God förvaltningssed styr verksamheten

​​​Etera är ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag som har till uppgift att sköta verkställigheten av det lagstadgade pensionsskyddet samt sköta de medel som inflyter till bolaget för detta ändamål på ett sätt som tryggar de förmåner som försäkringarna omfattar.

Eteras förvaltning grundar sig i huvudsak på lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och enligt den på försäkringsbolagslagen och aktiebolagslagen.

Bolagsstämman har den högsta beslutsfattande makten

Bolagsstämman har den högsta beslutsfattande makten inom Etera. Eteras förvaltningsorgan är förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören. Lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag innehåller bestämmelser om behörighetskrav för och val av förvaltningsorganens medlemmar. Försäkringstagarnas och de försäkrades representation tryggas enligt lag genom arbetsmarknadsorganisationerna.

Eteras förvaltning grundar sig till största del på lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsbolagslagen och aktiebolagslagen.

God förvaltningssed garanterar transparens

Målet med god förvaltningssed är att säkerställa verksamhetens och förvaltningens transparens samt öka förtroendet för bolagets verksamhet bland försäkringstagarna och de försäkrade samt Eteras andra intressenter. Samtidigt stärker god förvaltningssed det allmänna förtroendet för arbetspensionssystemet som en del av det lagstadgade socialskyddet i Finland.

Etera följer Corporate Governance -rekommendationerna

I sin verksamhet och rapportering följer Etera lagar och förordningar, social- och hälsovårdsministeriets och Finansinspektionens bestämmelser och anvisningar samt i tillämplig omfattning bokföringsnämndens rekommendationer.

Dessutom följer Etera den finska koden för bolagsstyrning (Corporate Governance 2010) till den del som det är möjligt för ett arbetspensionsförsäkringsbolag. Rekommendationen finns att ladda ner på Värdepappersmarknadsföreningens webbplats. Etera har en skriftlig bolagsordning för förvaltningen som bygger på ovannämnda regler och rekommendationer.​