Exempel på olika rehabiliteringssituationer

​Den yrkesinriktade rehabiliteringen kan ta formen av personlig rådgivning och handledning i rehabiliterings- och yrkesvalsfrågor, arbetsprövning i det tidigare eller ett nytt arbete, arbetsträning för ett nytt arbete, yrkesinriktad omskolning, läroavtalsutbildning eller kurser samt ekonomiskt stöd för ny företagarverksamhet.

Valet av form för rehabiliteringen beror alltid på situationen som helhet och på dina egna behov och önskemål.

Nedan ger vi dig några exempel på olika rehabiliteringssituationer och grundbegrepp inom rehabiliteringen.

1. Tillbaka till arbetet efter sjukledighet

​• Emil är en 55-årig kranförare

• utbildning: folkskola, kranförarkurs

• arbetshistoria: arbetat som kranförare i mer än 20 år

• disksjukdom i ländkotorna.

 

Emil har varit sjukledig i tre månader utan avbrott på grund av ryggproblemen. Efter den medicinska rehabiliteringen rekommenderar företagsläkaren arbetsprövning i Emils tidigare arbete. Enligt anvisningar från företagshälsovården ansöker Emil hos Etera om arbetsprövning som yrkesinriktad rehabilitering. Man kommer överens om tre månaders arbetsprövning i Emils gamla arbetsuppgifter. Emil klarar sina arbetsuppgifter utmärkt, och fortsätter med sitt tidigare arbete.

 

• För arbetsgivaren medförde arbetsprövningen inga löne- eller sjukledighetskostnader.

• Etera betalade Emil en rehabiliteringspenning på 2 194 €/mån.

• Emils resekostnader ersattes.

• Etera tecknade en olycksfalls- och ansvarsförsäkring för Emil för den tid arbetsprövningen räckte.

• Emils invalidpension hade varit 1 650 €/mån.

2. Utbildning för ett nytt yrke och placering i ett nytt yrke hos den gamla arbetsgivaren

​• Henrik är en 38-årig timmerman

• utbildning: grundskola och yrkesskola

• arbetshistoria: arbetat som timmerman i cirka 10 år

• inklämningssyndrom i axeln.

Henrik har varit sjukledig i nästan fyra månader på grund av sin axelskada. Under sjukledigheten opererades axeln och enligt läkaren klarar Henriks axel inte längre av den påfrestning som arbetet som timmerman medför. Arbetsgivaren kan inte erbjuda Henrik ett lämpligt lättare arbete som passar hans hälsotillstånd.

Arbetskraftsbyråns yrkesvalsvägledning utformar en rehabiliteringsplan som omfattar en knappt ett år lång utbildning till schaktmaskinförare vid ett vuxenutbildningscenter. Etera beviljar Henrik rehabiliteringspenning för den tid utbildningen pågår. Då Henrik är färdig med sin utbildning har han möjlighet att bli sysselsatt hos sin tidigare arbetsgivare, som schaktmaskinförare.

• Senaste lön: 2 800 €/mån

• Rehabiliteringspenning: 1 950 €/mån

• Henrik fick ersättning för kostnaderna för resor mellan hemmet och studieplatsen samt en normersättning för studiematerial.

• Invalidpensionen hade varit 1 466 €/mån.

3. Nytt arbete genom arbetsträning

​• Anders är en 46-årig skogsarbetare

• utbildning: yrkesskola

• arbetshistoria: arbetat som skogsarbetare i omkring 26 år

• muskel- och senskada i skuldran och överarmen.

 

Den behandlande läkaren konstaterar att Anders på grund av sina problem med axeln inte längre klarar sitt tidigare arbete som skogsarbetare. Anders har genom Etera sökt om yrkesinriktad rehabilitering och får på det sättet genom arbetsprövning nya uppgifter som försäljare av utrustning för byggbranschen. På grund av axelskadan kan Anders trots allt inte fortsätta med de uppgifterna.

 

Däremot klarar Anders utmärkt en ny arbetsprövning på en månad hos ett företag som tillverkar staket och portar, och arbetsgivaren är nöjd med hans arbetsinsats. Anders rehabilitering fortsätter som arbetsträning i ett år och han tränas för arbetsledaruppgifter. Efter arbetsträningen får Anders jobb som teamledare på företaget.

 

• Arbetsgivaren hade inga lönekostnader under arbetsprövningen.

• Anders tidigare lön var 2 100 €/mån.

• Etera beviljade Anders en rehabiliteringspenning på 1 276 €/mån.

• Etera ersatte Anders för kostnader för resor till arbetsledarkursen och för studiematerial.

• Anders invalidpension hade varit 960 €/mån.

4. Nytt arbete genom läroavtalsutbildning

​• Mattias är en 29 år gammal målare

• utbildning: grundskola och yrkesskola

• arbetshistoria: arbetat som målare i omkring åtta år

• problem med ryggen.

 

Mattias har varit sjukledig i omkring ett halvår på grund av problem med ryggen. Läkarens bedömning är att Mattias inte längre kan återvända till sitt arbete som målare, och hans arbetsgivare kan inte erbjuda något lättare arbete som är lämpligt med tanke på Mattias hälsotillstånd.

 

Under utredningen för yrkesinriktad rehabilitering lyckas man hitta en arbetsplats för arbetsprövning för Mattias, som försäljare i en järnaffär. Mattias gillar sitt nya arbete och klarar det bra. Arbetsgivaren erbjuder Mattias en ettårig läroavtalsplats som försäljare i järnaffären. Efter läroavtalsutbildningen får Mattias arbete i järnaffären som försäljare.

 

• Arbetsgivaren betalade Mattias lön för utbildningstiden 1 400 €/mån.

• Eteras rehabiliteringsstöd uppgick till 1 700 €/mån, av vilket Etera betalade arbetsgivaren 1 400 €/mån och Mattias 300 €/mån.

• Mattias invalidpension hade varit 1 275 €/mån.