Eteras berättelse började för 50 år sedan

​​Etera har ett invecklat och intressant förflutet. Fyra arbetspensionskassor blev en, sedan två, och till slut på nytt en gemensam. Berättelsen rymmer också flera olika arbetspensionslagar under årens lopp.

Allt började med lagstiftningen. Pensionslagen KAPL trädde i kraft den 1.7.1962 tillsammans med APL, det vill säga pensionslagen för arbetstagare. Enligt KAPL försäkrades arbetstagare i bygg-, skogs-, lantbruks- och hamnbranschen.

Fyra blev en

Åren 1962–75 sköttes pensionsskyddet enligt KAPL av fyra olika arbetspensionskassor: arbetspensionskassorna för bygg-, lantbruks-, skogs- och hamnbranschen. Från ingången av 1976 slogs kassorna ihop och blev LEL Arbetspensionskassan. Därefter var LEL Arbetspensionskassan den enda pensionsanstalten som skötte pensionsskyddet enligt arbetspensionslagen KAPL.

Företagare fick pensionsskydd

På 1970-talet utvidgades den finländska arbetspensionslagstiftningen i och med att lagen om pension för företagare FöPL och lagen om pension för lantbruksföretagare LFöPL trädde i kraft.

Pensionsskydd också för konstnärer och korta anställningar

Pensionslagen för konstnärer och vissa specialgrupper KoPL trädde i kraft 1.1.1986. KoPL gällde de grupper av konstnärsyrken som finns uppräknade i lagen (bl.a. musiker, skådespelare, redaktörer och fotografer).

En egen pensionskassa grundades för att sköta KoPL-pensionsskyddet, Pensionskassan för utövande konstnärer eller kortare KoPL-arbetspensionskassan. Redan från början verkade den nya pensionskassan i anslutning till LEL Arbetspensionskassan.

I slutet av 80-talet tryggades också korta anställningar och från ingången av 1998 utvidgades pensionslagen KoPL så att den omfattade också de korta anställningar i den privata sektorn som inte omfattades av APL.

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera grundades den 1.7.2003 för att fortsätta LEL Arbetspensionskassans verksamhet. KoPL-pensionskassan fusionerades med Etera den 1.7.2004.

ArPL föddes 2007

Fram till 2006 svarade Etera som enda pensionsbolag för pensionsskyddet enligt KAPL och KoPL. Då slogs arbetspensionslagarna (APL, KAPL och KoPL) ihop och de gamla pensionslagarna upphävdes.

Från 2007 finns det bara en enda pensionslag för alla privata branscher, lagen om pension för arbetstagare, ArPL. Sedan början av 2007 har Etera försäkrat arbetstagare och tjänstemän i alla branscher enligt ArPL och dessutom företagare enligt FöPL.

Eteras milstolpar

 • Arbetspensionskassorna för bygg-, lantbruks-, skogs- och hamnbranschen grundades 1961 för att sköta pensionsskyddet enligt KAPL.
 • 1976 slogs de olika kassorna ihop och blev LEL Arbetspensionskassan.
 • Från och med 1986 skötte vi också KoPL-pensionsskyddet för konstnärer och redaktörer.
 • Kortjobben kom med år 1998.
 • Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera grundades 1.7.2003 för att fortsätta LEL Arbetspensionskassans verksamhet.
 • Sedan 2007 har Etera försäkrat såväl företagare som arbetstagare enligt ArPL- och FöPL-lagarna.
 • Etera firade sin 50-åriga historia år 2011.

Lagarna kort

 • APL (lagen om pension för arbetstagare)
 • KAPL (lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden)
 • ArPL (lagen om pension för arbetstagare)
 • KoPL (lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare)
 • FöPL (lagen om pension för företagare)