Betryggande, lönsam och ansvarsfull placeringsverksamhet

Etera har ansvar för 6 miljarder euro i placeringar. Vi placerar pensionsmedlen på ett betryggande, lönsamt och ansvarsfullt sätt.

Merparten av premierna som varje år betalas av arbetsgivare och företagare används till betalning av pensioner. En del placeras för att betala framtida pensioner. Eteras mål är att uppnå en så hög och stabil avkastning som möjligt för pensionsmedlen som bolaget förfogar över.

40 procent av Eteras placeringar i Finland

Vi tror på en starkt differentierad portfölj.

Cirka 40 procent av Eteras placeringstillgångar finns i Finland. Eteras placeringar i Finland inriktas främst på företagsfinansiering och fastighetsplaceringar.

Riktlinjerna slås fast i placeringsplanen

Placeringsverksamhetens viktigaste riktlinjer slås fast i en placeringsplan som godkänns årligen av Eteras styrelse.

I planen definieras bl.a. den administrativa strukturen, beslutanderätter, ansvarsskuld och solvenshantering. Planering och begränsning av risknivån spelar en central roll och utgör grunden för Eteras placeringsstrategi.

Ansvarsfulla pensionsplaceringar

Etera förbinder sig att följa FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Vi fäster uppmärksamhet vid god förvaltningssed såväl när det gäller placeringarna som vår egen verksamhet. Vi analyserar även våra placeringar ur ett socialt och miljömässigt perspektiv.