Ansvarsfullheten är stenfoten under Eteras verksamhet

​​​Ansvarsfullheten syns i allt Etera gör. Vi sörjer för våra försäkrade arbetstagares och företagares arbetspensionsskydd. Vi hjälper också företagen att främja de anställdas välbefinnande i arbetet. Målet är bättre och längre yrkeskarriärer.

I egenskap av ett ömsesidigt arbetspensionsbolag ansvarar vi för vår verksamhet inför våra ägar-kunder. Vårt ansvar sträcker sig emellertid långt ut i samhället. Vi sköter pensionsskyddet för hundratusentals kunder.

Vi placerar pensionsmedlen mångsidigt och långsiktigt. Ansvarsfulla placeringar skapar arbete och trygghet. Eteras soliditet utgör grunden för en god avkastning på placeringarna och konkurrenskraftiga kundåterbäringar.

I våra fastighetsplaceringar har vi förbundit oss att främja hållbar utveckling och ekoeffektivitet. Våra nya byggobjekt är LEED-miljöcertifierade. Eteras huvudkontor har ett Green Office -certifikat godkänt av WWF.

 

Vi ser på företagsansvaret ur tre perspektiv

Eteras ekonomiska ansvar innebär

  • att verkställa det lagstadgade arbetspensionsskyddet, det vill säga att försäkra
  • att betala ut pensioner
  • att trygga pensionsmedlen genom placeringsverksamheten.

Eteras sociala ansvar innebär

  • att sköta pensionsskyddet med ansvar inför ägar-kunderna, det vill säga försäkringstagarna, de försäkrade och ägarna av garantiandelar samt andra intressentgrupper
  • ansvar för personalen.

Eteras miljöansvar innebär

  • att inverka för en hållbar utveckling på huvudkontoret och i placeringsfastigheterna.