​​Ulkomaantyö ja TyEL

Työntekijän ulkomaankomennusta järjestelemässä? Palkkaamassa ulkomaisen työntekijän? Ihan ensiksi kannattaa selvittää, onko Suomella maan kanssa  yhteinen sosiaaliturvasäännöstö.

EU- ja ETA-maissa, Sveitsissä ja sosiaaliturvasopimusmaissa työntekijä kuuluu vain yhden, yleensä työskentelymaan, sosiaaliturvan piirin. Jos sosiaaliturvasopimusta ei ole, on mahdollista, että sosiaalivakuutukset joudutaan hankkimaan kummassakin maassa.

TyEL-vakuutus ja EU-, ETA-maat, Sveitsi ja sosiaaliturvasopimusmaat

Työntekijä vakuutetaan työskentelymaassa työskentelymaan lain mukaan. Se on pääsääntö, josta on muutama poikkeus. Suomessa työskentelevät vakuutetaan siten yleensä Suomessa ja ulkomailla työskentelevät työskentelymaassaan.

Näissä maissa

 • työntekijä saa sosiaaliturvaa työskentelymaassa samoin edellytyksin kuin maan omat kansalaiset
 • hänet vakuutetaan vain yhdessä maassa
 • maksuja ei normaalisti tarvitse maksaa kahteen maahan
 • vakuutusvuosia ja odotusaikoja laskettaessa otetaan tarvittaessa huomioon työskentely muissa sopimusmaissa.

Poikkeukset koskevat esimerkiksi niin sanottuja lähetettyjä työntekijöitä ja useassa maassa samaan aikaan työskenteleviä.  


TyEL-vakuutus ja sopimuksettomat maat

Suomalainen työnantaja  yleensä vakuuttaa myös ulkomailla työskentelevän työntekijän. Jos työsuhde kestää yli kaksi vuotta, työnantaja voi hakea vapautusta TyEL-maksuista tietyin ehdoin.


Etera palvelee ulkomaantyöasioissa

Kun tarvitset lisätietoa eri maiden sosiaaliturvasta, henkilövakuutuksista ja -etuuksista, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Etera on jäsenenä kansainvälisessä Maxis Global Benefits Network –organisaatiossa. Verkoston jäsenyhtiöiden kautta tarjoamme asiakkaillemme tietoa ja palvelua yli 100 maassa ympäri maailmaa.


Suomalainen ulkomailla

Mitkä maat kuuluvat EU-, ETA-maihin ja sosiaaliturvasopimusmaihin?

EU-, ETA-maihin ja sosiaaliturvasopimusmaista tuleviin  työntekijöihin sovelletaan yhtenäistä sosiaaliturvasäännöstöä.

Noudatetaan noudatetaan EU-asetusta 883/2004

EU-maat

 • Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja
 • Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta
 • Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua
 • Luxemburg,  Malta, Portugali, Puola
 • Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa
 • Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska
 • Tshekki, Unkari ja Viro, Kroatia

ETA-maat

 • Islanti, Islanti, Liechtenstein ja Norja

Sveitsi

Noudatetaan maiden välistä sosiaaliturvasopimusta

 • Chile, Israel, Kanada, Intia
 • Quebec, USA, Australia

Lisätietoa

​» Eläketurvakeskus

Suomalainen ulkomailla

EU-, ETA-maissa, Sveitsissä ja sosiaaliturvasopimusmaissa suomalainen työntekijä vakuutetaan pääsääntöisesti työskentelymaassaan. Työntekijä perheineen saa sosiaaliturvan siitä maasta, missä työtä tehdään.

Työntekijä voi myös pysyä Suomen sosiaaliturvan piirissä niin sanottuna lähetettynä työntekijänä.

Jos Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta työskentelymaan kanssa, työntekijä vakuutetaan yleensä työskentelymaan lisäksi myös Suomessa.

Työntekijälle voi ottaa myös vapaaehtoisen TyEL-vakuutuksen. 

Pähkinänkuoressa

 • Jos suomalainen työntekijä halutaan vakuuttaa Suomessa, hän tarvitsee lähetetyn työntekijän todistuksen.
 • Todistusta EU- ja ETA-maassa työskentelyä varten haetaan Eläketurvakeskuksen lomakkeella ETK 2132. 
 • Kullekin sosiaaliturvasopimusmaalle Eläketurvakeskuksella on oma vastaava lomakkeensa.
 • Muissa maissa työskentelyä varten Eterasta voi tilata To whom it may concern -lausunnon, jolla todistaa suomalaisen työeläkevakuutuksen voimassaolon.
 • To whom it may concern –lausunto ei kuitenkaan välttämättä vapauta kaksinkertaisista maksuista.

