Mångsidiga reala placeringar

Reala placeringar är till exempel placeringar i fastigheter, infrastruktur och skog. Reala placeringar är fysiska placeringsobjekt med få motsvarigheter och har därför stabil efterfrågan över cyklerna.

Placeringarna ger ett jämnt kassaflöde på lång sikt och deras värde ökar vanligen med inflationen. Reala placeringar har låg korrelation med aktie- och räntemarknaden och relativt låg volatilitet.

Merparten av Eteras reala placeringar är fastigheter. Övriga reala placeringar är infrastrukturprojekt, fonder och skog samt lån med fastigheter eller andra reala tillgångar som säkerhet.

Med fastighetsplaceringar på nästan en miljard euro är Etera en av Finlands största fastighetsplacerare. Merparten av fastighetsplaceringarna är direkta placeringar i finska fastigheter. Placeringar görs även i fastighetsfonder. Företagsansvaret framhävs i Eteras fastighetsplaceringar och byggprojekt. Nybyggnation har en betydande sysselsättningseffekt.

Mångsidig fastighetsportfölj

Etera placerar i fastigheter för att deras avkastning är relativt jämn och för att de skyddar portföljen mot inflation. Fastighetspriserna följer i allmänhet de allmänna konjunkturerna med en viss fördröjning och är ett sätt att diversifiera portföljen. Eteras fastighetsportfölj utgörs av olika typer av fastigheter som skiljer sig i fråga om användning, geografiskt läge och hyresgäster.

Placeringar i affärs-, kontors- och bostadsfastigheter

Merparten av fastighetsplaceringarna är direkta placeringar i finska affärs-, kontors- och bostadsfastigheter samt lägenheter i bostadsaktiebolag. De direkta fastighetsplaceringarna inriktas främst på nya byggnader med centralt läge. Etera investerar även i service- och seniorbostäder runt om i Finland.

Hyrestomter utgör långsiktiga placeringar

Etera har även placeringar i hyrestomter för bostadshus. Etera har köpt tomter i huvudstadsregionen och hyrt ut dem till byggföretag eller bostadsaktiebolag grundade av byggföretag med långa hyresavtal. Etera förblir långvarig ägare till tomterna.

Miljöanpassat byggande

I och med fastighetsplaceringarna bidrar Etera till byggandet i Finland. I våra finska fastighetsplaceringar framhäver vi livscykeltänkande, flexibilitet inför förändringar samt hänsyn till miljökonsekvenser. Alla nya kontorshus som Etera låtit bygga har det internationella miljöcertifikatet LEED. Även för bostadshus eftersträvas en god energieffektivitet.

Etera ingår även i systemet med energieffektivitetsavtal. Vi fäster även uppmärksamhet vid källan till den energi som används. Eteras elportfölj är certifierad för grön el, det vill säga att elen som används i Eteras fastigheter kommer från förnybara källor. Vi samlar kontinuerligt in feedback från fastigheternas användare för att utveckla verksamheten. Vårt mål är goda och långvariga hyresavtal.

Fondplaceringar kompletterar fastighetsportföljen

Etera har även fastighetsplaceringar i finländska och utländska fastighetsfonder. Fonderna gör det möjligt att diversifiera portföljen med placeringsobjekt som är svåra att placera i direkt, till exempel omfattande byggprojekt eller placeringsobjekt som kräver specialkunskap. Fondplaceringar ger även möjlighet till större geografisk spridning och utländska fonder ger möjlighet till diversifiering i fråga om marknadscykler.