Allmänna användarvillkor för Eteras webbplats

 

Användningen av Eteras webbplats förutsätter att användaren förbinder sig att följa dessa villkor. Villkoren gäller Eteras alla webbsidor. Webbtjänsten som är avsedd för att sköta försäkringar omfattas dessutom av tjänstens egna användarvillkor som är primära i förhållande till dessa villkor.

1. Eteras ansvar och begränsningar i det

Etera strävar efter att omsorgsfullt kontrollera att webbsidornas innehåll är riktigt. Etera garanterar däremot inte att innehållet är felfritt eller riktigt. Informationen på webbplatsen är huvudsakligen av allmän natur och Etera garanterar inte att uppgifterna kan tillämpas i alla enskilda fall. Materialet på webbplatsen kan inte anses innebära ett erbjudande, en uppmaning eller en förbindelse som binder Etera.

Etera ansvarar inte för att texter, bilder, ljudfiler, animationer, länkar och andra tjänster som publiceras på webbplatsen fungerar, eller för skador som uppkommer på grund av att de inte fungerar eller genom användningen av dem, eller för datasäkerhetsrisker de förorsakar användaren.

Etera ansvarar inte för innehållet på webbplatser som hänvisas till på Eteras webbplats och som upprätthålls av andra aktörer.

Ansvarsbegränsningarna gäller alla former av direkta och indirekta skador, oberoende av ersättningskravets grunder eller Eteras eget vållande.

2. Upphovsrätt

Innehållet på webbplatsen är Eteras egendom och upphovsrätten till innehållet på webbplatsen tillhör Etera eller andra informationsproducenter. Det är förbjudet att utan Eteras tillåtelse publicera, kopiera, överföra, redigera eller på annat sätt utnyttja webbplatsens innehåll eller delar av det, med undantag av att lagra innehållet på dator eller skriva ut det för personligt bruk. Innehåller får citeras i enlighet med upphovsrättslagen. Om innehållet citeras måste källan anges.

3. Personuppgifter, dataöverföring och sekretess

Etera hanterar personuppgifter omsorgsfullt och i enlighet med lagstiftningen, och sörjer för att integritetsskyddet upprätthålls i hanteringen av personuppgifter. Uppgifter som samlas in i tjänster som kräver registrering sparas i Eteras personregister, och uppgifterna används endast för de ändamål som anges i registerbeskrivningen.

Etera kan för att utveckla sin verksamhet och sin webbplats använda kakor (cookies) samt samla in och hantera information om användarnas agerande på webbplatsen. För detta ändamål kan Etera även överlåta information till utomstående parter som agerar på Eteras uppdrag.

Användaren ansvarar för att uppgifter som användaren sänder över webbplatsen är riktiga och når mottagaren. Användaren ansvarar också för följderna av användningen av felaktiga filer som sänts genom webbplatsen.

Etera kan inte garantera sekretessen hos meddelanden som sänds över det öppna nätverket. Användaren bör undvika att sända konfidentiella uppgifter per e-post.

4. Ändringar

Etera har rätt att när som helst ändra webbplatsens användarvillkor, innehåll och utformning, lägga ner tjänster på webbplatsen eller blockera användarens tillgång till webbplatsen. Etera har rätt att när son helst, utan att ange orsak därtill, bryta tillgången till webbplatsen, exempelvis för underhåll, korrigeringar eller uppdateringar.

5. Tillämplig lag och ikraftträdande

På dessa villkor tillämpas Finlands lag.

Villkoren gäller från och med den 24.8.2013