Vi placerar pensionsmedlen på ett betryggande och lönsamt sätt

​Etera är en ansvarsfull placerare. Förutom de ekonomiska synpunkterna tar vi även hänsyn till god förvaltningssed, miljöaspekter och social hållbarhet.

Etera förbinder sig att följa FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI). Etera undertecknade år 2010 FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och lämnade sin första placeringsrapport till FN år 2012.

I enlighet med FN:s principer förbinder sig Etera att:

  • göra ESG-frågor till en del av placeringsverksamhetens analyser och beslutsfattande
  • vara en aktiv ägare och införliva ESG-frågor i sin ägarpolicy
  • främja korrekt rapportering av ESG-frågor för sina placeringsobjekt
  • främja effektivt införande av principerna för ansvarsfulla placeringar i samarbete med övriga aktörer
  • rapportera om sin egen verksamhet och sina framsteg inom ansvarsfulla placeringar.

Etera ett avtal med GES Investment Services. GES granskar Eteras aktie- och ränteportfölj två gånger om året och utvärdera företagsansvaret hos bolagen i portföljerna. Etera är också medlem i föreningen FINSIF som verkar för ansvarsfull investeringsverksamhet och deltar i föreningens möten och seminarier.

Vi följer principerna för ägarstyrning

Eteras placeringsverksamhet följer principerna för ägarstyrning. Eteras ledstjärnor som ägare är lojalitet, aktivitet, transparens och måttlighet.

Aktivt ägarskap är en viktig del av en ansvarsfull verksamhet. Etera deltar aktivt i bolagsstämmorna för bolagen där Etera har innehav. Etera fäster även vikt vid hurdana styrelserna är i de bolag där Etera är delägare, vilket särskilt märks i de onoterade bolagen, där Etera har betydande andelar.

Ansvarsfulla byggprojekt och fastighetsplaceringar

Etera främjar hållbar utveckling och ekoeffektivitet genom sina fastighetsplaceringar och är medlem av Green Building Council Finland som verkar för hållbart byggande. Etera tillämpar LEED-certifikat eller andra miljöcertifikat i sina kontorsprojekt. Eteras kontor i Helsingfors är ett Green Office med certifikat från WWF. Etera rapporterar om resultaten av sitt miljöprogram till WWF.