Lisätietoa verkossa

» Eläketurvakeskus

» Eläketurvakeskuksen hakemus suomalaiseen sosiaaliturvaan kuulumisesta

 

Lähetetty työntekijä pysyy Suomen sosiaaliturvan piirissä

Jos työntekijä pysyy suomalaisen sosiaaliturvan piirissä, on hän lähetetty työntekijä. Lähetetyn työntekijän todistuksella työnantaja välttää kaksinkertaiset sosiaaliturvamaksut Suomessa ja työskentelymaassa.

Lähetetyn työntekijän tulee  työskennellä  joko

 • suomalaisen yrityksen palveluksessa
 • suomalaisen työnantajan konserniyrityksen palveluksessa tai
 • yrityksessä, jossa suomalaisella yrityksellä on määräysvaltaa kuten edustus yrityksen hallinnossa tai osakeomistus.


Lähetetyn työntekijän todistuksen saa Eläketurvakeskuksesta

Lähetetyn työntekijän todistusta (hakemuslomake ETK 2131) pitää hakea

 • kun työkomennus kestää vähintään yhden kuukauden 
 • sen oletetaan kestävän alle EU- tai sosiaaliturvasopimuksessa määritellyn lähetetyn työntekijän todistuksen enimmäisajan. 
 • Norjan viranomaiset voivat vaatia todistuksen jopa 1–2 päivän työkomennuksille.

Lisätietoa verkossa
» Eläketurvakeskus

Miten pitkään lähetetyn työntekijän todistus on voimassa?

EU- ja ETA-maihin ja Sveitsiin lähetetyn työntekijän todistus myönnetään 24 kuukaudeksi. Sosiaaliturvasopimusmaissa on erilaisia enimmäisaikoja.

MaaEnimmäisaika
EU-, ETA-maat ja Sveitsi2 v
Israel3 v
Kanada3 v
Quebec3 v
USA5 v 
Australia5 v
Chile3 v

 

Jatkoaikaa voi hakea Eläketurvakeskuksesta

Jos työntekijän työskentely ulkomailla kestää yli määräajan, työnantaja voi hakea Eläketurvakeskuksesta jatkoaikaa (hakemuslomake ETK 2131).

 • Jatkoajalle tarvitaan komennusmaan viranomaisen lupa.
 • Jatkoaika voi olla enintään 12 kuukautta.

Poikkeusluvat lähetetyn työntekijän enimmäisaikoihin
Sopimusmaiden viranomaiset voivat keskenään sopia poikkeuksia vakuuttamissääntöihin.

 • Työntekijälle, jonka komennus kestää yli sopimuksessa määritellyn ajan, voidaan hakea poikkeuslupaa Suomen TyEL:n piirissä pysymiseen.
 • Työsuhteen on kuitenkin muutoin täytettävä lähetetyn työntekijän ehdot.
 • Poikkeusluvan kestoaika voi olla enintään viisi vuotta. 
 • Poikkeusluvan saamiseen tarvitaan työskentelymaan suostumus.
 • Poikkeuslupaa haetaan Eläketurvakeskuksesta.

Suomessa poikkeuslupa-asioita hoitaa Eläketurvakeskus (ETK), jonne poikkeuslupahakemus (lomake ETK 2132) lähetetään.

Lisätietoa verkossa
» Eläketurvakeskus

Miten vakuutetaan useassa sopimusmaassa työskentelevät?

Kahdessa tai useammassa maassa työskentelevä työntekijä vakuutetaan yleensä asuinmaassaan, mikäli hän tekee siellä huomattavan osan työstään.

Mikäli työntekijä ei tee huomattavaa osaa työstään asuinmaassaan, hänet vakuutetaan yleensä työnantajan kotimaassa. 

Miten vakuutukset hoidetaan muissa kuin sopimusmaissa?

Muissa kuin sopimusmaissa työskentelevä työntekijä vakuutetaan Suomessa, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • työntekijä työskentelee suomalaisen työnantajan palveluksessa tai sen kanssa samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluvan ulkomaisen yrityksen palveluksessa,
 • työntekijän työsuhde lähettäneeseen työnantajaan jatkuu ulkomailla työskentelyn ajan,
 • työntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin ulkomaille lähtiessään.

Yritys maksaa yleensä myös työeläke- ja sosiaaliturvamaksuja työskentelymaan lakien mukaan.

