FöPL och företagarens sociala trygghet

​​Din sociala trygghet som företagare bygger på den FöPL-arbetsinkomst som du har angett i din FöPL-försäkring. Därför ska du hålla den på en tillräcklig nivå.

Du får stöd för din utkomst om du blir arbetslös, får tillökning i familjen eller blir pensionerad. Se genast från början till att du har din grundtrygghet i skick.  


 Företagarens sociala trygghet

Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning

​Storleken på moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningen beräknas enligt den fastställda FöPL-arbetsinkomsten.

Grunden för dagpenningen är den genomsnittliga FöPL-arbetsinkomsten för två år sedan, justerad med en lönekoefficient. Dagpenningen kan också bygga på FöPL-arbetsinkomsten under de sex månader som föregår föräldraledigheten, om den omräknad till en årsinkomst är 20 % högre än den arbetsinkomst som har konstaterats i beskattningen.

Om du använder arbetsinkomsten för de senaste sex månaderna behöver du ett intyg över arbetsinkomsten från Etera. Det får du enkelt genom att logga in i försäkringstjänsten.

Företagaren och företagarens familjemedlemmar har också rätt till partiell föräldrapenning, om barnets föräldrar deltidsarbetar under den tid de lyfter föräldrapenning. För att företagarens ska ha rätt till föräldrapenning måste arbetet i företaget minska till 40–60 % av den tidigare arbetsinsatsen för minst två månaders tid.

Man ansöker om moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning hos FPA.

Mera information på webben
» Länk till FPA:s räknare

Sjukdagpenning

Rätt till sjukdagpenning har 16–67-åriga personer som är fast bosatta i Finland, som är sysselsatta av sig själv eller någon annan och är arbetsoförmögna på grund av sjukdom. Rätten till sjukdagpenning upphör senast vid ingången av månaden efter att personen i fråga har fyllt 68 år. Företagare har samma rättigheter som andra personer. En företagare har också rätt till partiell sjukdagpenning om företagaren på deltid kan fortsätta sin tidigare heltidsverksamhet som företagare även efter att hon eller han har insjuknat.

Självrisktiden för sjukdagpenningen för FöPL-försäkrade är insjukningsdagen och de tre följande vardagarna.

Dagpenningen beräknas utifrån den genomsnittliga FöPL-arbetsinkomsten för två år sedan, justerad med en lönekoefficient. Dagpenningen kan också bygga på FöPL-arbetsinkomsten under de sex månader som föregår insjuknandet eller föräldraledigheten, om den omräknad till en årsinkomst är 20 % högre än den arbetsinkomst som har konstaterats i beskattningen.

Om du använder arbetsinkomsten för de senaste sex månaderna behöver du ett intyg över arbetsinkomsten från Etera. Det får du enkelt genom att logga in i försäkringstjänsten.

Den fastställda FöPL-arbetsinkomsten avgör storleken på företagarens sjukdagpenning. Om företagaren också är anställd och har löneinkomster räknas de in i arbetsinkomsten som står som grund för dagpenningen. Flexibla FöPL-avgifter påverkar inte sjukdagpenningen.
FöPL-arbetsinkomsten utgör också grunden för sjukförsäkringsavgiften. Sjukförsäkringsavgiften ingår i företagarens förskottsskatt.

Man ansöker om sjukdagpenning hos FPA. Det går enkelt genom FPA:s webbtjänst.

Tips!
Om du har ett avtal med den privata eller offentliga hälsovården kan du med samma inloggning ansöka om ersättning för 50 % av dina läkarkostnader av FPA.

Mera information på webben
» Länk till FPA:s räknare

Olycksfall i arbetet

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen täcker olycksfall i arbetet, på arbetsplatsen och på väg till och från arbetet, samt yrkessjukdomar som arbetet ger upphov till.

Enligt lagen om olycksfallsförsäkring ska en företagare som äger

  • mindre än 50 % av företaget teckna en obligatorisk, lagstadgad olycksfallsförsäkring
  • mer än 50 % procent av företaget teckna en frivillig olycksfallsförsäkring.

Företagarens olycksfallsförsäkring   
Om en företagare inte omfattas av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen kan företagaren teckna en frivillig olycksfallsförsäkring och till och med skaffa ett mer omfattande skydd än de anställdas lagstadgade försäkringsskydd. 
 
För företagaren fastställs en årsarbetsförtjänst utifrån vilken ersättningarna för inkomstförluster ersätts. Årsarbetsförtjänsten ska i regel vara lika stor som FöPL-arbetsinkomsten, men minst lika stor som minimiårsarbetsförtjänsten i lagen om olycksfallsförsäkring. Försäkringsavgiften beräknas utifrån årsarbetsförtjänsten, men också enligt hur farligt arbetet är.
Den lagstadgade eller frivilliga olycksfallsförsäkringen för företagare kan man teckna hos Eteras samarbetspartner Försäkringsbolaget Pohjantähti.

Mera information på webben
» Försäkringsbolaget Pohjantähti
» Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund

Arbetslöshetsskydd

I Finland kan en företagare ansluta sig till arbetslöshetskassan om FöPL-arbetsinkomsten är minst 12 420 euro per år. Om en medlem i kassan blir arbetslös betalar kassan ut inkomstrelaterad dagpenning till företagaren.

En företagare har rätt till inkomstrelaterad dagpenning om hon eller han

  • har varit medlem i kassan i 18 månader 
  • uppfyller arbetsvillkoret för företagare (har arbetat som företagare i minst 15 månader under en tid på 48 månader)  
  • har avslutat eller avbrutit sin företagsverksamhet och
  • arbetskraftsmyndigheterna har konstaterat att företagaren har rätt till förmånen.

Om en företagare är medlem i arbetslöshetskassan bygger den inkomstrelaterade dagpenningen och medlemsavgiften i kassan på FöPL-arbetsinkomsten.
Om FöPL-arbetsinkomsten är lägre än 12 420 euro per år faller företagaren utanför arbetslöshetsskyddet och kan inte ansluta sig som medlem i arbetslöshetskassan.
FPA betalar ut en grunddagpenning om företagaren inte hör till arbetslöshetskassan.

Mera information på webben

» FPA 
» Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa 
» Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland


Vanliga frågor

Om jag blir sjuk- eller föräldraledig, hur beräknas min dagpenning?

Din sjukdagpenning och föräldrapenning fastställs enligt din FöPL-arbetsinkomst. Dagpenningar som inleds i år bygger på din fastställda arbetsinkomst för två år sedan, justerad med en lönekoefficient. 

Din dagpenning kan också bygga på FöPL-arbetsinkomsten under de sex månader som föregår insjuknandet eller föräldraledigheten, om den omräknad till en årsinkomst är 20 % högre än den arbetsinkomst som har konstaterats i beskattningen.

Om du använder arbetsinkomsten för de senaste sex månaderna behöver du ett intyg över arbetsinkomsten från Etera. Det får du enkelt genom att logga in i vår försäkringstjänst.

Hur lång är självrisktiden för företagarens sjukdagpenning?

Om du är FöPL-försäkrad är självrisktiden för FöPL-försäkringen insjukningsdagen och de följande 3 vardagarna. Du ansöker om dagpenningen hos FPA. Det går enkelt i FPA:s webbtjänst.