Att ansöka om korrigering

​Om det finns brister eller felaktigheter i ditt pensionsutdrag ska du så fort som möjligt meddela den pensionsanstalt som har sänt dig utdraget om bristerna. Pensionsanstalten utreder dina nyare anställningsuppgifter på din begäran.

Arbetstagarens skyldighet att visa dokumentation

Du är skyldig att visa dokumentation över mer än 6 år gamla uppgifter som saknas i pensionsutdraget. Om uppgifterna som ska korrigeras gäller en så gammal anställning att du är skyldig att uppvisa dokumentation ska du sända pensionsbolaget ett skriftligt verifikat över att anställningen har varit i kraft, över lönens storlek eller över förmåner under perioder utan lön.

Godtagbara dokument är kopior av löne- och arbetsintyg, matrikelutdrag, specificerade beskattningsuppgifter eller lagkraftiga beslut från lönegarantimyndigheter eller domstolar om lön och anställningstid. Då det gäller förmåner utan lön krävs bevittnade kopior av beslutet.

Ansök enkelt om korrigering i tjänsten Din pension

Du kan enkelt meddela Etera om felaktiga eller bristfälliga uppgifter genom tjänsten Din pension. För att logga in behöver du dina egna nätbankskoder eller ett elektroniskt id-kort.

Då din ansökan om korrigering har behandlats får du besked om beslutet per post.