Företagarens pension

​​​​Arbetspensionen är lönen för företagarens livsverk. En rätt dimensionerad pensionsförsäkring för företagare tryggar din utkomst under pensionen.

FöPL-försäkringen utgör grunden för företagarens pensionsskydd. FöPL-pension ger trygghet också om inkomsterna minskar på grund av arbetsoförmåga, arbetslöshet eller en familjeförsörjares död. Som företagare har du också rätt till yrkesinriktad rehabilitering om din arbetsförmåga hotas av sjukdom eller skada. Företagarens FöPL-pensionsskydd är lika täckande och garanterar samma rättigheter som ArPL ger de arbetstagare som är försäkrade enligt den.

Företagarens pension beräknas utifrån FöPL-arbetsinkomsten

Pensionen som du tjänar in genom din företagarverksamhet beräknas utifrån hela den tid företagarverksamheten pågår, enligt arbetsinkomsten för respektive år. Företagare tjänar in arbetspension enligt samma procentsatser som arbetstagare för sitt arbete i åldern
18–67 år.

Du tjänar in pension enligt följande:

  • 1,5 % av den årliga arbetsinkomsten i åldern 18–52 år
  • 1,9 % i åldern 53–62 år
  • 4,5 % i åldern 63–67 år

Ju längre du fortsätter arbeta, desto mer pension tjänar du in. Under ditt arbetsliv kan du tjäna in pension enligt flera olika pensionslagar. Du kan också fortsätta arbeta vid sidan av pensionen. För arbete som du utför vid sidan av ålderspensionen tjänar du in 1,5 procent av dina årliga inkomster i pension ända tills du fyller 68 år. Då du är ålderspensionerad kan du teckna en frivillig FöPL-pension.

Företagarens pension påverkas av

  • alla fastställda FöPL-arbetsinkomster under hela företagarverksamheten
  • intjäningsprocenten för pensionen
  • de betalda FöPL-försäkringsavgifterna.

Som företagare kan du påverka storleken på din egen pension genom att höja din FöPL-arbetsinkomst. Du tjänar emellertid in pension i relation till arbetsinkomsten under hela tiden som företagare, och därför kan du inte nämnvärt höja pensionen genom att höja arbetsinkomsten först då pensionsåldern närmar sig.

Företagarens pensionsförmåner 

Ålderspension

Pensionsåldern höjs efterhand från och med 2017. De nya åldersgränserna gäller personer födda år 1955 eller senare.
Personer som är födda före år 1955 kan gå i ålderspension vid 63–68 års ålder enligt nuvarande lagstiftning.

Ålderspension och FÖPL
Om du är företagare bestäms din FÖPL-pension i samband med att du ansöker om ålderspension. Du kan dock fortsätta din företagsverksamhet även om du beviljas ålderspension.

Under ålderspensionen kan du teckna en frivillig FÖPL-försäkring.

  • Pensionen uppgår till 1,5 procent och beräknas utifrån den bekräftade arbetsinkomsten som grund för den frivilliga pensionen. 
  • Frivilligt intjänad ålderspension för företagsverksamhet under ålderspensionstiden utbetalas efter ansökan tidigast vid 68 års ålder.

Invalidpension

​Är du arbetsoförmögen i minst ett år utan avbrott kan du beviljas invalidpension eller rehabiliteringsstöd. Invalidpensionen kan du få antingen som full pension (arbetsförmågan nedsatt med minst 3/5) eller delpension (arbetsförmågan nedsatt med minst 2/5).
Delpensionen utgör hälften av den fulla invalidpensionen. Då din arbetsförmåga bedöms beaktas inte bara ditt hälsotillstånd utan också bland annat din ålder, tidigare arbetserfarenhet, utbildning, boendeförhållanden och andra faktorer. När du uppnår ålderspensionsålder omvandlas din invalidpension till motsvarande belopp i ålderspension.

​Rehabiliteringsstöd

För en period av arbetsoförmåga kan du beviljas rehabiliteringsstöd om din arbetsoförmåga inte är permanent. Rehabiliteringsstödet beviljas för en viss tid och motsvarar till sin storlek invalidpensionen. Syftet med rehabiliteringsstödet är att du efter rehabiliteringen ska kunna återgå till arbetslivet.
Invalidpension och rehabiliteringsstöd beviljas inte längre personer som är 63 eller äldre. Om du har fyllt 63 beviljas du i stället ålderspension.

Fortsatt företagsverksamhet under invalidpensionen
Enligt lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete har personer som beviljats invalidpension rätt att jämsides med invalidpensionen förtjäna minst 737,45 euro i månaden (år 2017) utan att det påverkar den utbetalda pensionens storlek eller utbetalningen. Om pensionstagarens personliga inkomstgräns är större än så (för full pension 40 % av den stabiliserade genomsnittliga inkomsten för tiden innan arbetsoförmågan började och för deltidspension 60 %) förblir inkomstgränsen ändå den samma.

Utbetalningen av invalidpensionen kan avbrytas eller pensionen lämnas vilande under arbetsperioden. Pensionen kan vara vilande i minst tre månader och högst två år. Utbetalningen av invalidpensionen återupptas efter att du meddelat att ditt arbete eller företagsverksamhet upphör.

Om du inte meddelar oss om att utbetalningen ska återupptas inom två års tid dras pensionen in från och med den tidpunkt som den lämnades vilande. 
 

Familjepension

​Om en företagare eller pensionstagare dör tryggar familjepensionen utkomsten för dennas efterlevande maka eller make och barn yngre än 18 år. Familjepensionen beräknas utifrån förmånslåtarens arbetspension. Dess sammanlagda belopp är högst lika stort som förmånslåtarens egen arbetspension.

Läs mera

Partiell ålderspension

​​​​Från början av 2017 ersattes deltidspensionen av den partiella ålderspensionen.

Samtidigt avskaffades deltidspensionen och istället infördes partiell förtida ålderspension. Den ger möjlighet att börja ta ut en del av pensionen före den egentliga pensionsåldern oavsett om man fortsätter företagsverksamheten eller inte.

Beviljandet av partiell ålderspension förutsätter inte att
företagsverksamheten eller anställningsförhållandet upphör eller att man börjar jobba mindre.