Riskhanteringen stödjer affärsverksamheten

​​​​Eteras riskhantering syftar till att hantera risker som kan äventyra bolagets lagstadgade uppgift, dess strategiska målsättningar och verksamheten samt dess utveckling i enlighet med uppställda mål.

Målet för riskhanteringen är att identifiera, utvärdera, begränsa och övervaka riskerna i Eteras verksamhet samt begränsa skadorna som orsakas av realiserade risker. Riskhanteringen bidrar till att Eteras mål uppnås och stödjer affärsverksamheten. Riskhanteringen är en så integrerad del som möjligt av den normala verksamheten och ledningen.

Styrelsen och verkställande direktören har det yttersta ansvaret

Riskhanteringen är en del av den interna kontrollen. Styrelsen och verkställande direktören har det yttersta ansvaret för riskhanteringen. Styrelsen godkänner årligen en riskhanteringsplan som täcker hela verksamheten. Verkställande direktören övervakar och styr riskhanteringen. Ansvaret för planering, uppföljning och samordning av Eteras övergripande riskhantering i den omfattning som verkställande direktören godkänt har fördelats separat.

Placeringarnas riskhantering sköts separat från själva placeringsverksamheten. Controllerteamet inom ekonomi- och personalfunktionen har till uppgift att utvärdera och övervaka placeringsriskerna och rapportera om dem till styrelsen och ledningen.

Etera har även en juridisk compliance-funktion som internt stödjer och leder tillämpningen av alla regler och bestämmelser som gäller bolaget. Den interna revisorn utvärderar den interna kontrollens och riskhanteringens funktion och tillräcklighet samt granskar rapportering, efterlevnad av anvisningar samt måluppfyllelse. Revisorerna utför den lagstadgade revisionen och går dessutom igenom bolagets funktioner och processer samt granskar förvaltningen.

De största ekonomiska riskerna anknyter till placeringsverksamheten

Placeringsriskerna hanteras genom att justera portföljens risknivå och riskfördelning så att risknivån och sammansättningen alltid är optimal i förhållande till bolagets solvens och finansmarknadssituationen. Eteras styrelse har fastställt riskgränser, det vill säga vilka risknivåer som är acceptabla för olika tillgångsslag och för hela portföljen. De viktigaste områdena är aktie-, ränte- och valutariskerna samt risker som rör fastigheter och hedgefonder.

Försäkringsrörelsens risker följs upp regelbundet

Försäkringsrörelsens risker följs upp regelbundet genom utvärdering av försäkringsrörelsens resultatutveckling under året. Försäkringsverksamhetens risker hanteras med en buffert, det vill säga utjämningsbeloppet. Försäkringsrörelsens resultatöverskott överförs till utjämningsbeloppet som på motsvarande sätt används till att täcka eventuella underskott.