Vanliga frågor

​​​​Fråga oss! Eteras pensionsrådgivning hjälper dig i alla ärenden som gäller pensionerna. Vi står till din tjänst vardagar klockan 8–15. Du kan fråga oss per e-post, ringa eller lämna oss ett meddelande.

 

Vanliga frågor om pensionskyddet

Hur ansöker man om pension?

​Alla pensioner kräver en pensionsansökan. Det finns olika blanketter för olika pensioner. Det går att ansöka om arbets- och folkpension med samma ansökan. Ansökningsblanketter finns på pensionsanstalter, FPA och Pensionsskyddscentralen samt i Eteras webbtjänst. På arbetspension.fi finns även en elektronisk tjänst där man kan ansöka om pension.

Jag har lämnat in en pensionsansökan till Etera, när får jag mitt pensionsbeslut?

Den genomsnittliga behandlingstiden för pensionsansökningar är 40 dagar. Beslut om ålderspension kan dock inte ges förrän den sökandes sista inkomster syns i registret.

Vilka bilagor behövs till en pensionsansökan?

När du ansöker om invalidpension behöver du ett B-utlåtande av din läkare om ditt nuvarande hälsotillstånd. Om du ansöker om ålderspension som 62-åring med stöd av rätten till tilläggsdagar behöver du ett intyg om tilläggsdagarna från FPA eller arbetslöshetskassan. Om du ansöker om pension från utlandet behöver du dessutom U-bilagan.

Kan jag arbeta som pensionär och i så fall hur mycket? Hur påverkar det min pension?

Arbete under ålderspensionen påverkar inte pensionsbeloppet som betalas. Om du är invalidpensionerad kan du arbeta inom ramen för din inkomstgräns, läs mer under Arbete som pensionär. Om du startar ett företag kan du teckna en frivillig FöPL-försäkring. Den som arbetar vid sidan av pensionen tjänar in ny pension. För att denna pension ska betalas krävs en separat ansökan.

Arbete under ålderspensionen påverkar inte pensionsbeloppet som betalas. Om du är invalidpensionerad kan du arbeta inom ramen för din inkomstgräns, läs mer under Arbete som pensionär. Om du startar ett företag kan du teckna en frivillig FöPL-försäkring. Den som arbetar vid sidan av pensionen tjänar in ny pension. För att denna pension ska betalas krävs en separat ansökan.​​​

Betalar jag skatt på min pension?

Pensionen är skattepliktig inkomst. Beställ genast ett skattekort från skattekontoret efter att du fått ditt pensionsbeslut. Utan skattekort innehålls 40 procent skatt på pensionen.

När betalas pensionen ut?

Etera betalar ut pensionerna den första bankdagen varje månad. Vi har dock flera betalningsdagar om pensionsbetalningen av någon anledning skulle försenas. Den första betalningsdagen anges på ditt pensionsbeslut.

Hur meddelar jag ett nytt kontonummer?

Byte av kontonummer måste alltid göras skriftligen. Det lättaste sättet är med vår blankett för ändring av kunduppgifter som du hittar i Eteras webbtjänst. Förändringen kan även meddelas med ett fritt formulerat brev som måste innehålla pensionstagarens namn, personnummer, det nya kontonumret, datum och underskrift.

Jag har arbetat utomlands, får jag pension för utlandsarbetet?

Personer som arbetat i EU-/EES-länder och Schweiz kan ha rätt till pension från utlandet. Länder som har tecknat socialförsäkringsavtal med Finland betalar ut pension till Finland. Pension som intjänats i övriga länder betalas inte nödvändigtvis till Finland. Utländska pensioner ansöks med samma blanketter som de finska samt med en U-bilaga. Bilagan innehåller frågor om utlandsvistelser och arbete utomlands.

Om den sökande bor i Finland hanterar Pensionsskyddscentralen ansökningskorrespondensen. Det är viktigt att fylla i U-bilagan noggrant eftersom informationen i den används som grund för utredningar om rätt till utländsk pension. Det är även bra att bifoga eventuella arbetsintyg eller andra bilagor till sin ansökan. 

Vad är livslängdskoefficienten?

Livslängdskoefficienten används för att anpassa pensionsbeloppen till den förändrade livslängden. Livslängdskoefficienten minskar din pension, men dess effekt kan begränsas genom att hålla sig kvar i arbetslivet längre. Livslängdskoefficienten tillämpas på alla som är födda år 1948 eller senare. Koefficienten tillämpas inte på familjepensioner. ​

Vart ska jag skicka min pensionsansökan?

Du kan skicka din pensionsansökan till alla privata eller offentliga sektorns pensionsanstalter eller försäkringsbolag, Pensionsskyddscentralen, LPA:s ombudsmän eller FPA:s serviceställen. För att påskynda behandlingen är det bäst att skicka in pensionsansökningar och eventuella bilagor direkt till Etera. Mer information: Att ansöka om pension.​

Vart ska jag skicka min pensionsansökan?

