Företagarens pension räknas utifrån FöPL-arbetsinkomsten

Pensionen du som företagare tjänar in beräknas utifrån din arbetsinkomst för varje år under hela din tid som företagare.

Företagarens pension påverkas av

  • alla bekräftade FÖPL-arbetsinkomster under företagsverksamheten
  • pensionens intjäningsprocent
  • betalda FÖPL-försäkringsavgifter.

Som företagare kan du påverka ditt egen pensionsbelopp genom att höja din FÖPL-arbetsinkomst. Det lönar sig att hålla arbetsinkomsten på rätt nivå från början eftersom arbetsinkomsten för varje år beaktas vid uträkningen av pensionen. Att höja arbetsinkomsten strax före pensionsåldern höjer inte pensionsbeloppet i någon större grad.

Din helhetspension utgörs av den pension du tjänat in genom ditt arbete som företagare och löntagare. Man kan även tjäna in pension för perioder utan lön under vilka man fått förmåner som grundar sig på arbetsinkomster, till exempel under perioder med inkomstrelaterad dagpenning, sjukdagpenning eller föräldraledighet.

Pensionstillväxt från och med år 2017

Lagstiftningen som styr pensionstillväxten förnyades 2017. Pensionstillväxt

  • 1,5 % för företagare över 18 år
  • 1,7 % för 53–62-åringar under övergångsperioden 2017–2025

Du tjänar in pension enligt följande år 2005–2016

  • 1,5 % av den årliga arbetsinkomsten i åldern 18–52-år
  • 1,9 % i åldern 53–62 år
  • 4,5 % i åldern 63–67 år 

Ju längre du fortsätter arbeta, desto mer pension tjänar du in. Under ditt arbetsliv kan du tjäna in pension enligt flera olika pensionslagar. Du kan också fortsätta arbeta vid sidan av pensionen. För arbete som du utför vid sidan av ålderspensionen tjänar du in 1,5 procent av dina årliga inkomster i pension ända tills du fyller 68 år. Då du är ålderspensionerad kan du teckna en frivillig FöPL-pension.

Företagarens pensionsförmåner

Ålderspension

Pensionsåldern höjs efterhand från och med 2017. De nya åldersgränserna gäller personer födda år 1955 eller senare.
Personer som är födda före år 1955 kan gå i ålderspension vid 63–68 års ålder enligt nuvarande lagstiftning.

Ålderspension och FÖPL
Om du är företagare bestäms din FÖPL-pension i samband med att du ansöker om ålderspension. Du kan dock fortsätta din företagsverksamhet även om du beviljas ålderspension.

Under ålderspensionen kan du teckna en frivillig FÖPL-försäkring.

  • Pensionen uppgår till 1,5 procent och beräknas utifrån den bekräftade arbetsinkomsten som grund för den frivilliga pensionen. 
  • Frivilligt intjänad ålderspension för företagsverksamhet under ålderspensionstiden utbetalas efter ansökan tidigast vid 68 års ålder.

Invalidpension

​Är du arbetsoförmögen i minst ett år utan avbrott kan du beviljas invalidpension eller rehabiliteringsstöd. Invalidpensionen kan du få antingen som full pension (arbetsförmågan nedsatt med minst 3/5) eller delpension (arbetsförmågan nedsatt med minst 2/5).
Delpensionen utgör hälften av den fulla invalidpensionen. Då din arbetsförmåga bedöms beaktas inte bara ditt hälsotillstånd utan också bland annat din ålder, tidigare arbetserfarenhet, utbildning, boendeförhållanden och andra faktorer. När du uppnår ålderspensionsålder omvandlas din invalidpension till motsvarande belopp i ålderspension.

​Rehabiliteringsstöd

För en period av arbetsoförmåga kan du beviljas rehabiliteringsstöd om din arbetsoförmåga inte är permanent. Rehabiliteringsstödet beviljas för en viss tid och motsvarar till sin storlek invalidpensionen. Syftet med rehabiliteringsstödet är att du efter rehabiliteringen ska kunna återgå till arbetslivet.
Invalidpension och rehabiliteringsstöd beviljas inte längre personer som är 63 eller äldre. Om du har fyllt 63 beviljas du i stället ålderspension.

Fortsatt företagsverksamhet under invalidpensionen
Enligt lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete har personer som beviljats invalidpension rätt att jämsides med invalidpensionen förtjäna minst 737,45 euro i månaden (år 2017) utan att det påverkar den utbetalda pensionens storlek eller utbetalningen. Om pensionstagarens personliga inkomstgräns är större än så (för full pension 40 % av den stabiliserade genomsnittliga inkomsten för tiden innan arbetsoförmågan började och för deltidspension 60 %) förblir inkomstgränsen ändå den samma.

Utbetalningen av invalidpensionen kan avbrytas eller pensionen lämnas vilande under arbetsperioden. Pensionen kan vara vilande i minst tre månader och högst två år. Utbetalningen av invalidpensionen återupptas efter att du meddelat att ditt arbete eller företagsverksamhet upphör.

Om du inte meddelar oss om att utbetalningen ska återupptas inom två års tid dras pensionen in från och med den tidpunkt som den lämnades vilande. 
 

Familjepension

​Om en företagare eller pensionstagare dör tryggar familjepensionen utkomsten för dennas efterlevande maka eller make och barn yngre än 18 år. Familjepensionen beräknas utifrån förmånslåtarens arbetspension. Dess sammanlagda belopp är högst lika stort som förmånslåtarens egen arbetspension.

Läs mera

Partiell ålderspension

​​​​Från början av 2017 ersattes deltidspensionen av den partiella ålderspensionen.

Samtidigt avskaffades deltidspensionen och istället infördes partiell förtida ålderspension. Den ger möjlighet att börja ta ut en del av pensionen före den egentliga pensionsåldern oavsett om man fortsätter företagsverksamheten eller inte.

Beviljandet av partiell ålderspension förutsätter inte att
företagsverksamheten eller anställningsförhållandet upphör eller att man börjar jobba mindre.