Värdepappersplaceringar

Med värdepappersplaceringar avses framför allt noterade ränte- och aktieplaceringar. Etera använder sig av såväl direkt placering som av fonder och derivatinstrument.

Aktier

Aktier kan ge en god avkastning på lång sikt, men riskerna är relativt höga. Aktiekurserna har en stark korrelation med ekonomiska cykler, vilket innebär att man som placerare måste vara beredd på negativ avkastning, ibland flera år i rad, om det ekonomiska läget är svagt. Hantering av aktierisker är en mycket viktig faktor som påverkar portföljens avkastning.

Ränteplaceringar

Ränteplaceringar omfattar bland annat olika produkter på finansmarknaden, statsobligationer och företagslån. Ränteprodukternas prisfluktuationer beror främst på marknadsräntornas utveckling och förändringar i den kreditrisk som produkterna innefattar. Volatiliteten är vanligen lägre än hos aktier, vilket också betyder en lägre förväntad avkastning. För ränteplaceringar är det viktigaste att optimera ränte- och kreditriskerna med hänsyn till ekonomin och marknadsläget.

Övriga placeringar

Förutom traditionella aktie- och ränteplaceringar har Etera i mindre utsträckning även placeringar i hedgefonder, försäkringsrelaterade värdepapper och råvaror.

Allokeringsprocess

Eteras placeringsfunktion har ett allokeringsteam som ansvarar för analys och taktisk allokering av våra värdepappersplaceringar. Målet är att på lång sikt genom rätt val av värdepapper, rätt risknivå och en lyckad riskhantering uppnå en i genomsnitt bättre avkastning än andra pensionsbolag.

Allokeringsprocessens syfte är att hitta en optimal risknivå och riskfördelning vid varje givet tillfälle. Placeringarna allokeras dynamiskt på de placeringsobjekt som anses erbjuda högsta möjliga avkastning i förhållande till riskerna. Den totala risknivån fastställs så att bolaget garanteras en tillräcklig solvens.

Kort- och långsiktiga solvensrisker beaktas i samband med solvenshanteringen och riskbudgeteringen. Förutom den totala risknivån fastställs även vilka typer av risker som är acceptabla och i vilken omfattning. De viktigaste riskkomponenterna som aktivt kan regleras är aktie-, ränte-, kredit- och valutariskerna.