Hurdant är ditt pensionsskydd?

​​​​​​Alla som förvärvsarbetar har enligt lagen rätt till arbetspension. Arbetspensionerna förnyades 2017.

Arbetspension tryggar din utkomst när du blir äldre, om du inte längre kan arbeta eller om din make/maka dör samt ger dig rätt till yrkesinriktad rehabilitering om din arbetsförmåga är hotad på grund av en sjukdom eller skada.

Alla arbetstagare mellan 17 och 67 år i privata branscher försäkras i Finland enligt ArPL, det vill säga lagen om pension för arbetstagare. Du kan tjäna in pension enligt flera olika pensionslagar under din karriär.

Arbetspensionsförmåner från år 2017 och framåt

  • Pensionsåldern höjs gradvis från och med år 2018. De nya åldersgränserna gäller personer födda år 1955 eller senare. 
  • De som fötts 1954 eller tidigare kan beviljas ålderspension i 63–68 års ålder. 
  • Partiell förtida ålderspension ger möjlighet att börja ta ut en del av pensionen före den egentliga pensionsåldern oavsett om man fortsätter arbeta eller inte. Från och med 2017 kan man börja ta ut partiell ålderspension tidigast som 61-åring. 
  • Invalidpensionen tryggar din utkomst om din hälsa försämras så att du inte längre kan arbeta. 
  • Yrkesinriktad rehabilitering hjälper dig om en sjukdom eller skada hotar din arbetsförmåga. 
  • Arbetslivspension förutsätter att man arbetat i ett ansträngande och slitsamt yrke. Arbetslivspensionen förutsätter även att man fyllt 63 år och arbetat i minst 38 år. Arbetslivspension beviljas för första gången 2018. 
  • Familjepensionen tryggar utkomsten för efterlevande make och barn.