Yrkesinriktad rehabilitering – ett steg framåt

​​​Yrkesinriktad rehabilitering hjälper dig att stanna i arbetslivet eller att återvända till det trots sjukdom eller skada.

Arbetspensionsrehabilitering är yrkesinriktad rehabilitering som ordnas och finansieras av arbetspensionsbolagen. Den är avsedd för arbetstagare eller företagare som har varit i arbetslivet nästan hela sitt vuxna liv och som genom utbildning eller i arbetet har uppnått en yrkeskompetens.

Även om din hälsa har försvagats behöver det inte innebära att du måste sluta arbeta. Yrkesinriktad rehabilitering kan förebygga arbetsoförmåga och förbättra din arbetsförmåga om din hälsa sviktar och det blir svårare att orka i arbetet.

Börja i tid

Inom den yrkesinriktade rehabiliteringen är din egen aktivitet och vilja att bli rehabiliterad avgörande. Det är också viktigt att rehabiliteringsbehovet konstateras i ett tidigt skede.

Företagshälsovården har en central roll då det gäller att identifiera rehabiliteringsbehovet. Det lönar sig också att kontakta Eteras rehabiliteringsexperter så snabbt som möjligt om din hälsa börjar bli ett hinder för ditt arbete.

Ju snabbare vi kan planera och inleda rehabiliteringsåtgärderna desto bättre resultat kan vi uppnå.

Grundbegrepp inom den yrkesinriktade rehabiliteringen

Beslut om rätt till yrkesinriktad rehabilitering

​Ett preliminärt beslut om din rätt till yrkesinriktad rehabilitering. Beslutet är i kraft i 9 månader, och det innebär inte att du är skyldig att delta i rehabiliteringen.

Rehabiliteringsplan

​Skriftlig plan som omfattar yrkesinriktade rehabiliteringsåtgärder med tidtabeller. Rehabiliteringsplanen kan lämnas in tillsammans med ansökan om rehabilitering, eller senare.

Aktiv rehabilitering

​Den tid under vilken rehabiliteringen av en person pågår. Väntetider och tid mellan rehabiliteringsprogram är inte aktiv rehabilitering.

Rehabiliteringspenning

Utkomst som under den aktiva rehabiliteringen betalas till en person i yrkesinriktad rehabilitering.

Delrehabiliteringspenning

​ En person som under pågående yrkesinriktad rehabilitering arbetar och förtjänar minst hälften av den stabiliserade medelinkomsten har möjlighet att få delrehabiliteringspenning.

Rehabiliteringstillägg

​Tillägg till invalidpensionen som betalas till personer med rehabiliteringsstöd eller invalidpension, under den tid den aktiva rehabiliteringen pågår.

Rehabiliteringsunderstöd

​Förmån som beviljas efter prövning och som kan betalas för tiden mellan rehabiliteringsbeslutet och att rehabiliteringen inleds, för tiden mellan rehabiliteringsperioder eller för den tid under vilken rehabiliteringsplanen utarbetas.

Näringsstödslån