Former av yrkesinriktad rehabilitering

​​​​Den rehabilitering Etera stöder är yrkesinriktad rehabilitering relaterad till arbetet och den kan ha följande former

  • personlig rådgivning och handledning i rehabiliteringsfrågor
  • arbetsprövning på den gamla arbetsplatsen eller i ett nytt arbete
  • arbetsträning för ett nytt arbete
  • yrkesinriktad omskolning  
  • läroavtalsutbildning och kurser
  • ekonomiskt stöd för ny företagsverksamhet.

Till den yrkesinriktade rehabiliteringen hör inte medicinsk rehabilitering, utvärdering av arbetsförmågan eller rehabiliteringsundersökningar.

Arbetsprövning

​Om du har konstaterats ha rätt till yrkesinriktad rehabilitering utreder vi först möjligheterna för arbetsarrangemang eller förändrade arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Syftet med arbetsprövningen är att utreda hur de nya arbetsuppgifterna passar ditt hälsotillstånd och dina yrkesfärdigheter.
Arbetsprövning kan också användas för att stödja din återgång till arbetet efter en långvarig sjukledighet eller en period av arbetsoförmåga.

Hur lång arbetsprövningen ska vara avtalas från fall till fall. I allmänhet räcker den 1–3 månader, och vid behov kan den förlängas i form av arbetsträning. Arbetsprövning beviljas för högst sex månader i taget.

För att stödja din återgång till arbetet kan det vara nödvändigt att du för en tid gör kortare eller lättare arbetsdagar.

En rehabiliteringsexpert, en representant för arbetsplatsen och en representant för företagshälsovården, om det finns en sådan, avtalar om arbetsprövningen.

Inför arbetsprövningen måste man komma överens om

• målet

• hur den handledning du behöver ska arrangeras

• hur arbetsprövningen följs upp

• vem som fungerar som din kontaktperson (t.ex. din chef)

• hur de andra på arbetsplatsen informeras om saken.

Arbetsprövning

  • Arbetsprövning efter sjukledigt. Arbetsprövning kan också komma i fråga då du återvänder till arbetslivet efter en sjukfrånvaro.
  • Arbetsprövning vid omplacering kan arrangeras om du övergår till arbetsuppgifter som du inte har tidigare erfarenhet av.
  • Arbetsprövning vid planer på omskolning. Arbetsprövning kan också användas för att testa planer på omskolning. Under arbetsprövningen kan du arbeta med uppgifter inom ett område som intresserar dig, för att prova på det.

Efter att du har avslutat din arbetsprövning ger en representant för arbetsplatsen dig en skriftlig utvärdering av hur arbetsprövningen har gått, och sänder ett skriftligt utlåtande om den till Etera.

Din utkomst under arbetsprövningen

Så länge din arbetsprövning pågår betalar Etera ut rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsstöd till dig. Till det kommer ett rehabiliteringstillägg på 33 %.

Under arbetsprövningen kan du få ersättningar från Etera exempelvis för resekostnader. Etera tecknar en olycksfalls- och ansvarsförsäkring för dig så länge arbetsprövningen pågår.

Arbetsträning

​Arbetsträning innebär att du skaffar dig yrkesfärdigheter som du behöver på arbetsplatsen och i arbetet genom ett individuellt program. Syftet med arbetsträningen är att hjälpa dig att lära dig en ny arbetsuppgift. Vid sidan av praktisk träning kan arbetsträningen omfatta kunskapsinriktad utbildning utanför arbetsplatsen, som berör ditt arbete. Arbetsträningen föregås ofta av arbetsprövning. Redan under arbetsprövningen klarnar det om de nya uppgifterna passar ditt hälsotillstånd.

På arbetsplatsen där du ska genomföra din arbetsträning gör man upp en personlig plan för dig för arbetsträningen. Längden på arbetsträningen fastslås individuellt från fall till fall. Vanligen räcker den mellan sex och arton månader.

Innan arbetsträningen inleds avtalar du med Eteras rehabiliteringsexpert, din arbetsgivare och möjligen också företagshälsovården om bland annat följande:

• dina arbetsuppgifter

• vilka kunskaper och färdigheter du behöver i ditt nya arbete

• vem på arbetsplatsen som är din kontaktperson och handledare

• vilket ditt behov av teoretisk utbildning är och var lämplig utbildning ordnas

• eventuella mellanutvärderingar.

