Företagsfinansiering

​Företagsfinansieringen är en viktig placeringskanal för Etera på den finländska marknaden.

Eteras företagsfinansiering omfattar såväl direkta som indirekta lån, mellanfinansiering och aktieplaceringar i onoterade bolag.

Inom företagsfinansiering framhävs vikten av en bred bedömning av olika placeringsalternativ, noggrann företagsanalys och utvärdering av finansieringsvillkoren. Alla placeringsbeslut fattas med hänsyn till placeringens lönsamhet och risker.

Instrumenten inom företagsfinansiering förenas av en liten eller ingen eftermarknad och är långvariga till sin karaktär. Lånen beviljas alltid utifrån företagets kreditvärdighet och återbetalningsförmåga även om lånet ges mot en säkerhet.

Återlån

Återlån kan beviljas till Eteras nuvarande försäkringskunder. Försäkringstagare med giltiga ArPL-försäkringar har rätt att låna en del av den fond som byggts upp av försäkringspremierna. För Eteras del gäller detta även försäkringspremier som betalats under den tidigare pensionslagen KAPL. För återlån krävs alltid en säkerhet.

Investeringslån

Investeringslån är finansiering i form av främmande kapital, där lånetiden i regel är 1–10 år. Som säkerhet används olika realsäkerheter och borgensman (banker, Garantia, Finnvera). Om den lånesökandes ekonomiska situation och återbetalningsförmåga är bra behöver säkerheten inte täcka hela lånesumman.

Mellanfinansiering

Mellanfinansiering är en mellanform mellan finansiering i form av eget och främmande kapital (t.ex. juniorlån, kapitallån eller konverteringslån). Finansieringen innebär en större risk för finansiären på grund av den sämre säkerhets- och förmånsrätten, och räntan är därför högre än för lån i form av främmande kapital. Mellanfinansiering används vanligen som en del av en större finansieringshelhet.

Aktieplaceringar i onoterade bolag

Etera placerar även i onoterade bolag, främst i Finland. Risknivån för dessa placeringar är vanligen högre än för större noterade bolag. Därför måste den förväntade avkastningen också vara större.

Kapitalfonder

Kapitalplaceringarna förväntas förbättra förhållandet mellan Eteras totala avkastning och risker. Kapitalfonder har på lång sikt gett en bättre avkastning än listade aktier. Placeringarna diversifieras såväl geografiskt som tidsmässigt och vi använder olika kapitalfonder och placeringsstilar.