Eteras första halvår: Resultatrik verksamhet och målmedveten utveckling

9.8.2017

​Pensionsförsäkringsbolaget Eteras första halvår gick bra. Placeringsresultatet var stabilt och solvensen stärktes. Utvecklingen av tjänster för att främja arbetsförmågan var resultatrik. Fusioneringsavtalet mellan Etera och Ilmarinen undertecknades i juni

”Placeringarna i Finland fortsatte aktivt. Vi vill också starkt främja finländarnas arbetsförmåga. Vi har kraftigt satsat på att utveckla verksamheten och första halvåret har resulterat i bl.a. nya tjänster för hantering av våra kunders risker för arbetsoförmåga och gjort processerna smidigare”, beskriver Eteras verkställande direktör Stefan Björkman.

Eteras kundanskaffning löpte bra under det första halvåret. Eteras premieintäkter under det första halvåret var 366 miljoner euro (331 milj. €), vilket är 11 procent mer än under det första halvåret ett år tidigare.

Placeringarna avkastade under det första halvåret 3,0 procent (1,3 % 1–6/2016). Marknadsvärdet på placeringarna var i slutet av juni 6 205 miljoner euro (5 904 milj. € 30.6.2016). ”Avkastningen på marknaden var under första halvåret stabil, vilket bidrog till det goda resultatet”, säger Björkman.

Eteras solvens stärktes jämfört med årsskiftet. Solvenskapitalet var i slutet av juni 897 miljoner euro (846 milj. € 31.12.2016). Solvensgraden var 116,2 procent (115,5 %) och solvensställningen 1,4 (1,4). 

Lagstiftningen kring beräkningen av pensionsanstalternas solvensgränser förnyades i början av 2017. Den nya solvensgränsen är inte direkt jämförbar med den tidigare och den nya beräkningsmodellen tar mer än tidigare hänsyn till de risker som är förknippade med placeringar. Förändringen uppskattas inte påverka Eteras solvenskrav i någon väsentlig omfattning.

Placeringar gav stabil avkastning

Ränteplaceringar avkastade 1,6 procent (2,0 %). Avkastningen från aktieplaceringar var 7,7 procent (0,2 %) och fastighetsplaceringar avkastade 2,4 procent (2,8 %). Övriga placeringar avkastade -2,4 procent (-0,2 %). 

Börsaktier var det tillgångsslag som gav bäst avkastning under första halvåret. Avkastningen på marknaden var under det första halvåret överlag mycket stabil och i de flesta tillgångsslagen positiv. Placeringsmiljön var emellertid på grund av de låga räntorna krävande. Eurons valutakurs stärktes under första halvåret, vilket försvagade avkastningen på placeringar i valutabelopp. Etera skyddar största delen av sina placeringar mot valutarisker och därför har effekten på totalavkastningen varit begränsad.

Eteras placeringsaktivitet på hemmamarknaden fortsatte. Av Eteras placeringar var 39 procent i Finland.  Etera placerar på hemmamarknaden särskilt i fastighetsplaceringar och i andra reella placeringar samt genom företagsplaceringar.

”Under första halvåret placerade vi bl.a. i hyres- och seniorbostäder samt i Bolt.Works som specialiserat sig på arbetskraftsuthyrning inom byggnadsbranschen”, säger Stefan Björkman.

Etera har som mål att minska på sina fastighetsplaceringars miljöeffekter bl.a. genom bättre energieffektivitet. I praktiken märks detta såväl i byggnadslösningar som i tekniska förändringar. Även användningen av förnybar energi minskar på koldioxidavtrycket. I de nya fastighetsprojekten används miljöklassificering. Också det totalrenoverade Etera-huset i Böle i Helsingfors fick under våren LEED-certifikat. Etera inledde dessutom ett miljösamarbete med Helsingfors stad.

