • Lantbruksföretagare som försäkras enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL)
 • Delägare som arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag och som ensamma äger mindre än 30 % eller tillsammans med familjemedlemmar mindre än 50 % av aktierna eller rösträtten i bolaget
 • Företagarens syskon som arbetar för företaget, även om de bor stadigvarande i samma hushåll
 • Företagare som inte arbetar i sitt företag
 • Delägare som inte har en ledande ställning i ett aktiebolag
 • Tysta bolagsmän
 • Familjemedlemmar som i ett kommanditbolag eller öppet bolag arbetar utan lön

Företagarens ArPL-försäkring

Om en företagare enligt pensionslagarna omfattas av ArPL-försäkringen ska företaget teckna en ArPL-försäkring. Då bestäms pensionsskyddet och den övriga sociala tryggheten enligt företagarens lön och naturaförmåner.

I ledande ställning är enligt FöPL

 • verkställande direktören
 • styrelseledamöter
 • övriga i ansvarsställning
 • personer som ensamma äger hela företaget

Även suppleanter i styrelsen försäkras enligt FöPL om de har rätt att teckna bolagets firma eller om de för en längre tid agerar som ersättare för den egentliga styrelseledamoten och i övrigt uppfyller kriterierna för FöPL.

Från ArPL-försäkrad till företagare

​Om en delägare som arbetar i ett aktiebolag utökar sin ägarandel så att hon eller han själv äger mer än 30 % av bolaget, eller tillsammans med familjemedlemmar äger mer än 50 %, ska personen i fråga försäkras enligt FöPL i stället för ArPL.

Företagare för första gången?

Om en ägare som övergår från ArPL till FöPL agerar företagare för första gången gäller samma regler som för nya företagare.

Företagare som bisyssla

​Även om företaget är en bisyssla måste man teckna en FöPL-försäkring om

 • värdet på arbetsinsatsen överskrider FöPL-arbetsinkomsten
 • verksamheten som företagare räcker mer än fyra månader utan avbrott

Om företagaren redan har en FöPL-försäkring behöver hon eller han inte teckna en ny. FöPL-försäkringen är personlig och täcker all verksamhet som företagare. Värdet på arbetet i bisysslan måste emellertid räknas in i den totala FöPL-arbetsinkomsten.

Indirekt ägande i aktiebolag

​Då man beräknar ägarandelar beaktas också indirekt ägande genom andra samfund och sammanslutningar (mellanbolag).

En person som arbetar i ledande ställning i ett företag omfattas av FöPL om hon eller han

  • genom ett mellanbolag äger mer än 30 % av aktiekapitalet i det bolag där hon eller han arbetar i ledande ställning, eller
  • genom ett mellanbolag kontrollerar mer än 30 % av röstetalet som aktierna i det aktuella bolaget berättigar till, eller
  • ensam äger mer än 50 % av mellanbolagets aktiekapital eller rösträtt i bolaget.

Vidare omfattas en person som arbetar i ledande ställning i ett företag av FöPL om hon eller han

  • tillsammans med familjemedlemmar äger mer än 50 % av aktierna eller rösträtten i mellanbolaget och
  • denna gemensamma ägarandel eller rösträtt i såväl mellanbolaget som det bolag där personen arbetar överstiger 50 %.

Näringsidkares familjemedlemmar

​Familjemedlemmar till en företagare som arbetar som näringsidkare försäkras också enligt FöPL om de arbetar i företaget utan lön. 

      Familjemedlem enligt FöPL

 • företagarens äkta hälft oavsett om makarna bor i samma hushåll eller inte
 • företagarens barn, föräldrar och far- eller morföräldrar, om de bor i samma hushåll som företagaren
 • företagarens fosterbarn eller fosterförälder och deras makar
 • sambo om samborna bor i samma hushåll
 • partner i registrerat partnerskap oberoende av om partnern bor i samma hushåll eller inte

   Familjemedlem enligt FöPL

 • syskon betraktas inte som familjemedlemmar även om de bor i samma hushåll som företagaren
 • sambo eller barn, förälder och far- eller morförälder

Om en yrkesutövare eller näringsidkare och dennas maka eller make tillsammans bedriver företagsverksamhet ska inkomsterna i beskattningen delas enligt arbetsinsats. Utan särskilda utredningar fördelas inkomsterna jämnt. I FöPL-övervakningen anses en inkomst som fördelats på maken i allmänhet visa att maken är förpliktad att teckna FöPL-försäkring.

Företagare i pension

Det är frivilligt att teckna FÖPL-försäkring om företagaren gått i ålderspension i enlighet med arbetspensionslagen.

Den frivilliga pensionen som intjänas uppgår till 1,5 procent av FÖPL-arbetsinkomsten.

Det är obligatoriskt att teckna FÖPL-försäkring om villkoren för FÖPL-försäkring uppfylls och företagaren får

 • deltidspension 
 • partiell ålderspension
 • invalidpension eller delinvalidpension.