Din utkomst under rehabiliteringen är tryggad

​​​​​För din aktiva rehabiliteringsperiod har du rätt till rehabiliteringspenning.

Med aktiv rehabilitering menar vi den period då rehabiliteringen pågår. Om du får rehabiliteringsstöd eller invalidpension får du dessutom rehabiliteringstillägg. Rehabiliteringsförmånerna är beskattningsbar inkomst.

Etera tecknar en olycksfalls- och ansvarsförsäkring för dig så länge arbetsprövningen eller arbetsträningen pågår.

Rehabiliteringspenning och rehabiliteringstillägg

​Rehabiliteringspenningen är en utkomst som betalas ut under den tid rehabiliteringen pågår. Den beräknas utifrån den pension du skulle få om du blev arbetsoförmögen. Storleken på rehabiliteringspenningen är denna kalkylmässiga pension förhöjd med 33 procent. Om du då rehabiliteringen börjar redan är invalidpensionerad eller får rehabiliteringsstöd betalas pensionen eller stödet ut med ett rehabiliteringstillägg på 33 % så länge den aktiva rehabiliteringen pågår.

Partiell rehabiliteringspenning

Rehabiliteringspenningen betalas ut som partiell rehabiliteringspenning om du under rehabiliteringen arbetar och förtjänar mer än hälften av din fasta medelinkomst. Den partiella rehabiliteringspenningen utgör hälften av full rehabiliteringspenning.

Rehabiliteringsunderstöd

Rehabiliteringsunderstödet är en förmån som beviljas enligt prövning och till sin storlek motsvarar invalidpensionen. Det kan betalas ut för tiden mellan det att rehabiliteringsbeslutet givits och rehabiliteringen börjar, för perioder mellan rehabiliteringsperioder eller för tiden då rehabiliteringsplanen görs upp. Företagare som fått rehabiliteringspenning kan beviljas rehabiliteringsunderstöd för att stärka möjligheterna till sysselsättning. Rehabiliteringsunderstödet betalas ut för högst tre månader.

Rehabiliteringsunderstöd betalas inte ut om du lyfter lön eller din utkomst är tryggad genom sjukdagpenning eller arbetslöshetsdagpenning.

Övriga stöd och ersättningar

Så länge rehabiliteringen pågår kan du dessutom få olika ersättningar för kostnader och resor (se anvisningarna för studerande). Etera ersätter kostnaderna för arbetsresor så länge arbetsprövningen eller arbetsträningen pågår och tecknar en arbetsolycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring för dig.

Med kostnads- och reseersättningar ersätts

• en normkostnad för anskaffning av studiematerial

• dagliga skolresor

• bostadskostnader om du har sådana på både studieorten och din hemort

• kostnader för resor hem från studieorten.

Rehabiliteringspenningen, rehabiliteringstillägget och rehabiliteringsunderstöd enligt prövning är beskattningsbara inkomster på samma sätt som pensionsinkomster. Kostnadsersättningarna är skattefria.

Läroavtalsutbildning

Läroavtalsutbildningen bygger på ett anställningsavtal på viss tid mellan dig och din arbetsgivare. Arbetsgivaren betalar dig lön under den tid då läroavtalsutbildningen pågår.

Etera betalar dig ersättning för arbetsresor och studiematerial under perioden av inlärning i arbetet.

Om den lön arbetsgivaren betalar är lägre än den rehabiliteringsförmån Etera har beviljat betalas skillnaden till dig. Det är bäst om arbetsgivaren betalar lön också för den tid som används för teoretiska studier. Då kan rehabiliteringsförmånen betalas till arbetsgivaren för hela läroavtalstiden, och du får lön för hela tiden.