Du kan skicka din pensionsansökan till alla privata eller offentliga sektorns pensionsanstalter eller försäkringsbolag, Pensionsskyddscentralen, LPA:s ombudsmän eller FPA:s serviceställen. För att påskynda behandlingen är det bäst att skicka in pensionsansökningar och eventuella bilagor direkt till Etera. Mer information: Att ansöka om pension.​

Vanliga frågor om pensionsutdraget

Vad kan jag se i mitt pensionsutdrag?

I pensionsutdraget finns uppgifter om alla dina anställningar i de privata branscherna fram till slutet av föregående år och om eventuell företagarverksamhet samt hur mycket pension du har tjänat in. I utdraget finns också uppgifter om förmåner utan lön som bidrar till din framtida pension. Arbete som har försäkrats utomlands syns inte i pensionsutdraget.
Pensionsutdraget innehåller nu också uppgifter om inkomster i både den privata och den offentliga sektorn. I pensionsutdraget kan man kontrollera hela den intjänade arbetspensionen för lönearbete, företagarverksamhet och vissa förmåner under perioder utan lön.
För APL-anställningar före år 2005 anges anställningstiden och pensionslönen. För KAPL- och KoPL-anställningar ges en specificering enligt arbetsgivare för år 2006. För tidigare år anges endast årsinkomsten. Om KAPL- och KoPL-inkomster är antecknade för fel månader men årsinkomsten ändå är rätt inverkar det inte på ditt pensionsskydd. ​

När börjar man tjäna in arbetspension?

Arbetsgivaren blir skyldig att pensionsförsäkra en arbetstagare från ingången av månaden efter att arbetstagaren har fyllt 18 år. På motsvarande sätt börjar arbetstagaren tjäna in pension från och med ingången av månaden efter att hon eller han har fyllt 18 år. Denna regel gäller personer som har fyllt 18 år 2005 eller senare.

Före år 2005 blev arbetsgivaren försäkringsskyldig då arbetstagaren fyllde 14 år. Arbetstagaren började tjäna in pension då hon eller han hade fyllt 23 år. Arbete före 23-årsdagen hade betydelse endast om arbetstagaren blev arbetsoförmögen före 23 års ålder. ​

Hur kan man korrigera uppgifterna i pensionsutdraget?

Du kan enkelt ansöka om korrigering av uppgifterna genom att fylla i en elektronisk blankett. För att logga in i den elektroniska tjänsten behöver du användarkoder till nätbanken eller ett id-kort med chip.
Om det finns brister eller fel som behöver korrigeras i dina uppgifter ska du meddela det till den pensionsanstalt som har sänt dig pensionsutdraget. Pensionsanstalten utreder på din begäran uppgifter som är nyare än 6 år. För uppgifter som är äldre än 6 år måste du själv tillhandahålla skriftliga verifikat på att anställningen har varit i kraft, över lönens storlek eller över storleken på förmåner under perioder utan lön.
Godkända dokument är kopior på löne- och arbetsintyg, matrikelutdrag, specificerade beskattningsuppgifter eller lagkraftiga beslut från lönegarantimyndigheter eller domstolar om lön och anställningstid. Då det gäller förmåner utan lön krävs bevittnade kopior på beslutet.
Meddela inte personliga uppgifter eller uppgifter om anställningar över oskyddad e-post, så att du inte riskerar datasekretessen.
Efter att vi har fått din korrigeringsansökan sänder vi dig en bekräftelse per post. Då din ansökan har behandlats får du också besked om beslutet per post. ​

Får företagare pensionsutdrag?

Företagare får pensionsutdraget från sitt eget arbetspensionsbolag. I utdraget syns företagarens arbetsinkomster som berättigar till pension och eventuella inkomster från andra arbeten. Också lantbruksföretagare får ett pensionsutdrag.
Om det finns fel i pensionsutdraget ska du kontakta ditt pensionsförsäkringsbolag för den tid uppgifterna gäller. ​

Innehåller mitt arbetspensionsutdrag även en pensionsuppskattning?

​Fem år innan du uppnår åldern för ålderspension får du ett arbetspensionsutdrag med uppskattningar av din målsatta pensionsålder och din ålderspension.

Arbetspensionsutdragets uppskattningar gäller endast pension som tjänats in i den privata sektorn. Uppskattningarna utgår från att din inkomstnivå förblir densamma fram till pensionsåldern. 

Hur ofta får jag arbetspensionsutdrag?

Pensionsutdrag skickas var tredje år. Till personer över 60 år skickas det varje år.

På nätet kan du dock kontrollera ditt arbetspensionsutdrag när som helst genom att logga in på Eteras tjänst Din Pension. Du kan även välja att i framtiden få arbetspensionsutdraget elektroniskt istället för i pappersform. Om du vill kan du få en påminnelse till din e-post när arbetspensionsutdraget är tillgängligt.​