Aktiv utveckling av tjänster som främjar arbetsförmågan

Etera hjälper sina kundföretag med att förebygga, identifiera och hantera risker för arbetsoförmåga. Tjänster som främjar arbetsförmågan stödjer välbefinnandet och affärsrörelsen. Under första halvåret satsade Etera kraftigt på att utveckla tjänster som främjar arbetsförmågan och på att finslipa processer. Det framgångsrika arbete som inletts under våren fortsätter under hösten.

”Under senvåren lanserade vi bl.a. en mobilapp för sömnträning. I de undersökningar om arbetsförmåga som Etera utfört framträder klart att sömnproblem är en faktor som minskar på arbetsförmågan. Sömnträning är en metod att stödja välbefinnandet hos arbetstagare och företagare som är försäkrade i Etera”, säger Björkman.

Under fösta halvåret hade vi en kampanj för att hitta den bästa chefen och som betonade betydelsen av chefsarbete. Utöver den bästa chefen i Finland utsågs också de bästa regionala cheferna.

I juni publicerades en fortsatt undersökning om vilka förväntningar nyutexaminerade unga har på arbetslivet. De ungas framtidstro var framträdande runt om i Finland: de unga tror på sina möjligheter i arbetslivet. Om de inte hittar ett arbete i sin bransch, är de redo att pröva på nya utmaningar. 

Under första halvåret påbörjade 209 försäkrade (223) Eteras yrkesinriktade rehabilitering. Av dem som genomgår Eteras rehabilitering återgår tre av fyra i arbetslivet.

Kostnadseffektiviteten på god nivå

Etera har under de föregående åren avsevärt förbättrat sin kostnadseffektivitet. Kostnaderna har hållits på den goda nivå som uppnåtts med undantag för avskrivningar i anslutning till det gemensamma pensionshandläggningssystemet inom arbetspensionsbranschen och andra kostnader. Det nya handläggningssystemet infördes efter årsskiftet.

Man räknar med att Eteras jämförbara omkostnadsresultat ökar i år jämfört med ett år tidigare tack vare ett gott kundarbete och den ekonomiska tillväxten i hemlandet. Omkostnadsresultatet belastas i år av att avgiftsgrunderna sänks med 7 procent. Sänkningen gäller alla arbetspensionsbolag.

Pension till 134 000 pensionstagare

Etera beviljade under första halvåret 2 816 nya pensioner (3 261). Etera betalade i pensioner och rehabiliteringskostnader 576 miljoner euro (570 milj. €).

Etera svarade under första halvåret för 140 000 arbetstagares (120 000) och 10 045 företagares (9 420) pensionsskydd. Antalet pensionstagare var i slutet av juni 133 676 (136 576).

Den omfattande pensionsreformen började gälla från ingången av 2017. Ålderspensionsgränserna stiger stegvis, pension insamlas på samma sätt för personer i olika ålder och nya pensionsformer används. Ändringar infördes i både arbetstagarnas och företagarnas kommande pensioner.

Etera och Ilmarinen fusioneras

Arbetspensionsbolagen Etera och Ilmarinen fusioneras från 1.1.2018. Avtalet om fusioneringen undertecknades i juni. En förutsättning för att arrangemanget verkställs är att båda bolagens bolagsstämmor och myndigheterna godkänner det. Eteras bolagsstämma hålls 12.9.2017.

Bolagen bildar vid en fusion ett solvent och kostnadseffektivt arbetspensionsbolag, som har de konkurrenskraftigaste kundförmånerna i branschen. Då de båda bolagen fusioneras är målet att skapa ett innovativt och smidigt serviceföretag, som erbjuder ännu mer högkvalitativa och mångfacetterade tjänster.

Bilaga
Material i anslutning till Eteras delårsresultat, pdf

Mer information
Verkställande direktör Stefan Björkman tfn 050 63219, stefan.bjorkman@etera.fi

Siffrorna har inte reviderats.

Etera ger ut information om sitt placeringsresultat varje månad på etera.fi/sv/etera/placeringarochresultat

« Tillbaka