Etera käsittelee henkilötietoja huolella

Tarvitsemme erilaista henkilötietoa lakisääteisen tehtävämme toimeenpanemiseksi eläkkeiden tai kuntoutusasioiden hoitamisessa, työeläkevakuutusten sekä yrittäjien vakuutusten hoitamisessa, Eteran sijoitusvarallisuuden hoitamisessa, Eteran työntekijöiden työsuhdeasioiden hoitamisessa sekä kaikessa muussa edellä sanottua tukevassa toiminnassa.

Miten käsittelemme henkilötietoja?

Etera käsittelee kaikkea henkilötietoa huolellisesti lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja vakuutussalaisuutta kunnioittaen. Tietoturvallisuudesta huolehdimme erilaisilla teknisillä ja hallinnollisilla toimilla sekä toimintaohjeilla. Käsittelyssä noudatamme Eteraa velvoittavaa lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita.

Mistä saamme tiedot?

Lakisääteisten tehtäviemme hoitamiseksi saamme henkilötietoja useilta eri tahoilta: mm. eläkkeensaajilta, vakuutuksenottajilta, asiakkailtamme, viranomaisilta ja julkisista rekistereistä, muilta eläkelaitoksilta, pankeilta, omilta työntekijöiltämme tai työnhakijoilta, sopimuskumppaneiltamme ja palveluntarjoajiltamme. Yksittäiset tiedot voimme saada myös suostumuksen perusteella.

Mitä tietoja keräämme?

Keräämme toimintamme kannalta vain tarpeellisia tietoja. Kerättävät tiedot ja niiden määrä riippuvat siitä, missä toiminnassamme henkilötietoja tarvitaan. Esimerkiksi eläkepäätöksen tekemistä varten tarvitsemme erilaisia tietoja kuin palvelusopimuksen tekemistä varten.

Jaottelemme kerättävät henkilötiedot on erilaisiin loogisiin rekisterikokonaisuuksiin sen perusteella, mihin tarkoitukseen tarvitsemme rekisterin tietoja. Yksittäinen rekisteri voi sisältää erilaisia osakokonaisuuksia, mutta rekisterissä olevat henkilötiedot kerätään ja käsitellään samaan käyttötarkoitukseen perustuen.

Kaikista Eteran henkilörekistereistä on tehty erilliset tietosuojaselosteet, joissa kerrotaan tarkemmin, miksi tietoja kerätään, minkälaisia tietoja kuhunkin rekisteriin kuuluu ja miten tietoja käytetään. Oheisista linkeistä pääset tarkemmin tutustumaan tietosuojaselosteisiin.

Miten voin tarkistaa omat tietoni?

Sinulla on aina mahdollisuus ja oikeus tarkistaa meiltä itseäsi koskevat tiedot ja pyytää mahdolliset virheelliset tietosi korjattaviksi. Voit tarkistaa ja päivittää henkilötietosi ottamalla yhteyttä rekisteriselosteessa mainittuun rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

Ketkä käyttävät tietojani?

Käsittelemiämme henkilötietoja käytetään siihen tarkoitukseen, mitä varten ne on kerätty. Henkilötietoja käsitellään eläke- ja vakuuttamistoiminnassa, sijoitusvarallisuutemme hallinnoimisessa, palvelutuotantotoiminnassa sekä Eteran hallinnollisten ja muiden velvoitteiden toteuttamisessa. Tietoja käsittelevät ne Eteran palveluksessa olevat henkilöt, joiden työtehtäviin se kuuluu.

Eteralla voi olla lakiin, viranomaismääräyksen tai sopimukseen perustuen oikeus tai velvollisuus siirtää henkilötietoja kolmannelle taholle, esim. viranomaiselle, toiselle eläkelaitokselle tai Eteran alihankkijalle. Rekisterikohtaisessa selosteessa on tarkemmin kerrottu tietojen siirtämisestä.

Miten käytämme evästeitä?

Etera käyttää toimintansa, sähköisten palveluidensa ja verkkosivujensa arvioimiseksi ja kehittämiseksi evästeitä ja muita internettunnisteita. Näillä mahdollistetaan verkko- ja mobiilipalveluiden toteutus sekä parannetaan palveluiden turvallisuutta ja käyttäjäkokemusta. Kerättävien tietojen perusteella Etera analysoi ja kehittää sähköisten palveluiden sisältöä käyttäjien mielenkiinnon ja käytön perusteella. Evästeillä kerätään tietoja esimerkiksi siitä, mistä osoitteesta ja milloin käyttäjä on siirtynyt verkkosivuille, miten käyttäjä käyttää sivuja ja mikä on käyttäjän tietokoneen IP-osoite.

Etera ja sen yhteistyökumppanit hyödyntävät kerättyjä tietoja viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen.

Voinko estää evästeiden käytön?

Sähköisten palveluiden käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimen asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Tällöin kuitenkin käyttäjä hyväksyy sen, että palvelut eivät välttämättä toimi oikein ja/tai siten, kun ne on suunniteltu.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Henkilötietojen suojaamisella tarkoitamme teknisiä ja hallinnollisia käytännön toimenpiteitä, joilla kerättyjä tietoja pyritään suojaamaan asiattomalta pääsyltä, varmistetaan kerättyjen henkilötietojen laadun ja eheyden säilyminen sekä tiedon luottamuksellisuuden säilyttäminen.

Erilaisilla tietoturvaratkaisuilla varmistutaan tietojen käsittelyn turvallisuudesta järjestelmien ja palveluiden tuottamisessa. Kaikissa tiedon käsittelyn vaiheissa tietoturvan tarkoituksena on taata järjestelmien tai palveluiden jatkuva luottamuksellisuus, kyky sietää vikoja ja palauttaa tietoja sekä mahdollistaa pääsy tietoihin myös virhetilanteissa. Tarkoituksena on lisäksi estää luvattomien tahojen pääsy käsiksi tietoihin ja estää muu asiattomasti tapahtuva tietojen käsittely.