Efter arbetsträningen gör en representant för arbetsplatsen en skriftlig utvärdering av hur arbetsträningen har fungerat och sänder Etera ett skriftligt utlåtande om den.

Din utkomst under arbetsträningen

Så länge din arbetsträning pågår betalar Etera ut rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsstöd till dig. Till det kommer ett rehabiliteringstillägg på 33 %. Under arbetsträningen kan du få ersättningar från Etera exempelvis för resekostnader. Etera tecknar en olycksfalls- och ansvarsförsäkring för dig så länge arbetsträningen pågår.

Yrkesinriktad omskolning

​Om det med tanke på din hälsa inte finns möjlighet att ordna med lämpligt arbete på din nuvarande arbetsplats kan Etera stödja dig på väg till ett nytt yrke genom yrkesinriktad omskolning. Alternativ för yrkesinriktad omskolning är grundläggande yrkesexamen, yrkes- eller specialyrkesexamen, yrkeshögskoleexamen och läroavtalsutbildning.

Den yrkesinriktade rehabiliteringen kan innefatta också andra former av omskolning, om dina nya arbetsuppgifter kräver det. Valet av utbildningsform beror på situationen i sin helhet och på dina behov.

Det kan också bli fråga om kompletterande utbildning och olika kurser som stärker yrkeskompetensen. Däremot hör grundutbildning (grundskola eller gymnasium) eller universitetsstudier inte till den yrkesinriktade rehabiliteringen. Utbildningen som stöds ska i regel vara avgiftsfri.

Läroavtalsutbildning

​Ett läroavtal förutsätter alltid att det finns en arbetsgivare som erbjuder en läroavtalsplats. Med läroavtalsutbildning avses inlärning i det praktiska arbetet. Studierna kompletteras med kunskapsinriktade kurser vid en yrkesläroanstalt eller vuxenutbildningscentral.

Läroavtalsutbildningen bygger på ett avtal mellan arbetsgivaren, läroavtalsbyrån och den som behöver rehabilitering. I frågor kring läroavtalsutbildning ska du kontakta läroavtalsbyrån på den egna hemorten.

Genom läroavtal kan du studera för en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen. Studierna räcker vanligen 2–4 år. Det går också att skaffa sig yrkesinriktad tilläggsutbildning genom läroavtalsutbildning, och då är utbildningstiden 4–12 månader. Vi gör upp ett individuellt studieprogram för dig och kan då beakta din tidigare arbetserfarenhet och utbildning. Dessutom utses en ansvarig utbildare på din arbetsplats som i praktiken har hand om studiehandledningen och utbildningen för de nya arbetsuppgifterna

Ekonomiskt stöd för ny företagsverksamhet

​Om du funderar på att bli självständig yrkesutövare eller företagare kan du få ett räntefritt rehabiliteringslån. Du ansöker om lånet med en välmotiverad ansökan. Till den ska du bifoga ett så kallat Pro-Start-program som du gör upp i samarbete med NTM-centralen.

Näringsstöd

Den yrkesinriktade rehabiliteringen kan beviljas i form av näringsstöd, som är ett räntefritt lån eller finansiellt stöd. Du kan få näringsstöd för att starta ett eget företag, utveckla företagsverksamheten eller för yrkesutövning. Stöd kan också sökas för kostnader för arbetsredskap och arbetsmaskiner som behövs för yrkesutövningen.

Då lånet eller stödet beviljas utreds den sökandes företagaregenskaper och samtidigt kontrolleras förutsättningarna för den planerade företagsverksamheten.

Om du tänker ansöka om näringsstöd ska du tillsammans med NTM-centralen gå igenom ProStart-programmet för att utvärdera och vidareutveckla företagsidén. Ett ProStart-utlåtande ska bifogas till ansökan.

En förutsättning för att du ska beviljas lån är vanligen att du har en bankgaranti eller annan tillräcklig säkerhet. Näringslånets andel av den totala finansieringen av företagsprojektet bör i regel utgöra en tredjedel eller högst hälften.

Mera information om ProStart-programmet finns på Närings-, trafik- och miljöcentralens webbplats.