Hushållet som arbetsgivare

​​​​Om du anställer någon för att bygga eller renovera åt dig, en städare, barnskötare eller annan arbetstagare, och du betalar lön direkt till den som utför arbetet, blir du en arbetsgivare.

Utöver lönen och de övriga arbetsgivaravgifterna ska arbetsgivaren också sköta om arbetstagarens pensionsskydd, förskottsskatt och försäkringar.

Vem försäkras?

Alla 17–67-åriga arbetstagare i de privata branscherna ska arbetspensionsförsäkras enligt ArPL, det vill säga lagen om pension för arbetstagare. Lagen gäller både finländska arbetstagare och utländska arbetstagare som arbetar i Finland.

För månadslöner som är lägre än 58,19 euro behöver man emellertid inte betala någon ArPL-avgift.

Vem försäkras?

Då ett hushåll anställer en arbetstagare måste hushållet också sköta sina skyldigheter som arbetsgivare. Alla 17–67-åriga arbetstagare i de privata branscherna ska arbetspensionsförsäkras enligt ARPL, det vill säga lagen om pension för arbetstagare. Arbetstagarens och arbetsgivarens nationalitet spelar ingen roll. Arbete som utförs i Finland försäkras i Finland oberoende av arbetsgivarens och arbetstagarens nationalitet.

För månadslöner som är lägre än 58,19 euro behöver man emellertid inte betala någon ArPL-avgift.

Hur sköts ArPL-avgiften?

Enklast sköter du ArPL-avgiften i Eteras webbtjänst genom att lämna in en ArPL-anmälan och betala ArPL-avgiften med en gång.

Såväl arbetsgivaren som arbetstagaren betalar en arbetspensionsförsäkringsavgift. Arbetsgivaren innehåller arbetstagarens andel ur bruttolönen och betalar hela arbetspensionsavgiften på en gång.

Arbetsgivarens ArPL-avgift

  • Försäkringsavgiften för tillfälliga arbetsgivare är 25,1 %
  • försäkringsavgiften för avtalsarbetsgivare är 25,1 % av bruttolönen.

Arbetstagarens andel av ArPL-avgiften

  • 6,15 % för arbetstagare som är 17–52 år
  • 7,65 % för arbetstagare som är 53–62 år
  • 6,15 % för arbetstagare som är  63–67 år

När ska ArPL-avgiften betalas?

Arbetsgivaren måste arrangera sin arbetstagares pensionsskydd inom en månad från den första utbetalningen av lön.

I egenskap av hushållsarbetsgivare ska du anmäla lönerna och betala arbetspensionsavgiften månatligen, senast den 20:e i månaden efter att lönen har betalats ut.

Ett hushåll måste föra anteckningar över de löner hushållet betalar ut. Av anteckningarna ska framgå samma uppgifter som krävs då man gör en årsanmälan. Anteckningarna och verifikaten över lönebetalningen ska sparas i minst sex år efter det år då lönerna har betalats ut.

Är du en tillfällig arbetsgivare eller avtalsarbetsgivare?

Hushållet är en tillfällig arbetsgivare om hushållet endast sporadiskt anställer arbetstagare eller endast har arbetstagare som är anställda för en viss tid, och lönerna som under ett halvt års tid betalas ut till arbetstagarna inte överskrider ​​8 334 €.

Om du däremot regelbundet sysselsätter arbetstagare eller under ett halvt års tid betalar ut löner på minst ​​8 334 € (år 2017) ska du teckna ett försäkringsavtal.

Som avtalsarbetsgivare kan du välja om du anmäler löneuppgifterna och betalar försäkringsavgifterna till Etera månatligen eller med en årsanmälan.

Du kan teckna ett försäkringsavtal även om du inte uppfyller villkoren för det. Då kan du utnyttja de fördelar man får som avtalskund, bland annat den rabatt på försäkringsavgiften som kundåterbäringen innebär.