Sijoitusriskejä hallitaan tarkasti

​​​​Riskienhallinta on keskeinen osa Eteran sijoitustoimintaa. Tavoitteena on, että sijoitusten pitkän aikavälin tuottotavoitteet täyttyvät ja että Eteran vakavaraisuus ei vaarannu.

Sijoitusriskit aiheutuvat sijoituskohteiden arvojen ja tuottojen heilahtelusta ja ovat seurausta eri markkinamuuttujissa tapahtuvista muutoksista. Keskeisiä muuttujia ovat osakekurssit, korot, valuuttakurssit, korkosijoitusten luottoriskipreemiot ja kiinteistöjen hinnat.

Sijoitusriskejä hallitaan muuttamalla sijoitussalkun riskin määrää ja jakaumaa niin, että riskien määrä ja koostumus on aina oikein mitoitettu Eteran vakavaraisuuden kannalta ja optimaalinen rahoitusmarkkinoiden tilaan nähden.

Sijoitussalkun riskejä pyritään hallitsemaan myös laaja-alaisella hajauttamisella. Eteran sijoitussalkku on hyvin hajautettu omaisuuslajeittain, valuutta-alueittain, maantieteellisesti ja sijoitustyyleittäin.

Hallitus määrittelee riskilimiitit

Eteran hallitus on sijoitussuunnitelmassa määritellyt riskilimiitit eli kuinka paljon riskiä voidaan ottaa eri muodoissa ja koko salkun osalta. Näiden riskilimiittien puitteissa voidaan tehdä taktisia allokaatiopäätöksiä.

Yhtenä tärkeänä päämääränä on varmistaa, että mahdollisiin vakavaraisuutta heikentäviin markkinatapahtumiin reagoidaan nopeasti tai jopa ennaltaehkäisevästi. Taktisilla päätöksillä voidaan vaikuttaa siihen, että sijoitussalkku on vähemmän altistunut negatiivisille markkinatapahtumille.

Sijoitusriskejä valvotaan erillään sijoitustoiminnasta

Sijoituksiin liittyvä riskienvalvonta on järjestetty erilleen sijoitustoiminnasta. Hallitus valvoo sijoitussuunnitelman limiittien ja valtuuksien noudattamista säännöllisen raportoinnin perusteella. Riskilimiittien seurannan ohella sijoitussalkun riskejä arvioidaan myös erilaisilla täydentävillä analyyseilla, kuten tilastollisilla malleilla ja simulaatioilla, herkkyysanalyyseillä sekä skenaarioanalyyseillä ja stressitesteillä.

Eteran sijoitustoiminnan volyymi ja toimintaympäristön dynaamisuus edellyttävät toimivia prosesseja ja tiedonhallintajärjestelmiä. Näin varmistetaan, että sijoitusten tuotto- ja riskitilanne on raportoitavissa päivittäin mahdollisimman kattavasti, reaaliaikaisesti ja useasta näkökulmasta. ​