Familjepension

Om en arbetstagare eller pensionstagare avlider kan den efterlevande makan eller maken eller registrerat partnerskap samt barn under 18 år få familjepension. Sambor har inte rätt till familjepension.

Familjepensionen beräknas utifrån förmånslåtarens arbetspension. Det sammanlagda pensionsbeloppet är högst lika stort som förmånslåtarens egen arbetspension.

Familjepension till efterlevande make

Om du blir änka eller änkling har du rätt till familjepension om äktenskapet eller det registrerade parförhållandet har ingåtts innan förmånslåtaren fyllde 65 år.

En efterlevande maka eller make får efterlevandepension under följande förutsättningar:

  • Makarna har eller har haft ett gemensamt barn.
  • Om det inte finns ett gemensamt barn ska den efterlevande vara minst 50 år då makan eller maken avlider, eller så måste den efterlevande makan eller maken ha fått egen invalidpension i minst tre år
  • Äktenskapet eller det registrerade partnerskapet ska ha ingåtts innan den efterlevande makan eller maken fyllde 50 år och det ska ha varat i minst fem år.

Efterlevandepensionen uppgår till högst hälften av förmånslåtarens pension. En registrerad partner av samma kön har samma pensionsrätt som en efterlevande maka eller make. En före detta maka eller make får pension om förmånslåtaren var förpliktad att betala underhåll till denna.

Barns familjepension

Barn under 18 år har rätt till pension. Rätt till pension har förmånslåtarens egna barn, adoptivbarn eller barn till den efterlevande makan eller maken som vid frånfället bott i samma hushåll som förmånslåtaren. Då den ena partnern i ett registrerat partnerskap avlider har den efterlevandes barn rätt till barnpension om barnet bodde hos partnerna.

Att ansöka om familjepension

För varje person som ansöker om familjepension ska man fylla i en egen ansökningsblankett.

Den genomsnittliga behandlingstiden i Etera för familjepensionsansökan är ca 1,5 vecka. Om du har arbetat utomlands, kan behandlingstiden för din pensionsansökan vara längre.​ 

Läs mera

Minskning av efterlevandepensionen

Den efterlevandes egen arbetspension kan inverka på den familjepension som utbetalas till honom eller henne. Minskningen görs när familjepensionen börjar löpa om den efterlevande makan eller maken har fyllt 65 år eller får egen arbetspension. I andra fall har den efterlevande alltid rätt till full familjepension i sex månaders tid, varefter pensionen minskas. Då beaktas den efterlevandes egen pension eller beräknade pension.

Grunden för minskningen av efterlevandepensionen justeras årligen med en lönekoefficient. År ​2017 är grunden för minskningen ​694,50 euro/månad. Den nya grunden för minskningen används för de familjepensioner där minskningen av efterlevandepensionen görs för första gången år 2010 eller senare. Efterlevandepensionen kan alltså ha inletts redan tidigare.

Den efterlevande makan eller maken har emellertid rätt till pension utan minskning så länge hon eller han har ett barn yngre än 18 år att försörja. Då det yngsta barnet fyller 18 år minskas pensionen.

Familjepensionen upphör

Ett äktenskap som en efterlevande maka eller make ingår efter att han eller hon har fyllt 50 medför inte att utbetalningen av familjepension upphör. Om en efterlevande maka eller make yngre än 50 år ingår ett nytt äktenskap upphör efterlevandepensionen. I detta fall får den efterlevande makan eller maken två eller tre års pension som engångsbelopp, beroende på när pensionen har inletts. För pensioner som har börjat löpa 1.7.1990 eller tidigare betalas två års pension som engångsbelopp och för pensioner som inletts efter detta datum betalas tre års pension.

Barnpensionen upphör då barnet har fyllt 18 år eller om barnet adopteras bort. Barn som har fyllt 18 år har inte heller rätt till familjepension för studier, skolgång eller på grund av arbetsoförmåga.