Hyvä hallintotapa ohjaa toimintaa

​​​​​​Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, jonka tehtävänä on hoitaa lakisääteisen eläketurvan toimeenpanoa ja yhtiölle tätä varten kertyviä varoja vakuutusten käsittämät edut turvaavalla tavalla.

Eteran hallinto määräytyy pääasiassa työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain sekä sen perusteella vakuutusyhtiölain ja osakeyhtiölain mukaisesti.

Ylin päätösvalta on yhtiökokouksella

Ylin päätösvalta Eterassa on yhtiökokouksella. Eteran toimielimiä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja. Toimielinten jäsenten kelpoisuudesta ja valinnasta on säännöksiä työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa. Vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edustus hallinnossa on varmistettu lakisääteisesti työmarkkinajärjestöjen kautta.

Eteran hallinto määräytyy pääasiassa työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain sekä sen perusteella vakuutusyhtiölain ja osakeyhtiölain mukaisesti.

Hyvä hallintotapa varmistaa läpinäkyvyyttä

Hyvän hallintotavan tavoitteena on varmistaa Eteran toiminnan ja hallinnon läpinäkyvyyttä ja edistää vakuutuksenottajien ja vakuutettujen sekä Eteran muiden sidosryhmien luottamusta yhtiön toimintaan. Samalla hyvä hallintotapa vahvistaa yleistä luottamusta työeläkejärjestelmään osana suomalaista lakisääteistä sosiaaliturvaa.

Etera noudattaa Corporate Governance -suosituksia

Etera noudattaa toiminnassaan ja raportoinnissaan lakeja ja asetuksia, sosiaali- ja terveysministeriön ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä soveltuvin osin kirjanpitolautakunnan suosituksia.

Lisäksi Etera noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2015 -suositusta niiltä osin, kuin se on mahdollista työeläkevakuutusyhtiöille. Suositus on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilta. Eterassa on kirjallinen hallinnon työjärjestys, joka perustuu kyseisiin säännöksiin ja suositukseen.