Invalidpension

​​​Om din arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom eller skada kan du få invalidpension. Invalidpension eller rehabiliteringsstöd kan beviljas till personer i åldern 18–62 år, vars arbetsförmåga har varit nedsatt på grund av sjukdom eller skada i minst ett års tid.  

Din behandlande läkare konstaterar alltid först att din arbetsförmåga har försvagats och skriver ut ett B-utlåtande för invalidpensionen. Pensionsbolaget fattar beslut om ansökan efter att ha beaktat alla faktorer som påverkar möjligheten att få pension. 

Du kan få invalidpensionen antingen som full pension (arbetsförmågan nedsatt med minst 3/5) eller som delpension (arbetsförmågan nedsatt med minst 2/5). Delpensionen utgör hälften av den fulla invalidpensionen. Du kan ansöka om ett förhandsbeslut om din rätt till delpension. Samtidigt får du en kalkyl över delpensionens storlek och uppgifter om hur mycket du får förtjäna samtidigt som du lyfter delpension.  

Då din arbetsförmåga bedöms beaktas inte bara ditt hälsotillstånd utan också bland annat din ålder, tidigare arbetserfarenhet, utbildning och andra faktorer.

Formerna av invalidpension är

  • rehabiliteringsstöd (invalidpension som beviljas på viss tid)
  • partiellt rehabiliteringsstöd
  • invalidpension
  • delinvalidpension

Den genomsnittliga behandlingstiden i Etera för arbetsoförmögenhetspensionsansökan är ca två månader. Om du har arbetat utomlands, kan behandlingstiden för din pensionsansökan vara längre. 

Rehabiliteringsstöd

Rehabiliteringsstöd beviljas om arbetsförmågan kan återställas genom vård eller rehabilitering. Rehabiliteringsstödet kan beviljas som fullt eller partiellt stöd.

Invalidpensionen upphör om din arbetsförmåga återställs. När du uppnår ålderspensionsålder omvandlas din invalidpension till motsvarande belopp i ålderspension.

Personer över 60 år kan få invalidpension enligt mindre stränga kriterier. Då arbetsoförmågan bedöms läggs då särskild vikt vid arbetsoförmågans yrkesrelaterade karaktär då karriären har varit lång och arbetet har varit påfrestande och slitsamt. 

Tillbaka till arbetet efter arbetsoförmåga

Från och med ingången av 2010 blev det enklare för invalidpensionerade att återvända till arbetet. Ändringen infördes genom en tidsbegränsad lag.

Enligt lagen har personer som lyfter invalidpension rätt att tjäna minst ​737,45 euro i månaden (år ​2017) vid sidan av pensionen, utan att det påverkar pensionsbeloppet eller utbetalningen av pensionen. Om pensionstagarens personliga inkomstgräns är högre än det (för personer med full invalidpension 40 % och för personer med delinvalidpension 60 % av den stabiliserade medelinkomsten under åren som föregår pensioneringen) ändras inkomstgränsen inte.

Utbetalningen av invalidpensionen kan avbrytas och pensionen lämnas vilande för perioder av arbete. Alla invalidpensionerade kan på detta sätt lämna sin pension vilande i mellan tre månader och två år. Det krävs inte en ny utvärdering av arbetsförmågan för att man ska kunna återgå till pensionen.

Om du däremot inte inom två år begär att pensionen ska betalas ut igen avslutas pensionen från och med det datum då den lämnades vilande.

Engångsförhöjning av invalidpensionen

Från och med 2010 höjs pensionen för personer som har blivit arbetsoförmögna vid ung ålder genom en engångsförhöjning då det har gått fem hela kalenderår sedan pensionen inleddes. Höjningen görs enligt en koefficient som är beroende av den pensionerades ålder och den fastställs enligt pensionstagarens ålder vid tidpunkten för förhöjningen, den 1:a januari

Förhöjningens storlek beror på pensionstagarens ålder Engångsförhöjningen görs en gång och den höjer pensionen permanent. Man kan få förhöjningen tidigast som 24-åring och den beviljas inte om pensionen inleds året efter att personen i fråga har fyllt 50 år.

Förhöjningen är maximalt 25 procent av pensionsbeloppet, vilket beviljas personer i 24–31 års ålder. Därefter minskar förhöjningen med en procentenhet per år och personer äldre än 55 år beviljas ingen förhöjning.

Engångsförhöjningen gäller invalidpensionen för alla pensionstagare som är yngre än 55 år och vars invalidpension har löpt i fem år. De får ett beslut om justeringen av pensionsbeloppet.