Bolagsstämman

​​​För Eteras del innebär ömsesidigheten att bolagets delägare är försäkringstagarna som har ikraftvarande ArPL- eller FöPL-försäkringar i bolaget. Dessutom är de ArPL-försäkrade, räknat försäkringsvis, och ägarna till garantiandelar också delägare. Högsta bestämmande rätt har bolagsstämman.

På bolagsstämman använder Eteras delägare sin rösträtt. De försäkrade utser bland sig en representant som utövar de försäkrades rösträtt. Antalet röster för försäkringstagarna och de försäkrade fastställs enligt de försäkringsavgifter som betalats till Etera.

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen före utgången av maj.

På ordinarie bolagsstämman framställas

 • bokslutet och verksamhetsberättelsen

 • revisionsberättelse

 • valutskottets förslag om förvaltningsrådsmedlemmarnas arvoden

 • samt medlemmar som skall väljas till förvaltningsrådet

Vid ordinarie bolagstämma skall beslutas om

 • fastställande av bokslutet

 • användingen av den vinst som balansräkningen utvisar

 • ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar, förvaltningsrådets

 • medlemmar och verkställande direktören

 • arvoden för förvaltningsrådets medlemmar och grunderna för reseersättningar

 • arvoden för revisorer och revisorssuppleanter och grunderna för reseersättningar

Under bolagsstämman utses

 • medlemmarna i förvaltningsrådet

 • revisorer och revisorssuppleanter