Eterasta voi tilata lausunnon työntekijän kuulumisesta Suomen työeläkejärjestelmän piiriin (ns. to whom it may concern -lausunto). Lausunnolla voi mahdollisesti välttää kaksinkertaiset vakuutusmaksut.

Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumista voi hakea Kelalta

Jos työskentely ulkomailla kestää yli yhden vuoden, Kelalta tulee erikseen hakea ( Kelan lomake Y 38) kuulumista Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin. 

Lisätietoa verkossa

» Kela

Työntekijän vakuutuspalkka tulee sopia ennen ulkomaantyön alkamista

Työntekijän vakuutuspalkka

 • on eläkkeen ja vakuutusmaksun perusteena oleva työansio.
 • on tasoltaan palkka, jota Suomessa olisi maksettava vastaavasta työstä.
 • tulee sisältää bonukset, luontoisedut, lomarahat, joita vastaavan työn palkkaukseen Suomessa liittyy.

Voidaanko työnantaja vapauttaa vakuuttamisvelvollisuudestaan?

Eläketurvan karttumisen kannalta työntekijälle ei synny ongelmia, jos hän säilyy TyEL:n piirissä. Työnantaja voi kuitenkin sopimuksettomassa maassa joutua maksamaan vakuutusmaksut sekä Suomeen että työskentelymaahan.

Työnantaja voi hakea vapautusta TyEL-maksuista Eläketurvakeskuksesta, jos

 • työskentely jatkuu yli kaksi vuotta
 • työnantaja osoittaa, että työntekijälle on järjestetty TyEL:n tasoinen työeläketurva

Hakemus löytyy Eläketurvakeskuksen verkkosivuilta.

Lisätietoa verkossa

» Eläketurvakeskus

Voiko vakuutusmaksua pienentää kesken ulkomaankomennuksen?

Vaikka työnantajaa ei vapautettaisi vakuuttamisvelvollisuudesta, vakuutusmaksun perusteena olevaa vakuutuspalkkaa voidaan alentaa kaksi vuotta ylittävältä ajalta. Tämä edellyttää, että työntekijälle on järjestetty samasta työstä muu eläketurva.

Asiakaspalvelustamme saat lisätietoa vakuutuspalkan alentamisesta.


Ulkomaalainen työntekijä Suomessa

Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen

Ulkomaalainen työntekijä yleensä vakuutetaan Suomessa suomalaisen työeläkelain mukaan. Tällöin myös työeläkemaksut hoidetaan normaalin kaavan mukaan. Työntekijälle karttuu eläkettä Suomeen, jota hän voi hakea eläkeiässä.

Ja sitten poikkeukset. Keskeisin poikkeus on EU- ja ETA-maista, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaista tulevat työntekijät, joilla on ns. lähetetyn työntekijän todistus. Heidät vakuutetaan lähtömaassaan.

Mikäli työntekijää ei vakuuteta Suomessa, yrityksen pitää pyytää työntekijää näyttämään lähetetyn työntekijän todistus.

Pähkinänkuoressa

 • Ulkomaalaisen työntekijän työsuhde- ja palkkatiedot ilmoitetaan samassa yhteydessä kuin muidenkin työntekijöiden palkat. 
 • Työntekijän palkasta pidätetään työntekijän osuus.
 • Henkilötunnuksen sijaan voidaan ilmoittaa vain syntymäaika ja sukupuoli. 
 • Työntekijä voi hakea henkilötunnuksen maistraatista tai verovirastosta. 
 • Eläkeiässä työntekijälle maksetaan Suomeen rahastoitu eläke osana hänen kokonaiseläkettään kansalaisuudesta tai asuinmaasta riippumatta.

 

Kun työntekijällä on lähetetyn työntekijän todistus

Jos EU- ja ETA-maista, Sveitsistä ja sosiaaliturvasopimusmaista saapuvalla työntekijällä on lähetetyn työntekijän todistus, hänet vakuutetaan lähtömaassaan, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät.

Työntekijä

 • työskentelee Suomessa yleensä korkeintaan 24 kuukautta tai sosiaaliturvasopimuksessa sovitun ajan,
 • kuuluu lähtiessään lähtömaansa sosiaaliturvan piiriin,
 • saa lähtömaastaan lähetetyn työntekijän todistuksen, jonka mukaan kuuluu lähtömaan sosiaaliturvan piiriin.

Missä maassa vakuutetaan useassa maassa työskentelevät?

Jos työntekijä työskentelee useassa EU-, ETA-maassa tai Sveitsissä hänet vakuutetaan yleensä asuinmaassaan.

Jos hän ei kuitenkaan tee huomattavaa osaa työstään asuinmaassaan, hänet vakuutetaan yleensä työnantajan kotimaan lainsäädännön mukaan.

