ArPL-avgifterna behöver inte betalas

​​​​Om du anställer en arbetstagare och du betalar lönen direkt till den som utför arbetet, är du en arbetsgivare. Arbetsgivare ska utöver lönen och de övriga arbetsgivaravgifterna också sköta arbetstagarens pensionsskydd, försäkringar, förskottsinnehållning och andra arbetsgivarskyldigheter.  

Du behöver inte betala ArPL-avgiften om

  • Om du beställer arbetet av en företagare, en entreprenör eller ett företag. Då sköter de alla arbetsgivaravgifter för dig. Du måste själv reda ut om den person du anlitat är företagare eller inte.
  • För månadslöner under 58,19 euro behöver man inte betala någon ArPL-premie.
  • Om arbetstagaren är yngre än 17 år eller äldre än 68 år. Alla arbetstagare som har fyllt 17 år ska försäkras. Försäkringsskyldigheten inleds och avslutas vid ingången av kalendermånaden efter den månad då personen i fråga fyller år.

Pensionsförsäkringsavgifterna ska betalas för såväl finländska som utländska arbetstagare, på samma sätt.

Övriga avgifter och skyldigheter

För den lön som betalas till en arbetstagare som har anställts av ett hushåll behöver man inte innehålla någon förskottsskatt om lönerna som betalas ut till arbetstagaren inte överskrider 1 500 euro per kalenderår. Arbetsgivarens socialskyddsavgift behöver inte heller betalas i detta fall. ArPL-avgifterna ska emellertid betalas på normalt sätt.

Arbetsgivarens socialskyddsavgift behöver inte betalas för löner som betalas ut till personer som är yngre än 16 år eller äldre än 68 år. Avgiften ska betalas för löner som betalas ut från och med kalendermånaden efter att arbetstagaren har fyllt 16 år.

Små arbetsgivare och hushåll som fungerar som arbetsgivare berörs av samma arbetslöshetsförsäkringsskyldighet som andra arbetsgivare. Arbetsgivaren ska komma ihåg att ur arbetstagarens lön innehålla arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift i samband med varje löneutbetalning. Arbetsgivaren ansvarar för att såväl arbetsgivarens som arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift betalas till Arbetslöshetsförsäkringsfonden.

För arbetstagare som är yngre än 17 år eller som har fyllt 65 år behöver man inte betala någon arbetslöshetsförsäkringsavgift.

Exempel1

  • Om ingen annan lön förutom stöden betalas till en barnskötare, betalar arbetsgivaren både löntagarens och arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift till Arbetslöshetsförsäkringsfonden.

Exempel: Barnskötaren får hela sin lön, 1 000 euro, som ett stöd som betalas av Folkpensionsanstalten. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringsavgift är 0,80 % av lönesumman och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift 0,60 % av lönen. Arbetsgivaren skall anmäla lönen, 1 000 euro, till Arbetslöshetsförsäkringsfonden och betala både arbetsgivarens och löntagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift
(0,80 + 0,60) % x 1 000 euro = 14 euro.

  • Om annan lön förutom stödet betalas till barnskötaren, innehåller arbetsgivaren från den utbetalda lönen löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift som motsvarar den sammanlagda summan av stödet och lönen och svarar för betalningen av både arbetsgivarens och löntagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift till Arbetslöshetsförsäkringsfonden.

Exempel: Barnskötarens lön utgörs av stöd på 1 000 euro som betalas av Folkpensionsanstalten och lön på 500 euro som betalas av arbetsgivaren. Löntagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift uppbärs på lönen på 1 500 euro. Arbetsgivaren innehåller 0,60 % x 1 500 euro = 9 euro av lönen som betalas till löntagaren och är dessutom skyldig att betala 0,80 % x 1 500 euro = 12 euro i arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift.