Verkställande direktören och ledningsgruppen

Verkställande direktören ansvarar för bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens anvisningar.  Vd:n ansvarar även för bolagets operativa ledning. Dessutom ansvarar vd:n för att bolagets bokföring är lagenlig och att kapitalförvaltningen arrangeras på ett pålitligt sätt.

Eteras verkställande direktör är Stefan Björkman. 

Vice verkställande direktör och ställföreträdande verkställande direktör är Timo Hietanen som ansvarar för Eteras kundrelationer.

Eteras verkställande direktör och vice verkställande direktör utses av styrelsen.

Till sitt stöd utser Eteras verkställande direktör en ledningsgrupp.  Ledningsgruppen styr och utvecklar Eteras verksamhet för att uppnå de strategiska målsättningarna som styrelsen satt upp för bolaget.

 

Eteras ledningsgrupp

Stefan Björkman, verkställande direktör

Timo Hietanen, vice verkställande direktör, kundrelationer och försäkringar

Tuula Kallio, direktör, arbetsförmåga och pensioner

Matias Klemelä, direktör, ekonomi och riskhantering

Jari Puhakka, direktör, placeringar och företagsfinansiering

Janne Ruuska, direktör, IT

Timo Mäkelä, direktör, aktuarietjänster

Sami Ärilä, direktör, personal och kommunikation

Leena Ylinenpää, personalrepresentant