Arvopaperisijoitukset

Arvopaperisijoituksiin kuuluvat ennen kaikkea listatut korko- ja osakesijoitukset. Etera tekee arvopaperisijoituksia suoraan, sijoitusrahastojen kautta sekä johdannaisinstrumenteilla.

Osakkeet

Osakkeet ovat pitkällä aikavälillä olleet hyvin tuottava, mutta varsin riskipitoinen omaisuusluokka. Osakekurssit korreloivat voimakkaasti taloussyklien kanssa, joten sijoittajan on varauduttava jopa useisiin perättäisiin negatiivisten tuottojen vuosiin huonossa taloustilanteessa. Osakeriskin määrän säätely salkussa on keskeinen kokonaistuottoon vaikuttava tekijä.

Korkosijoitukset

Korkosijoituksiin luetaan muun muassa rahamarkkinatuotteet, valtion joukkovelkakirjalainat sekä yrityslainat. Korkotuotteiden hinnanvaihtelut aiheutuvat lähinnä markkinakorkojen liikkeistä ja korkotuotteiden sisältämän luottoriskin hinnoittelun muutoksista. Hinnanvaihtelut ovat yleensä pienempiä kuin osakkeissa, joten tuotto-odotuskin on keskimäärin osakkeita alhaisempi. Korkosijoituksissa olennaista on talous- ja markkinatilanteen kannalta optimaalinen korko- ja luottoriskien valinta.

Muut sijoitukset

Perinteisten osake- ja korkosijoitusten lisäksi Etera sijoittaa pienemmässä määrin myös hedge-rahastoihin, vakuutuspreemiosidonnaisiin arvopapereihin ja hyödykkeisiin.

Allokaatioprosessi

Eteran sijoitustoiminnon allokaatiotiimi hoitaa arvopaperisijoitusten taktisen allokaation analyysin ja toteutuksen. Pitkän aikavälin tavoitteena on hyvillä arvopaperivalinnoilla, onnistuneella riskitason säätelyllä sekä riskienhallinnalla saavuttaa keskimäärin muita eläkelaitoksia parempi sijoitustuotto.

Allokaatioprosessissa pyritään kunakin hetkenä hakemaan optimaalinen riskin määrä ja sen jakauma. Sijoituksia allokoidaan dynaamisesti niihin kohteisiin, joiden odotettu tuotto suhteessa odotettuun riskin määrään on mahdollisimman houkutteleva. Kokonaisriskitaso määritetään sopivaksi yhtiön vakavaraisuuden hallinnan kannalta.

Vakavaraisuuden hallinnassa ja riskibudjetin mitoituksessa huomioidaan vakavaraisuuteen liittyvät riskit niin pitkällä kuin lyhyellä tähtäimellä. Kokonaisriskitason lisäksi määritetään kuinka paljon riskiä voidaan ottaa eri muodoissa. Keskeisiä, aktiivisesti säädettävissä olevia riskikomponentteja ovat osake-, korko-, luotto- ja valuuttariskit. ​