Pensionen och utlandsarbete

​​​​Du tjänar in pension också genom arbete utomlands, förutsatt att ditt arbete har pensionsförsäkrats antingen i Finland eller i landet där du arbetar. Om du åker utomlands för att arbeta för en utländsk arbetsgivare tjänar du i regel in pension enligt lagarna i det land där du arbetar.

Om du arbetar utomlands som utsänd arbetstagare för en finländsk arbetsgivare tjänar du sannolikt in pension i Finland. Dessa perioder av utlandsarbete kan du också kontrollera i ditt pensionsutdrag.

Du kan ansöka om pensionen för ditt utlandsarbete på normalt sätt genom Etera om landet där du har arbetat är ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett av de så kallade avtalsländerna som Finland har ett bilateralt avtal om social trygghet med.

Pensioner i länder utan avtal

Om du arbetar i ett land som inte hör till EU eller EES och som inte har ett avtal om social trygghet med Finland får du inte i Finland automatiskt ut pension som du har tjänat in i det andra landet. Det lönar sig däremot alltid att reda ut frågan i varje specifikt fall. Du kan be Pensionsskyddscentralen om mera information.

Mera information om avtalsländerna (Pensionsskyddscentralen)

Att ansöka om pension för arbetet i utlandet

Pension som du har tjänat in utomlands kan du ansöka om på samma blankett som pension som du har tjänat in i Finland. Om du är bosatt i Finland då du ansöker om pension ska du i din pensionsansökan anteckna alla länder där du tidigare har bott eller arbetat.

Du ska också på en U-blankett (Boende och arbete utomlands) specificera vilka tider du har bott och arbetat i de olika länderna. Bifoga också dokumentation över ditt arbete utomlands (t.ex. arbetsintyg). Då går handläggningen av ditt ärende vid de utländska pensionsbolagen smidigare. Pensionsskyddscentralen förmedlar din ansökan vidare till myndigheterna i de länder där du har arbetat.

Om du när du ansöker om pension är bosatt i något av avtalsländerna ska du meddela att du har arbetat eller varit bosatt i Finland. Då förmedlar försäkringsanstalten i landet där du bor din ansökan till Finland och ditt ärende behandlas också i Finland.

Pension intjänad i Finland kan betalas till en pensionstagare bosatt utomlands.

Lämna in ansökan

För att påskynda handläggningen av pensionsansökan lönar det sig för dig att returnerar din pensionsansökan tillsammans med U-blanketten direkt till Etera: 

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera
Pensioner
Avtalskod 5002388
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE