Placeringsriskerna hanteras noggrant

​Riskhanteringen är en central del av Eteras placeringsverksamhet. Målsättningen är att uppfylla de långsiktiga avkastningsmålen för placeringarna utan att äventyra Eteras solvens.

Placeringsriskerna beror på placeringsobjektens fluktuerande värde och avkastning till följd av olika marknadsfaktorers förändringar. De viktigaste faktorerna är aktiekurserna, räntorna, valutakurserna, fastighetsplaceringarnas kreditriskpremier och fastighetspriserna.

Placeringsriskerna hanteras genom att justera portföljens risknivå och riskfördelning så att risknivån och sammansättningen alltid är optimal i förhållande till Eteras solvens och finansmarknadssituationen.

Placeringsportföljens risker hanteras även genom diversifiering. Eteras placeringsportfölj är utspridd över olika tillgångsklasser, valutaområden, geografiska områden och placeringsstilar.

Styrelsen fastställer riskgränserna

Eteras styrelse har fastställt riskgränser, det vill säga vilka risknivåer som är acceptabla för olika tillgångsslag och för hela portföljen. Taktiska allokeringsbeslut kan fattas inom dessa riskgränser.

Ett viktigt mål är att säkerställa snabba eller om möjligt proaktiva reaktioner på marknadshändelser som eventuellt försämrar Eteras solvens. Genom taktiska beslut kan vi minska placeringsportföljens känslighet för negativa marknadshändelser.

Placeringsriskernas övervakning separat från placeringsverksamheten

Placeringarnas riskhantering sköts separat från själva placeringsverksamheten. Styrelsen övervakar att de riskgränser och befogenheter som fastställts i placeringsplanen följs genom regelbunden rapportering. Förutom riskgränserna utvärderas portföljens risker även genom olika kompletterande analyser, till exempel statistiska modeller och simulationer, känslighetsanalyser, scenarioanalyser och stresstester.

Eteras placeringsvolym och den dynamiska affärsmiljön kräver fungerande processer och it-system. På detta sätt säkerställer vi att placeringarnas avkastnings- och risksituation varje dag kan rapporteras på ett så heltäckande sätt som möjlighet i realtid och ur flera perspektiv.