Entäs vuokratyövoiman TyEL-vakuutukset?

Pääsääntö on sama. Sosiaaliturvavakuutuksissa noudatetaan työskentelymaan lakeja.

Jos EU- tai ETA-maan henkilöstövuokrausyritys vuokraa työntekijöitään Suomeen ja työsuhde kyseiseen ulkomaiseen yritykseen säilyy, vuokrausyritys vakuuttaa työntekijänsä Suomessa.

Jos EU- tai ETA-maan yritys välittää työntekijöitä työsuhteeseen suomalaiseen yritykseen, suomalainen yritys vakuuttaa työntekijän Suomessa.

Ja sitten se poikkeus. Poikkeuksen tekevät työntekijät, joilla on lähetetyn työntekijän todistus. Heidät vakuutetaan lähettäjämaassa.

Entäs alihankintana teetetty työ?

Pääsääntö on sama. Sosiaaliturvavakuutuksissa noudatetaan työskentelymaan lakeja.

EU- tai ETA-maan alihankkijayritykseen työsuhteessa olevat työntekijät vakuutetaan Suomessa tehdystä työstä Suomessa.

Poikkeus on työntekijät, joilla on lähetetyn työntekijän todistus lähtömaasta.

Tilaajavastuulain perusteella tilaajayrityksellä on velvollisuus selvittää muun muassa se, että työntekijöiden työeläkevakuutus on hoidettu lainmukaisesti.

Miten vakuutetaan muista kuin EU-, ETA-maista, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaista tulleet?

Kun työntekijä on suomalaisen työnantajan palkkalistoilla

Jos työntekijä solmii työsopimuksen suomalaisen työnantajan kanssa, hän tulee Suomen työeläke- ja tapaturmavakuutuksen piiriin heti työskentelyn alusta alkaen. 

Suomalainen työnantaja maksaa sosiaalivakuutusmaksut, ja työntekijää koskevat Suomen työoikeussäännökset samalla tavalla kuin suomalaisia työntekijöitä. 

Kun työntekijä on ulkomaisen yrityksen palkkalistoilla

Jos ulkomainen työnantaja lähettää työntekijän Suomeen muista kuin EU- tai ETA-maista, Sveitsistä tai sopimusmaista, työntekijää ei tarvitse vakuuttaa TyEL:n mukaan. Se edellyttää, että

 • työskentely Suomessa kestää enintään kaksi vuotta ja
 • työntekijä on saman työnantajan palveluksessa.

Jos nämä edellytykset eivät täyty, työnantajan tulee ottaa työntekijälleen TyEL-vakuutus Suomesta.

Vapaaehtoinen vakuuttaminen muissa maissa

Suomalainen työnantaja voi vakuuttaa työntekijän vapaaehtoisesti TyEL:n mukaan esimerkiksi, jos työnantaja ottaa työntekijän palvelukseensa suoraan ulkomailta, eikä maa ole EU- tai ETA-maa, Sveitsi tai sosiaaliturvamaa.

Edellytyksenä on, että työntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin työskentelyn alkaessa.

Millon Suomessa tehtävää työtä ei vakuuteta Suomessa?

Suomessa tehtyä työtä ei tarvitse vakuuttaa TyEL:n mukaisesti silloin, kun Eläketurvakeskus on myöntänyt lähettävälle työnantajalle  vapautuksen  vakuuttamisvelvollisuudesta.

Edellytyksenä vapauttamiselle on, että lähettävä työnantaja osoittaa järjestäneensä työntekijälle samasta työstä kohtuullisen eläketurvan toisessa maassa. Vapautus myönnetään enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hyvä tietää ulkomaalaisen työskentelystä Suomessa

Työeläkevakuutusten lisäksi ulkomaalaisiin liittyy muitakin hoidettavia asioita.

 • Ulkomainen työntekijä tarvitsee veronumeron. Se  tulee hakea verotoimistosta.
 • Verotoimistosta saa myös  ulkomaalaisen työntekijän henkilötunnuksen.
 • Sosiaaliturvamaksuissa ja veroissa neuvoo verotoimisto.
 • Ulkomaalaisen työntekijän sairausvakuutuksista tietoa saa Kelasta. Kelan etuudet pohjautuvat Suomessa asumiseen ja tulevat voimaan pääsääntöisesti neljän kuukauden kuluttua Suomeen muutosta. 
 • Tapaturma- ja työttömyysvakuutuksia hoitavat vahinkovakuutusyhtiöt.

Lisätietoa verkossa

» Vero.fi
» Kela.fi