Ändringar i företagsverksamheten

​Om det sker förändringar i din företagarverksamhet står också FöPL och ArPL på din lista över saker som måste skötas.

Nedan hittar du instruktioner för hur du kan hantera de viktigaste förändringarna. Vår kundtjänst kan svara på alla dina frågor om FöPL- och ArPL-försäkringarna.

Meddela alltid oss på Etera om förändringar i företagets verksamhet. Sänd oss också en kopia på ett utdrag ur handels- eller föreningsregistret, näringsanmälan och andra motsvarande dokument.

 


 Vanliga frågor

När ska FöPL-försäkringen avslutas?

​FöPL-försäkringen ska avslutas om

  • företagarverksamheten har upphört helt eller minskat så att FöPL-arbetsinkomsten ligger under minimigränsen
  • bolagsformen, ägarförhållandena eller din ställning som företagare förändras så att du inte längre omfattas av FöPL-försäkringen
  • du blir ålderspensionerad eller går i förtida ålderspension. Om du efter att du har gått i ålderspension väljer att fortsätta din verksamhet som företagare vid sidan av pensionen kan du om du vill teckna en frivillig FöPL-försäkring.

Din företagarverksamhet avbryts för en längre tid, exempelvis för moderskapsledighet, och du under den tiden inte arbetar alls.

Hur inverkar förändringar i bolagsformen på FöPL-försäkringarna?

Om en firma omvandlas till ett

  • aktiebolag försäkras företagaren fortsättningsvis enligt FöPL om företagaren ensam äger mer än 30 % eller tillsammans med familjemedlemmar äger mer än 50 % av aktierna i bolaget eller motsvarande röstetal i bolaget. Om en företagare som arbetar i sitt bolag har en mindre ägarandel än det försäkras hon eller han enligt ArPL.
  • öppet bolag försäkras bolagsmän som arbetar i bolaget enligt FöPL.
  • kommanditbolag försäkras ansvariga bolagsmän enligt FöPL.

Från kommanditbolag eller öppet bolag till aktiebolag

Om ett kommanditbolag eller öppet bolag omvandlas till ett aktiebolag ska en delägare som arbetar i ledande ställning i bolaget försäkras enligt FöPL om hon eller han ensam äger mer än 30 % eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger mer än 50 % av aktierna eller röstetalet i bolaget.

Övriga företagare som arbetar i bolaget försäkras enligt ArPL.

Om en bolagsman i ett kommanditbolag eller öppet bolag fortsätter sin verksamhet som enskild näringsidkare försäkras hon eller han enligt FöPL om värdet på arbetsinsatsen överskrider gränsbeloppet för FöPL-arbetsinkomsten.

Generationsväxling

​Då följande generation tar över tecknar de egna FöPL-försäkringar. Om företagets ArPL-försäkring har varit tecknad i Etera lönar det sig att kontrollera den fond som försäkringen har gett upphov till hos Etera. Den fond som har byggts upp kan överföras till en ny försäkring hos Etera. Genom kundåterbäringen inverkar fonden på den rabatt företaget får på sin ArPL-avgift.

Med tanke på skattepåföljderna är det bra att planera en generationsväxling omsorgsfullt och långsiktigt. Det lönar sig att reservera minst 3–5 år för att genomföra generationsväxlingen, ibland längre.
 
Fråga din bokföringsbyrå eller advokat om råd. Skattemyndigheter, banken och NTM-centralen i din region kan också hjälpa med goda råd.

Att anställa en arbetstagare

​Då en företagare anställer en arbetstagare, antingen tillfälligt eller i fast anställning, blir företagaren en arbetsgivare. Till arbetsgivarens skyldigheter hör att arrangera arbetstagarnas arbetspensionsskydd genom att teckna en ArPL-försäkring.
Du kan teckna ArPL-försäkringen hos Etera. Du kan behändigt sköta alla dina FöPL- och ArPL-ärenden i Eteras försäkringstjänst med samma uppsättning användarkoder. 

Mera information på vår webbplats

» Tjänster för arbetsgivare

» Med Eteras försäkringskartläggning kan du enkelt reda ut vilken försäkring du behöver för dina arbetstagare

Företagsköp, företagsarrangemang och företagarens FöPL-försäkring

FöPL-försäkringen kan avslutas om företagaren

  • avslutar sin företagsverksamhet genom att sälja sitt företag och inte fortsätter sin verksamhet som företagare.
  • säljer hela sin bolagsandel i ett öppet bolag eller kommanditbolag.
  • säljer sin andel i ett aktiebolag och efter affären ensam äger mindre än 30 % och tillsammans med sina familjemedlemmar äger mindre än 50 % av aktiekapitalet i bolaget eller det röstetal aktierna berättigar till.

Om en företagare inte omfattas av FöPL men fortfarande får lön av företaget försäkras hon eller han enligt ArPL.

Företagsarrangemang
FöPL-försäkringen behöver inte ändras om bolagsformen ändras men företagaren omfattas av FöPL-försäkringen även efter ändringen.

FöPL-försäkringen hålls t.ex. i kraft om företagets FO-nummer ändras då en firma omvandlas till ett aktiebolag och företagaren äger mer än 30 % av det nya bolaget. Meddela ändå oss på Etera om ändringen av bolagsform och ge oss det nya FO-numret.  Kontrollera också att din FöPL-arbetsinkomst motsvarar din arbetsinsats.